Գայանե Հմայակի Պողոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978-1963. Երևանի պետական համալսարան (լրիվ կուրսը), կենսաֆիզիկայի բաժին, կենսաբանական ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմ)
1986-1989. Ասպիրանտուրա, կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
1994. կենսաֆիզիկա (03. 00. 02) կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Հեպատոցիդների կորիզաթաղանթների լիպիդների գերօքսիդային օքսիդացման ուսումնասիրություն», ՀՀ ԲՈՀ

Աշխատանքային փորձ
1983-1990. լաբորանտ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
1990-1997. կրտսեր գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
1997-2003. գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2001-2006. ասիստենտ (համատեղությամբ), բժշկության պատմության ամբիոն, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան 2006-2008. դոցենտ, (համատեղությամբ), բժշկության պատմության ամբիոն, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան,
2003-ից մինչ օրս- գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2010-ից 2014-ասիստենտ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2014-մինչ օրս դոցենտ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Բժշկական կենսաֆիզիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թաղանթների կենսաֆիզիկա, լիպիդների ազատ ռադիկալային օքսիդացում, դեղաբույսերի հակաօքսիդանտային ազդեցության մեխանիզմներ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (բառարանով)

Գայանե Հմայակի Պողոսյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Тунян М.Ю., Погосян Г.А., Закарян А.Е.

Физические методы лечения в комплексной терапии поражений тканей протезного ложа | Учебн.пособие Ереван. 2007, с.13

Тунян М.Ю., Лалаян К. В., Погосян Г.А.

Контрольно-измерительные инструменты, применяемые в челюстно-лицевой ортопедии | Учебн.пособие Ереван, 2005, с.14

Тунян М.Ю., Лалаян К. В., Погосян Г.А.

Контрольно-измерительные инструменты, применяемые в челюстно-лицевой ортопедии | Учебн.пособие Ереван, 2005, с.14

Тунян М.Ю., Закарян А.Е., Погосян Г.А.

Оценка состояния тканей пародонта и протезного ложа методом хемилюминесцентного анализа | Учебно-методическое пособие Метод. рекомендации,Минист. здравоох. РА,Ер. 2004, с. 5

Ա.Ե. Զաքարյան, Ա.Վ.Ներկարարյան, Գ.Հ.Պողոսյան, Ն.Մ. Այվազյան

Ազատ ռադիկալային գործընթացների և թաղանթային կառույցների կենսաֆիզիկա | Ոսումնամեթոդական ձեռնարկ Նորք գրատուն, Եր. 2003, 216 էջ
 

Հոդված/Article

Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ա. Շահինյան, Գ. Հ. Պողոսյան, Է. Գ. Սարգսյան, Ա. Վ. Ներկարարյան

Առնետների արյան էրիթրոցիտների թաղանթների կայունության վրա ասպիրինի ազդեցության ուսումնասիրությունը թթվային հեմոլիզի մեթոդով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 56-62 |

Ժ. Հ. Մուխաելյան , Մ. Ա. Շահինյան , Գ. Հ. Պողոսյան

Study of the joint effect of millimeter range electromagnetic irradiation and cadmium ions on malonic dialdehyde concentration and catalase activity in wheat seedling cells (Ցորենի ծիլերի բջիջներում մալոնային դիալդեհիդի կոնցենտրացիայի և կատալազի ակտիվության վրա միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների և կադմիունի իոնների համատեղ ազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 18-22 |

Poghosyan G. H.

Wheat Seed Treatment with 51,8 GHz Electromagnetic Field Induces Changes in Germination and Seedling Early Growth | 2 nd Int. Conf. “Smart Bio”. 2018, p. 290 |

Գ. Հ. Պողոսյան, Ժ. Հ. Մուխաելյան

The influence of low-intensity EMI treatment on seed germination and early growth of wheat (Ցածր ինտենսիվությամբ ԷՄՃ ազդեցությունը ցորենի սերմերի ծլունակության և աճի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 110-115 |

Gayane Poghosyan, Marieta Mikaelyan, Anahit Nerkararyan, Poghos Vardevanyan

Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on lipid peroxidation in rats | Biologija. 2017, 63, 3, 238-245 pp.
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Զաքարյան Ա.Ե., Պողոսյան Գ.Հ., Թունյան Մ.Յու.

Բազիսային պլաստմասսաներում մնացորդային ազատ ռադիկալային ակտիվության գնահատման եղանակ - գյուտի արտոնագիր | հմ. 2021 A2, հայտ. հմ. AM 20060210, 2007

Զաքարյան Ա.Ե., Պողոսյան Գ.Հ., Ղարագյոզյան Հ., Թունյան Մ.Յու., Աղաջանյան Մ.Ի., Սեկոյան Մ.Հ., Պետրոսյան Ա.

Տարբեր աստիճանի ծանրության պարոդոնտիտների ախտորոշման եղանակ | Գյուտի արտոնագիրը` P20020168, 2003
 

Թեզիս/Thesis

Gayane H. Poghosyan, Marieta S. Mikaelyan, Anahit V. Nerkararyan

Influence of low-intensity millimeter waves on lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in male Wistar rats | Albany 2019: The 20th Conversation. p. 87 |

Gayane H. Poghosyan, Anahit V. Nerkararyan, Poghos H. Vardevanyan

Evaluation of Oxidative Effects in Male Wistar Rats Following Extremely High Frequency Electromagnetic Irradiation Exposure | 3rd International Conference "Smart Bio". 2019, p. 130

Gayane H. Poghosyan, Poghos H. Vardevanyan

Cadmium Induced Changes in Membrane-Associated Processes of Mitochondrial Isolated from Triticum Aestivum Seedlings | 3rd International Conference "Smart Bio". 2019, p. 96

Gayane H. Poghosyan, Zhanna H. Mukhaelyan

Germination response of Triticum aestivum seeds to different exposure times of low-intensity EMI treatment | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, p. 68 |

Gayane H. Poghosyan, Poghos H. Vardevanyan, Marieta S. Mikaelyan, Anahit V. Nerkararyan

Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on antioxidant enzymes activity in rats | 2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 155
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը