Գայանե Վոլոդի Անանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978-1983 ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1983-1986 Ասպիրանտուրա, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու (03.00.02-Կենսաֆիզիկա)–“Կենտրոնական մետաղի դերը ԴՆԹ-ի հետ ջրալույծ մետաղապորֆիրինների կոմպլեքսառաջացման դեպքում” Երևանի Պետական Համալսարան, Դոցենտ, Դ № 02786

Աշխատանքային փորձ
2009 - ԵՊՀ “Կառուցվածքային Կենսաֆիզիկա” միջֆակուլտետային գիտահետազոտական լաբորատո¬րիայի ավագ գիտաշխատող
2007-2009թթ ԵՊՀ “Կառուցվածքային Կենսաֆիզիկա” միջֆակուլտետային գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտաշխատող
2002–2007թթ ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
1983–2002թթ ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկայի պրակտիկում – ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրս
Կենսապոլիմերների հետազոտման մեթոդներ – ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի և Քիմիայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ-ի ջերմակայունության և կոնֆորմացիայի հետազոտությունը պոտենցիալ հակաուռուցքային պրեպարատների (նանոմասնիկներ, Pt-պարունակող կոմպլեքսներ, պորֆիրիններ և մետաղապորֆիրիններ) հետ կոմպլեքսառաջացման դեպքում միջավայրի տարբեր պայմաններում (pH, իոնական ուժ): Երկշերտ լիպիդային թաղանթների ֆիզիկական հատկու-թյունների ուսումնասիրությունը (դիմադրություն, հաղորդականություն և ունակություն) կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի առկայությամբ (նանոմասնիկներ, պեպտիդներ):

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 - 2017 թթ. 5T-1F054
2002 - 2007 թթ. ISTC #A-301.2
2011 - 2013 թթ. 11РБ-017
2013 – 2015 թթ. 13-1F094
2021 - 2024 թթ. 21T-1F244
2015 - 2017 թթ. 5T-1F054

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

angay@ysu.am

Գայանե Վոլոդի Անանյան

Ավագ գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Կառուցվածքային կենսաֆիզիկայի» միջֆակուլտետային գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Ն. Հ. Կարապետյան, Գ. Վ. Անանյան

«Կենսապոլիմերների ուսումնասիրման մեթոդներ» | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2008, 85 էջ
 

Հոդված/Article

Nelli H. Karapetyan, Gayane V. Ananyan, Yeva B. Dalyan

pH-dependent complex formation of Zn-mesotetra(4-N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin with cancer DNA | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2021, VOL. 39, NO. 2, 650–655. https://doi.org/10.1080/07391102.2020.1715837

Gayane V. Ananyan, Nelli H. Karapetyan, Yeva B. Dalyan

The structural features of poly(dG-dC).poly(dG-dC) at complexation with some porphyrins | Received 12 Apr 2021, Accepted 07 Jun 2021, Published online: 01 Jul 2021https://doi.org/10.1080/07391102.2021.1942216

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan, Nelli H. Karapetyan

Molecular Transformations in DNA under the Influence of UV-radiation | Current Applied Polymer Science. 2021, V. 4, ISSUE: 1, pp.40 – 46. DOI: 10.2174/2452271604666200814123505

Ա. Լ. Թորոսյան, Գ. Վ. Անանյան, Վ. Բ. Առաքելյան

Influence of zinc oxide nanoparticles on bilayer lipid membrane properties (Ցինկի օքսիդի նանոմասնիկների ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային թաղանթների հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 208-213 |

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of porphyrins with DNA | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 20, pp. 1-6
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Gayane V. Ananyan, Nelli H. Karapetyan, Vigen G. Barkhudaryan

Molecular alterations in DNA under UV-irradiation | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, p. 86

Anahit L. Torosyan, Gayane V. Ananyan, Valeri B. Arakelyan

Changes in the stability and conductivity of BLM in the presence of zinc oxide nanoparticles | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, pp. 86-87

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

The effect of porphyrins configuration on the hydrodynamic behavior of DNA solutions | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, pp. 84-85

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Albany 2015.19th Conversation. 2016, p. 88

Карапетян Н. Г., Ананян Г. В., Далян Е. Б., Арутюнян С. Г.

Лечение опухоленосящих крыс мезо-тетра(4N-гидроксиэтилпиридил) порфиринами H2TOEtPyP4 и AgTOEtPyP4 | Биомедицина–2016. p. 106
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը