Գայանե Գևորգի Թոքմաջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ 1968 - 1973 թթ.
ՀԽՍՀ ԳԱ ՕՔԻ, ասպիրանտուրա 1973 - 1977 թթ.

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, «1,3-Դիօքսանների վերացիկլացումը դի- և տետրահիդրոպիրանների և 5,6-դիհիդրո-1,3-օքսազինների ածանցյալների», 1979 թ.
Քիմիական գիտությունների դոկտոր, «Հետազոտություններ 2-օքսո-(2,5-դիհիդրո-, տետրահիդրո)ֆուրանների 2-օքսո-5,6-դիհիդրո-պիրանների քիմիայի բնագավառում», 2012 թ.

Աշխատանքային փորձ
1994 թ-ի հոկտեմբեր - դեկտեմբեր Գերմանիա, Ռոստոկի համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
«Կենցաղային քիմիա», «Չհագեցած միացությունների քիմիա», «Միջֆազային կատալիզ», «Օրգանական քիմիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազոտ, թթվածին պարունակող հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիա:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1994 թ. Ջորջ Սորոսի դրամաշնորհ,
1998 - 2000 թթ. ՄԳՏԿ-ի դրամաշնորհ
2004 - 2008 թթ. Պետական նպատակային ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն-մայրենի, ռուսերեն - ազատ , գերմաներեն – լավ, անգլերեն - բավարար

tokmajang@ysu.am

Գայանե Գևորգի Թոքմաջյան

Պրոֆեսոր | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ.Գ. Թոքմաջյան, Լ.Վ. Կարապետյան

Միջֆազային կատալիզը որոշ օրգանական ռեակցիաներում | Երևան, 2014, 153 էջ

Գ.Գ. Թոքմաջյան

Կենցաղային քիմիա | Երևան, 2013, 140 էջ

Գ. Գ. Թոքմաջյան

Նուկլեոֆիլ վերախմբավորումներ էլեկտրոնադեֆիցիտային կենտրոնների մոտ | Երևան, 2010
 

Հոդված/Article

L.V. Karapetyan, G. G. Tokmajyan, R.V. Paronikyan, H. M. Stepanyan

Synthesis And Antibacterial Activity Of New Derivatives Of 2-Oxo-2,5-Dihydrofurans Containing An Oxothiazolidinylidene Ring | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, 54(1), 12-16 էջ

Գ․ Գ․ Թոքմաջյան, Լ․ Վ․ Կարապետյան, Ռ․ Վ․ Պարոնիկյան, Հ․ Մ․ Ստեփանյան

Synthesis and antibacterial activity of new derivatives of 2-oxo-2,5-dihydrofurans containing an oxothiazolidinylidene ring (2-Օքսո-2,5-դիհիդրոֆուրանների օքսոթիազոլիդինիլիդենային օղակ պարունակող նոր ածանցյալների սինթեզ և հակամանրէային ակտիվության ուսումնասիրություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 12-16 |

Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան, Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Հ. Մ. Ստեփանյան

Synthesis and antibacterial activity studies of new 2-N-substituted 2,5-dihydrofurans (Նոր 2-N-տեղակալված 2,5-դիհիդրոֆուրանների սինթեզ և հակամանրէային ակտիվության ուսումնասիրություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 156-160 |

Գ․ Գ․ Թոքմաջյան, Լ․ Վ․ Կարապետյան, Ռ․ Վ․ Պարոնիկյան, Հ․ Մ․ Ստեփանյան

Synthesis and antibacterial activity studies of new 2-N-substituted 2,5-dihydrofurans (Նոր 2-N-տեղակալված 2,5-դիհիդրոֆուրանների սինթեզ և հակամանրէնային ակտիվության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 156-160 |

L.V. Karapetyan, G.G. Tokmajyan, R.V. Paronikyan, H.M. Stepanyan

Synthesis And Antibacterial Activity Studies Of New 2-N-Substituted 2,5-Dihydrofurans | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2019, 53, 156-160 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան, Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Բ. Տ. Ղարիբջանյան

Հակամանրէային ազդեցություն ունեցող 2-էթօքսիկարբոնիլ(կարբօքսի)-3-օքսիմեթիլ-4,4-դիմեթիլ-2-բութեն-4-օլիդները | Երևան 2007, ՀՀ արտոնագիր 2008, Պաշտոնական տեղեկագիր, թիվ 3

Ավետիսյան Ա.Ա., Մարգարյան Ա.Խ., Փիրիջանյան Ռ.Ա., Թոքմաջյան Գ.Գ.

Ցիկլոպրոպանային օղակ պարունակող երկցիկլային լակտոնների ստացման եղանակ | ՀՀ արտոնագիր № 1125 (2002)
 

Թեզիս/Thesis

Токмаджян Г.Г., Kарапетян Л.В.

Синтез и некоторые xимические превращения бициклическиx соединений, содержащиx конденсированныe бутанолидное и оксирановое кольца | Тезисы докладов III научной конференции Армянского xимического общества “Успеxи в области органической и фармацевтической xимии” Ереван 3–6 октября 2012 г., с. 88

Токмаджян Г.Г.

Синтез новых производных 2-бутен-4-олидов с ярко выраженной антибактериальной активностью | III Региональной научно-практической конференции с международным участием «Синтез и переспективы использования новых биологически активных соединений», Казань, 24 мая 2011, с. 68

Г. Г. Токмаджян, А. А. Аветисян, Р. А. Пириджанян

Синтез гетероспиранов, содержащиx γ-лактонное кольцо | Тезисы докладов II научной конференции Армянского xимического общества, «Новые материалы и процессы» Ереван-Горис, 2010, 4-8 октября

P. A. Ghazarian, G. G. Tokmajyan, A. P. Ghazaryan

Biological activity of some new cyan-containing unsaturated gамма-lactones derivatives | Материалы Международной конференции «Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии» (тезисы докладов) Ереван-Степанакерт, «Кровь» научно-практический журнал МЗ РА. 2010, №1 (10), с. 32

Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան

Համակցված ցիկլոպրոպանային և գամմա-լակտոնային օղակներ պարունակող երկցիկլիկ միացությունների սինթեզ և որոշ քիմիական փոխարկումներ | ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցման թեզիսներ Երևան, 2009, ապրիլ 14-17, էջ 18
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը