Գայանե Միքայելի Շահվերդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1975 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, Բանասիրության ֆակուլտետ
1982 - 1985 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, Ասպիրանտուրա
1989 թ. թեկնածուական աստիճան
1999 թ. դոկտորական աստիճան

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1985 - 1988 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, գիտաշխատող
1989 - 2001 թթ. Հոգեկան առողջության «Սթրես» կենտրոնի բաժանմունքի վարիչ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Հոգեբանության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Կիրառական հոգեբանության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բժշկական հոգեբանություն, Հոգեթերապիայի հիմունքներ, Տրանսպերսոնալ հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Մանկավաժական համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Բժշկական և սոցիալական հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Մագիստրոսական կրթության չափորոշիչներ» ծրագիր, Բաց համալսարան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտների լիգայի տարածաշրջանային ներկայացուցիչ

psychology@ysu.am

Գայանե Միքայելի Շահվերդյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Г. М.Шавердян

Подступы к психотехнике свободы | Москва, изд. МГАДА, 2012 г., 410 стр.

Г. М. Шавердян

Основы психотерапии | Монография, Москва, СПБ, ПИТЕР, 2007, 208 страниц

Գայանե Շահվերդյան

Մասնագիտացված կրթությունը մագիստրատուրայում | Հոգեբանություն, «Ասողիկ» հրատ., 94 էջ, Երևան, 2006

Шавердян Г. М.

"Я" психологии как защита от сектантского "Мы" | Учебное пособие Изд-во ЕГУ, 56 стр., Ереван, 2005

Գայանե Շահվերդյան

Բանակում զինվորականների վարքը պայմանավորող գործոնները | Ռազմական սոցիոլոգիա, «Ուսումնական նյութերի ժողովածու», 10 էջ, Երևան, 2005

Գայանե Շահվերդյան

Փոքր Մհերից դեպի Քրիստոս | Երևան, 2001, 122 էջ

Г.М. Шавердян

Травматический стресс. Психические расстройства и развитие личности | «Զանգակ» հրատ., Երևան, 1998, 300 էջ
 

Հոդված/Article

Гаянэ Шавердян

"Помешанные без помешательства". К феноменологии психопатий (Խելագարներն առանց խելագարության: Անձնային խանգարումների ֆենոմենոլոգիայի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 55-70 |

Гаянэ Шавердян

Под управлением Молоха (Մողոքի կառավարման ներքո) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 43-57 |

Г. М. Шавердян

Прозрения Рильке в область бессознательного | Перспективы Науки и Образования. 2017, 2(26), стр. 32-44 |

Г․ М. Шавердян

Познавательное приключение (к 100-летию со дня смерти Ф. Брентано)v | Перспективы Науки и Образования. 2017, 2 (26), стр. 45-51 |

Шавердян Г. М.

Разрушение и компенсация защит в балинтовской работе | Օգնող մասնագետների առողջության պահպանումը և բարելավումը. Բալինտյան շարժման դերը: 2016, 216-219 էջ, Հայաստան |

Шавердян Г. М.

Уровни рассмотрения жизнестойкости | Стыки модерности: жизнестойкость личности и сообществ. 2016, стр. 62-67 |

Гаяне Шахвердян

Психология: истоки и перспективы развития | Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական: 2015թ․, 12-32 էջ |

Г. Шавердян

Армения и ее супостат | «Ցեղասպանության ախտահոգեբանական և սոցիալ-հոգեբանական հետևանքները» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2015, էջ 96-121 |

Г. М. Шавердян

Уроки демонизма для психологов | "Перспективы науки и образования" сетевой научно-практический журнал, Москва, N 3 (9), 2014, стр. 132-141 |

Гаяне Шавердян

Право на социальное влияние и обязанность ответственности (Սոցիալական ներազդման իրավունքը և պատասխանատվության անհրաժեշտությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 45-55 |

Г. М. Шавердян

Ницше: пророк, безумец, терапевт | "Перспективы науки и образования" сетевой научно-практический журнал, Москва, N 2(8), март-апрель, 2014, стр. 137-150 |

Г. Шавердян

Консультирование или психотерапия- light | "Перспективы науки и образования" сетевой научно-практический журнал, N 3, 2013 г., стр. 68-85 |

Г. М. Шавердян

Интериоризированное людоедство | "Перспективы науки и образования" сетевой научно-практический журнал, Москва, 2013 г., N 6, стр. 112-123 |

Շահվերդյան Գ. Մ.

Զինվորական հոգեբանության սոցիալ-հոգեբանական խնդիրները | «Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողով, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 204-209

Г. М.Шавердян

Гаранты психологического здоровья школьников | Теоретические и прикладные проблемы современной психологии коллекция научных статей, №2,2012,страницы 258-272 |

Gayane Shahverdyan

Ներքնայնացված հանիբալիզմ | Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012 թ., էջ 71-72

Gayane Shahverdyan

The Spiritual Roots of Genocide | Armenian Journal of Mental Health,V.2,2011,Yerevan, p.26

Gayane Shahverdyan

The activity of Separate Religious Organizations as Infringement of Human Rigths | Armenian Journal of Mental Health,V.2,2011,Yerevan, p. 33-34

Г. М.Шавердян

К проблеме мотивации социального влияния | Международная конференция по современным проблемам теоретической и прикладной психологии, материалы, Ереван,2011,стр.252-253,

Гаяане Шавердян

Имплицитная патогенность мыслительных операций (Մտածողական օպերացիաների իմպլիցիտ պաթոգենությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010թ., էջ 54-62 |

Г. Шавердян

Образование как проблема и перспектива | «Համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում» ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2010, էջ 41-50

Գ. Շահվերդյան

Հոգեբանության և աստվածաբանության մերձեցման հարցի շուրջ | «21-րդ դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը» գիտաժողով, Երևան, 2010, էջ 24-27

Гаяане Шавердян

Динамика и стагнация межличностных симпатий-антипатий (Միջանձնային համակրանք-հակակրանքի դինամիկան և ստագնացիան) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 58-67 |

Г. М. Шавердян

Об одной особенности современного мышления (Ժամանակակից մտածողության մի առանձնահատկության մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 84-97 |

Գ. Մ. Շահվերդյան

К вопросу об автоматическом мышлении (“Аргументы от морали” на службе у безнравственности) (Ավտոմատիկ մտածողության հարցի շուրջ («Բարոյական փաստարկները» ի նպաստ անբարոյականության)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 72-83 |

Գ. Մ. Շահվերդյան

Геноцид в свете психологии самосознания (Ցեղասպանությունը ինքնագիտակցության հոգեբանության խնդրի տեսանկյունից) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 37-47 |

Шавердвн Г.М.

Психология истерической личности: мифы и мистификации | "Теоретические и прикладные проблемы современной психологии", Сборник научных статей, изд-во ЕГУ, Ереван, 2005, стр. 223-251 |

Գայանե Շահվերդյան

Հարմարման բժշկահոգեբանական տեսանկյուն. դեպքերի վերլուծություն | Ռազմական սոցիոլոգիա, «Ուսումնական նյութերի ժողովածու», 6 էջ, Երևան, 2005

Գայանե Շահվերդյան

Հոգեկան առողջության և բարոյականության հարաբերակցությունը | «Հոգեբանություն և կյանք», N2, էջ 123-129, Երևան, 2001

Г.Шавердян

Краеугольный камень науки о душе | «Հոգեկան առողջությունը և քրիստոնեությունը: Համագործակցում և հաղթահարում» (գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 81-92, Երևան, 2001

Шавердян Г.М.

Женщина и психическое здоровье нации | "Женщина и общество", стр. 275, Армения, 1999

Шавердян Г.М.

Посттравматические стрессовые расстройства в волевой сфере | Вестник "Международная Академия наук экологии и безопасность жизнедеятельности", N7(19), стр. 79-83, Санкт-Петербург, 1999

Шавердян Г.М.

Психическое здоровье как экология и безопасность человека | Вестник "Международная Академия наук экологии и безопасность жизнедеятельности", N3(15), стр.10-12, Санкт-Петербург, 1998

Գ. Շահվերդյան

Ինչպես օգնել ծանր սթրեսներ տարած մարդկանց | «Հոգի», հատոր Բ, էջ 86-87, Երևան, 1998

Шавердян Г. М.

Ребенок и бедствие | "Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 195-199, Ереван, 1996

Шавердян Г. М.

Психологические механизмы образования тревожных расстройств и фобий | "Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 117-124, Ереван, 1996

Шавердян Г. М.

Смысловая сфера и ПТСР | "Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 93-103, Ереван, 1996

Шавердян Г. М.

Посттравматические стрессовые расстройства | "Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 70-93, Ереван, 1996

Шавердян Г. М.

Страх и тревога | "Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 103-117, Ереван, 1996

Г. М. Шавердян

Поэтическая антропология | (о роли образа в работе практического психолога), Журнал "Человек", N2, стр. 27-41, Москва, 1996

Шавердян Г. М.

Армянская семья. Истоки и перспективы | "Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 124-129, Ереван, 1996

Г. М. Шавердян

Смыслы и посттравматические стрессовые расстройства | "Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. Бехтерева", N3, стр. 131-132, 1994 г.

Шавердян Г. М.

Роль индивидуальных детерминант в процессе формирования социальных установок | "Вестник общественных наук" АН Арм. ССР, стр. 22-28, Ереван, 1987