Գևորգ Սերգեյի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետ, դիպլոմ գերազանցությամբ
1991թ-ին Հատուկ համակարգչային դասընթացի սերտիֆիկատ
1994 - 1997 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կատալիզի ամբիոնի ասպիրանտ
2003, 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հետբուհական լրացուցիչ մասնագիտական կրթության վկայական

Գիտական աստիճան
2001 թ-ին Քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2006 թ-ին Դոցենտի կոչում քիմիա մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
1994 - 1995 թթ. Գիտությունների ազգային ակադեմիայի քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտաշխատող
1997 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կատալիզի ամբիոնի դասախոս
1997 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարանի անօրգանական քիմիայի ամբիոնի գիտական թեմայի գիտաշխատող
2002 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կատալիզի ամբիոնի ասիստենտ
2005 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի անօրգանական քիմիայի ամբիոնի գիտական թեմայի ավագ գիտաշխատող
2007 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի քիմիական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2010 թ-ին «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի նախագծի իրականացման առաջատար ինժեներ
2010 - 2011 թթ. «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՇԳՑԷ-ի ջրերի և հոսքաջրերի մաքրման արտադրամասի պետ
2010 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարանի անօրգանական քիմիայի ամբիոնի բազային լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
2007 թ-ից մինչ այժմ` Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի դոցենտ
2012 թ-ից մինչ այժմ` Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական և կոլոիդների քիմիայի ամբիոնի բազային լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներ
Դեղանյութերի կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդներ
Ֆիզիկական քիմիա
Փորձարարական տվյալների վիճակագրական մշակում
Ատոմային աբսորբցիոն անալիզ
Սննդամթերքի ուսումնասիրման մեթոդներ
Հոմոգեն կատալիզ
Էլեկտրաքիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի ֆիզիկաքիմիական և օպտիկական մեթոդներ: Հետերոգեն գազաֆազ պրոցեցներ: Կատալիզ: Ջրածնի պերօքսիդի և հիդրոպերօքսիդների մասնակցությամբ ընթացող հետերոգեն պրոցեսներ: Նոր կոմպլեքսային միացությունների ստացում: Ջրի աղազերծում և մաքրում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի A-199 դրամաշնորհ
Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի A-485 դրամաշնորհ
Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի A-629 դրամաշնորհ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական քիմիական ընկերության անդամ

Պարգևներ
1990 թ. Պատվոգիր երիտասարդ գիտնականների լավագույն գիտական աշխատանքի համար, Երևանի պետական համալսարան
1993 թ. Երիտասարդ գիտնականների լավագույն գիտական աշխատանքի համար, ԱՄՆ Հայկական Արհեստակցական Միություն և Երևանի պետական համալսարան
1997 թ. Պատվոգիր գիտական ասպարեզում զգալի հաջողությունների հասնելու, հետազոտողի կարողություններ ու հմտություն ցուցաբերելու համար, ԱՄՆ Հայկական Արհեստակցական Միություն և Երևանի պետական համալսարան

gevsgrig@ysu.am

Գևորգ Սերգեյի Գրիգորյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գրիգորյան Գ. Ս., Մարտիրյան Ա. Ի.

Ատոմային սպեկտրոսկոպիա | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 34 էջ |
 

Հոդված/Article

Գ․ Ս․ Գրիգորյան

Catalytic activity of the cobalt(II) ion with phenylalanine complex in the decomposition reaction of cumene hydroperoxide in aqueous solution (Ֆենիլալանինի հետ կոբալտի(II) իոնի կոմպլեքսի կատալիտիկ ակտիվությունը ջրային լուծույթում կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման ռեակցիայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 105-111 |

Ս․ Կ․ Գրիգորյան , Գ․ Ս․ Գրիգորյան, Ա․ Ի․ Մարտիրյան, Լ․ Գ․ Թադևոսյան

The study of the complex formation of the copper(II) ion with salicylic acid by means of the EPR and UV-Vis spectroscopy methods within wide range of aqueous medium’s pH values (ԷՊՌ և սպեկտրալուսաչափական եղանակներով պղնձի(II) իոնի հետ սիլիցիլաթթվիկոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը ջրային միջավայրում pH-ի արժեքների լայն տիրույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 166-170 |

Գ. Ս. Գրիգորյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Դ. Ա. Մարտիրյան

Kinetics of cumene hydroperoxide catalytic decay in aqueous solution in the presence of copper ion (II) and tryptophan (Պղինձ(II)-ի և տրիպտոֆանի կատալիտիկ ակտիվությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման ռեակցիայում ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 75-80 |

Григорян С. К., Григорян Г. С.

Каталитическая активность комплекса треонина с ионом кобальта (II) на распад гидропероксида кумола в водной среде | IV международная конференция по химии и химической технологии, 2015, 229-230 стр. |

Григорян Г.С., Маркарян Ш.А.

Термодинамика фазовых равновесий жидкость-газ диизопропил- и дибутилсульфоксидов | Журнал физической химии, 2014, т. 88, N 6, с.1074-1075.

Գ. Ս. Գրիգորյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Catalytic activity of Cobalt(II) ion and isoleucine complex on decay of cumene hydroperoxide in aqueous solution (Իզոլեյցինի հետ կոբալտի (II) իոնի առաջացրած կոմպլեքսի կատալիզային ակտիվությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման հանդեպ ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 15-19 |

Григорян Г.С., Маркарян Ш.А.

Термодинамика фазовых равновесий жидкость-газ в системе дипропилсульфоксид-вода в интервале 303.15-323.15 К | Журн. Физ. Химии, Москва, 2013, т. 87, № 2, с. 211-214.

Григорян Г.С.

Комплексообразование иона меди (II) с лейцином и изолейцином в водной среде | “Химический журнал Армении”, т. 66, N 1, 2013, с. 148-151.

Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Գ. Ս. Գրիգորյան

Изучение каталитической активности комплекса иона никеля(II) с лейцином на распад гидропероксида кумола в водной среде (Լեյցինի հետ նիկել(II)իոնի համակարգի կատալիտիկ ակտիվության ուսումնասիրությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման վրա ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 13-17 (ռուսերեն) |

Գ. Ս. Գրիգորյան, Գ. Գ. Պետրոսյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Комплекс купри-иона с лейцином как гомогенный катализатор распада гидропероксида кумола в водной среде (Կուպրի–իոնի կոմպլեքսը լեյցինի հետ որպես հոմոգեն կատալիզատոր կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման համար ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 26-31 (ռուսերեն) |

Լ. Ա. Խաչատրյան, Ս. Գ. Ղազարյան, Զ. Գ. Գրիգորյան, Վ. Դ. Տոնոյան, Գ. Ս. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան

Присоединение малеинового ангидрида к лаку этиноль (Մալեինաթթվի անհիդրիդի միացումը էթինոլ լաքին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #1, էջ 20-28 (ռուսերեն) |

Մ. Վ. Մարտիրոսյան, Գ. Ս. Գրիգորյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Применение сульфатизирующего обжига в процессах комплексного извлечения ценных компонентов из полиметаллического концентрата (Սուլֆատացնող բովման կիրառումը բազմամետաղային խտանյութից արժեքավոր բաղադրիչների համալիր կորզման պրոցեսներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 19-23 (ռուսերեն) |

Գ.Ս. Գրիգորյան, Գ. Գ. Պետրոսյան, Ե. Յա. Վարդանյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Каталитическое влияние иона кобальта (II) на кинетику реакции гидропероксида кумола с метионином в водной среде (Կոբալտի իոնի (II) կատալիտիկ ազդեցությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի հետ մեթիոնինի ռեակցիայի կինետիկայի վրա ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն) |

Григорян Г. Л., Гукасян П. С., Мартирян А. И., Бегларян А. А., Григорян Г. С.

О природе промежуточного соединения в реакции ZnO + H2O2. | Ж. физ. хим., 2007, № 8, с.1-6.

Григорян Г. С., Асатурян Р. А., Варданян Е. Я., Григорян С. К.

Димеризация комплексов Cu2+ с лимонной кислотой в водныx раствораx | Межд. конференция по xимии и xимической теxнологии. Сборник материалов, Ереван 2007, с. 275

Գրիգորյան Ս. Կ., Ադամյան Ռ. Խ., Գրիգորյան Գ. Ս.

Անօրգանական պինդ բյուրեղային և կարևոր նյութերի սինթեզ, հետազոտություն և կիրառություն | «Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում» հաշվետու գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2007, էջ 35 - 36:

Григорян Г. С., Петросян Г. Г., Григорян С. К.

Синтез и исследование комплексов металлов(II) с лизином в водной среде. | Межд. конференция по xимии и xимической теxнологии. Сборник материалов, Ереван 2007, с. 276

Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Լ. Երիցյան, Գ. Ս. Գրիգորյան, Կ. Մ. Երիցյան

Исследование и синтез клеевой композиции низкотемпературного отверждения (Ցածր ջերմաստիճանային պնդացմամբ սոսնձային բաղադրանյութերի ուսումնասիրությունը և սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 85-89 (ռուսերեն) |

Григорян С. К., Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Варданян Е. Я.

Комплексообразование лизина с ионами металлов (II) и влияние комплексов на распад гидропероксида кумола в водной среде | Хим. ж. Армении, 2005, т. 58, № 4, с. 12 - 20

Г. Г. Григорян, С. М. Минасян, Э. С. Геворкян, А. В. Даян, Г. С. Григорян

Влияние умственно-эмоциоалього напряжения на содержание электролитов в слюне старшеклассников | Генетика и санитария, №4, 2004, с.46-48

Асатурян Р. А., Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Григорян С. К.

Механизм комплексообразования и распада ГПК в присутствии комплексов - Лизин | Информационные Технологии и Управление, 2003, т. 3, с. 148 - 157

Grigoryan G. S., Petrosyan G. G., Grigoryan G. H., Grigoryan S. K.

Catalitic activity of Serine complexes with Metal Jons (II) on the Cumene | Hydroperoxide elecomposition in aqueous solutions. - Within the Framework of the Awniversary International Scientific Conferense of SEUA Enicolopov's Readings. State Engineering University of Armenia, Erevan, 2003, p. 66.

Асатурян Р. А., Григорян Г. С., Петросян Г. Г., Варданян Е. Я., Григорян С. К.

Кинетика распада гидропероксида кумола под влиянием метионина в присутствии, и в водной среде. | Информационные Технологии и Управление, 2002, 3, 174 - 179

Asaturian R. A., Petrosyan G. G., Grigorian G. S., Vardanyan E. Ja., Grigorian S. K.

The Mechanism of Cumene Hydroperoxide decay under th inflluerance of Methyonine | Information Technologies and Managment, 2002, 3, 167 - 173

Григорян С. К., Григорян К. Р., Петросян Г. Г., Григорян Г. Л., Григорян Г. С., Варданян Е. Я.

Кинетика и механизм реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде | Химический журнал Армении, 2002, т. 55, № 1 - 2, с. 44 - 52

Գրիգորյան Ս. Կ., Գրիգորյան Գ. Ս.

Թթվահիմնային տեսության զարգացման համառոտ ակնարկ | Բնագետ հանդես, 2001, 1 - 2, 6 - 7

Зейтагян Г. М., Գրիգորյան Ս. Կ., Գրիգորյան Գ. Ս., Арзуманян Г.

Исследование диатомитов и получение на их основе носителей для хроматографии и катализаторов | Сб. Тезисов Конференции «Ениколоповские чтения», Ереван, 2001, с. 63.

Григорян С. К., Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Григорян Г. Л.

Синтез и исследование каталитически активных на распад гидропероксидов аминокислотных комплексов в водных растворах | Гос. инженер. университет Армения, Ениколоповские чтения. Сборник Тезисов, Ереван, 2001, с. 42.

Григорян Г. С., Григорян Г. Л.

Взаимодействие паров пероксида кумола с хлоридами калия и меди (II) | Тез.докл. на науч.конф.“Ениколоповские чтениа” Ереван, 2001, с.71

Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Григорян К. Р., Григорян Г. Л., Варданян Е. Я., Григорян С. К.

Кинетика реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде | Химическая наука Армении на пороге XXI века. Сборник Тезисов,18 - 20, 05; 2000, с. 47.

Григорян С. К., Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Варданян Е. Я.

Комплексообразование лизина с М (II) и каталитическая активность образовавшихся комплексов на распад ГПК в водной среде | Конверсионный потенциал Армении и программы МИТЦ Международный семинар 2 - 7 окт. 2000 г., Тезисы докладов, Ереван, 2000 г., с. 107

Գ. Ս. Գրիգորյան, Գ. Լ. Գրիգորյան

Взаимодействие паров гидропероксида трет-бутила и дитрет-бутилпероксида с кристалическими хлоридами калия и меди (II)(Երրորդային բութիլհիդրոպերօքսիդի և դիերրորդային-բութիլպերօքսիդի գոլորշիների փոխազդեցությունը կալիումի և պղնձի(II) բյուրեղական քլորիդների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 65-67 (ռուսերեն) |

Григорян Г. С., Григорян Г. Л.

Особенности взаимодействия паров органических пероксидов с хлоридами калия и меди (II) | Тез.докл. на Все-арм. симп. “Химия на пороге XI века”, Ереван, 2000, с.160

Григорян Г. С., Григорян Г. Л.

Кинетические закономерности накопления комплекса в газовой фазе при распаде паров пероксида водорода на поверхности хлорида калня | Хим. ж. Армении, т. 53, № 1-2, 2000, с.3-10

Գ. Ս. Գրիգորյան, Ն. Յա. Սարգսյան, Ա. Ն. Աբրահամյան, Է. Գ. Սարգսյան, Գ. Լ. Գրիգորյան

Возможные химические процессы в солевых пещерах с участием пероксида водорода (Աղային քարանձավներում ջրածնի պերօքսիդի մասնակցությամբ հնարավոր քիմիական պրոցեսները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 61-64 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

Григорян Г. С., Маркарян Ш. А

Фазовые равновесия жидкость–газ в системе диизопропилсульфоксид–вода | КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах». 2018, стр. 187

Григорян Г.С.

Комплексообразование и бинарные взаимодействия с водой в системе ион металла (II)+аминокислота+гидропероксид+H2O | III международная научная конференция по химии и химической технологии, Ереван, 16-20 сентябрь, 2013, Сборник материалов, с. 474-475

Григорян Г.С., Маркарян Ш.А.

Некоторые термодинамические параметры дипропил- и диизопропилсульфоксидов | Международная конференция “Современные проблемы химической физики ”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 9-12 октября 2012, Сборник тезисов, с. 195-196.