Գևորգ Պետրոսի Փիրումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968 - 1973 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ. գերազանցության դիպլոմ П N 741169

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
«Исследование распада персульфата калия в водных растворах полиоксиэтилированных гексадеканола-20 и гексадеканола-55»
1979 թ-ին 02.00.04 Երևանի պետական համալսարան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
«Օքսիդավերականգնման պրոցեսները լճերի և ջրամբարների ջուր-հատակ սահմանում և դրանց դերը ջրի որակի ձևավորման գործում»
ԻԴ.04.02-Ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա

Աշխատանքային փորձ
1972 - 1973 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ԼԿԵՄ կոմիտեի ազատված քարտուղար
1973 - 1976 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոն, ասպիրանտ
1974 - 1996 թթ. ԵՊՀ Պոլիմերման պրոցեսների կինետիկայի պրոբլեմային լաբորատորիայի կրտսեր, ավագ, առաջատար գիտաշխատող, թեմայի ղեկավար
1996 - 2003 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոն, դոցենտ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ, պրոֆեսոր
2007 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Էկոլոգիական քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ էլոլոգիական անվտանգության կենտրոնի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
Էկոլոգիայի հիմունքներ, էկոլոգիական կանխատեսում, Էկոլոգիական մոդելավորում, Էկոլոգիակն քիմիա, Էկոլոգիական անվտանգություն, Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոլոգիական քիմիա, ջրաքիմիա, էկոլոգիա, էկոլոգիական կանխատեսում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
1986 - 1991 թթ. UNEP «Պեստիցիդների և քիմիկատների վարքը շրջակա միջավայրում»
02.03-31 Ամերիկյան-Խորհրդային համատեղ ծրագիր «Պեստիցիդների միգրացիայի ձևերը և ուղիները»
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն NA-787
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն A-1358

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն-կատարյալ, անգլերեն-լավ

Մասնագիտական անդամակցություն
1995 թ-ին Էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս
1995 թ-ին Էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի հայկական բաժանմունքի տնօրեն
1996 թ-ին Նյու-Յորքի Գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս
1996 թ-ին Ամերիկյան աշխարհագրական ընկերության իսկական անդամ
1997 թ-ին «Էկոլոգիա-Բժշկություն» միջազգային ասոցիացիայի ազգային փորձագետ
1999 թ-ին «Ցամաքի ջրաբանության, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա» մասնագիտությամբ ատենախոսությունների պաշտպանության մասնագիտական խորհրդի անդամ
2000 թ-ին «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ ատենախոսությունների պաշտպանության մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
1976, 1978 թթ. Համամիութենական քիմիական ընկերության գիտական մրցույթների դափնեկիր
1980 թ-ին գիտության և տեխնիկայի բնագավառում Կոմերիտմիության մրցանակի դափնեկիր
2008 թ-ին Սուրբ Գեորգիի մրցանակի դափնեկիր
2009 թ-ին Քրիստոնեության և Խաղաղության Միջազգային Ասոցիացիայի մրցանակի դափնեկիր
2010 թ-ին «Դարի մեծ միտք» ամերիկյան կենսագրական միության մրցանակ

gpirumyan@ysu.am

Գևորգ Պետրոսի Փիրումյան

Պրոֆեսոր | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա.Ա. Թութունջյան, Գ.Պ. Փիրումյան

ՀՀ Սյունիքի մարզի գետերի ջրերի որակի և ինքնամաքրման ընդունակության գնահատում | Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային գիտաժողովի աշխատանքներիժողովածու; Գորիս 2011; էջ. 254-259։

Ш.В.Хачатрян, А. Саргсян, Р. Геворкян, Г. Пирумян

Очистка радиоактивных сточных вод с помощью природных и модифицированных сорбентов | Вода и экология, проблемы и решения, 2010, № 4, сс 36-42

Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Հ.Գ. Ժամհարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Հ.Ս. Մովսեսյան, Գ.Պ. Փիրումյան

Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ | Զանգակ-97, Երևան, 2010, 223 էջ

Ходжумян Б. С., Пирумян Г. П.

Словарь экологических терминов и словосочетаний (армяно - русско - английский) | Изд. ЕГУ, 2005, 142 стр.
 

Հոդված/Article

Hajiali Amir, Pirumyan G.P.

Study on oxidation mechanism of ozonated wastewater treatment: color removal and algae elimination (Օզոնացմամբ թափոնաջրերի մաքրման դեպքում օքսիդացման մեխանիզմի հետազոտությունը. գույնի հեռացում և ջրիմուռների վերացում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 167-173 |

Симонян Г. С., Симонян A. Г., Пирумян Г. П.

Анализ экологического состояни водохранилищ с помощью армянского индекса качества воды | «Вода для устойчивого развития Центральной Азии», посвящѐнной началу Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», 2018, стр. 112-115 |

Симонян Г. С., Пирумян Э. Г., Симонян А. Г., Пирумян Г. П.

Продукты окисления аминов в качестве термостабилизаторов при деградации нефти в гидросфере | Геология морей и океановХХII Международная научной конференции (Школы) по морской геологии. 2018, стр. 372-375 |

Gevorg P. Pirumyan, Amir Hajiali

Efficiency of Ozonation Disinfection in a Domestic Wastewater Treatment for Removing Existing Infectious Bacteria and Viruses and a Comparison with Chlorine Disinfection | International Research Journal of Advanced Engineering and Science, 2018, 3,2, 341-344 pp. |

Gevorg P. Pirumyan, Amir Hajiali

Evaluation of Non-Organic Solids Removal in Wastewater Treatment of Pulp Factories with Ozonation | International Journal of Scientific Engineering and Science, 2018, 2,2, 9-11 pp.

G. S. Simonyan, A. G. Simonyan, G. P. Pirumyan

Systemic-entropy approach for estimating the water quality of a river | Oxidation Communications, 2018, V.41, No 2, 307-317 pp. |

Пирумян Г. П., Сукиасян А. Р.

Влияние содержания тяжелых металлов в воде и почве на экологический стресс растения в различных климатических зонах Республики Армения | Вода и экология: проблемы и решения (Water and Ecology). 2018, 2,74, стр. 87-94 |

Г. П. Пирумян, А. В. Тадевосян, А. Р. Сукиасян

Реакция на засуху различных линий армянской кукурузы в зависимости от почвенно-климатических условий | ВЕСТНИК Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология, 2018, 2, стр. 96-102 |

Пирумян Г. П., Симонян Г. С.

Анализ экологического состояния озера Севан с помощью армянского индекса качества воды | Научный вестник. 2017, № 1, стр. 137-142

С. С. Айрапетян, Г. П. Пирумян, Л. С. Айрапетян, С. Ф. Барегамян

Исследование процессов флокуляции бентонитовой суспензии органическими флокулянтами | Экологическая химия: 2017թ․, 26(1), 1-5 էջ, Ռուսաստան |

Ա. Գ. Սիմոնյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Analysis of environmental status of the rivers Vorotan, Sisian and Goris (Որոտան, Սիսիան և Գորիս գետերի էկոլոգիական վիճակի վերլուծություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 12-16 |

Пирумян Г. П., Симонян Г. С., Симонян А. Г.

Анализ качества воды рек Севджур, Касах и Апаранского водохранилища с помощью армянского индекса качества воды | Научный вестник, 2017, N 2(12)., стр. 66-71

Gevorg P. Pirumyan, Amir Hajiali

Evaluation of Soluble BOD and Suspended Particles BOD Removal without and with Sediment in Different Velocities before and after Ozonation in an Industrial Wastewater Treatment | International Research Journal of Advanced Engineering and Science, 2017, 3,1, 7-10 pp.

Simonyan A. G., Simonyan G. S., Pirumyan G. P.

Аnalysis of environmental status of the rivers Aghstev and Getik with armenian index of water quality | Еuropean journal of Natural History. 2016, №4, 22-27 pp. |

Сукиасян А. Р., Тадевосян А. В. , Симонян Г. С., Пирумян Г. П.

Bлияние абиотического стресса на рост растений | Успехи современного естествознания. 2016, №7, стр. 168-172 |

Simonyan A. G., Pirumyan G. P., Simonyan G. S.

Analysis of environmental status of the Kechut Artificial Reservoir and river Arpa with Armenian index of water quality | Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2016, № 7–8, 37-40 pp. |

Пирумян Г. П., Симонян А. Г.

Анализ экологического состояния реки с помощью синергического информационного индекса на примере р. Дебед | Вода: химия и экология. 2016, 8, стр. 65-73

Г. Пирумян, А. Сукиасян, А. Тадевосян

Миграция ряда тяжелых металлов в системе почва-растение на фоне процессов водопоглощения в растении | Естественные и технические науки. 2016, 3, стр. 32-34

G. P. Pirumyan, L. A. Margaryan, H. A. Melkonyan

Climate change impact assessment on hydrochemical and hydrological regimes of rivers | International Journal of Environmental Science and Toxicology Research. 2016, 4, 36-43 pp.

Пирумян Г., Петросян В.

Влияние содержания сульфат и нитрат ионов на миграцию железа в системе вода-донные отложения реки Раздан | Вода: химия и экология. 2016, 3, стр. 78-84

Пирумян Г. П., Симонян А. Г.

Анализ Экологического состояния реки Памбак с помощью синергичес-кого информационного индекса | Международный журнал экспериментального образования. 2015, 6, стр. 32-34

Симонян Г. С., Исаханян М. С., Пирумян Г. П.

Влияние животноводства Иджеванского района на гидрохимические показатели воды реки Агстев | Современные проблемы гидрохимии и мониторинга качества поверхностных вод, 2015, 113-115 стр. |

G. Pirumyan

Behavior of vanadium in the water-bottom sediment system | International Scientific Review. Russia, 2015, 8(9), 75-79 pp.

Пирумян Г. П.

Энтропийный подход к оценке экологического состояния реки | Геология морей и океанов, Россия, 2015, 4, 200-203 стр.

Пирумян Г. П.

Определение линейной зависимости между pH и содержанием кобальта в речной воде и в донных отложениях реки Раздан | Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Россия, 2015, 5, 47-50 стр.

Пирумян Г. П.

Анализ Экологического состояния реки Памбак с помощью синергического информационного индекса | Международный журнал экспериментального образования, Россия, 2015, 6, 32-34 стр.

Арутюнян Л. Р., Марабян Ш. Л., Пирумян Г. П.

Очистка модельных водных растворов от анионных и катионных поверхностно-активных веществ с использованием природных цеолитов Армении | Вода: химия и экология. Россия, 2015, 5, 85-91 стр.

Լ. Ռ. Հարությունյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Purification of waters from anionic and cationic surfactants by natural zeolites (Բնական ցեոլիտով անիոնային և կատիոնային մակերևութային ակտիվ նյութերից ջրերի մաքրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 21 |

Շ. Լ. Մարաբյան, Լ. Ա. Մարգարյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Study of content of Cr, As, Cd, Pb elements in some rivers of Armenia (Cr, As, Cd, Pb տարրերի պարունակության ուսումնասիրությունը ՀՀ որոշ գետերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 51-54 |

Շ. Լ. Մարաբյան , Գ. Պ. Փիրումյան

Սնդիկի պարունակության գնահատումը ձկնամթերքում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 62-64 |

Լ. Ռ. Տեր-Վարդանյան, Լ. Ռ. Հարությունյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Изучение влияния глицина, серина и лейцина на адсорбцию пентадецилсульфоната натрия на поверхности бентонита (Գլիցինի, սերինի և լեյցինի ազդեցության ուսումնասիրությունը բենտոնիտի մակերևույթին նատրիումի պենտադեցիլսուլֆոնատի ադսորբցիայի պարամետրերի վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 35-40 (ռուսերեն) |

Է.Է.Վարդումյան, Լ.Է. Վարդումյան, Գ.Պ. Փիրումյան, Ս.Հ. Մինասյան

ՀՀ հարավային գետավազանի գետերի ջրերի որակի գնահատում հիմնական բաղադրիչի վերլուծության մեթոդով | ՀոդվՀայաստանի Ճարտարագիտական Համալսարանի Լրաբեր, 2011, Հ.8, N 1, էջ196-202

Г. Симонян, Г. Пирумян, А. Симонян

Мониторинг шума в лесном массиве иджеванского лесного хозяйства вблизи реки Ахстев | Научные основы охраны окружащей среды, Сборник статьей, Пенза, сент. 2010, с.97-99

Г. Симонян, Г. Пирумян, А. Симонян

О некоторых закономерностях загрязнения водосборного бассейна озера севан нефтепродуктами | Научные основы охраны окружащей среды, Сборник статьей, Пенза, сент.2010, с.100-102

Г. Симонян, Г. Пирумян

Новый подход к автокатализу при изучении конденсации михаэля в модельной двухфазной системе нефть – вода | Экологическая химия 2010, т.19,вып.3,с.168-171

Մ. Կ. Սարգսյան, Ս. Հ. Մինասյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Վարդենիս գետում որոշ միկրոտարրերի սեզոնային և տարեկան վարքի ուսումնասիրություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ք.Երևան N1, 2010թ., էջ 197-203

Լ. Ա. Մարգարյան, Ե. Մ. Խալաթյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Հրազդան գետի վերին հոսանքներում որոշ աղտոտիչների մարդածին ծանրաբեռնվածության գնահատում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ք.Երևան N2, 2010թ., էջ 212-220

Լ. Ա. Մարգարյան, Ն. Ի. Ալոյան, Կ. Գ. Աբրահամյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Երևան քաղաքի մթնոլորտային տեղումների քիմիական բաղադրության առանձնահատկությունը 2007-2008թթ. | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ք.Երևան N5, 2010թ., էջ 245-250

Л. А. Маргарян, Г. П. Пирумян

Индексный метод оценки качества источника питьевой воды | Экология, науки о жизни: инновации: Науч, конф. “Экосистемы, организмы, инновации-12”. Москва, 23 июнь 2010г. 42с.

Л. А. Маргарян, Г. П. Пирумян

Использование индексных методов качества воды для улучшения управления водных ресурсов | Экология, науки о жизни: инновации: Науч, конф. “Экосистемы, организмы, иннова- ции-12”. Москва, 23 июнь 2010г. 43с.

Л. А. Маргарян, Н. С. Налбандян, Г. П. Пирумян

Комплексная оценка качества воды бассейна реки Воротан по индексным методам, Мониторинг природных экосистем | IV Всероссийская научно-практическая конференция. Сборник статей, г.Пенза, май 2010г., 97-99 с.

Л. А. Маргарян, А. Г. Геворгян, Е. С. Халатян, Г. П. Пирумян

Изучение изменений содержания аммиака и иона аммония в цепи воздух-осадки-речная вода | Научные основы охраны окружающей среды. Международная научно-практическая конференция. Сборник статей, г.Пенза, сентябрь 2010г., 42-45с.

Л. А. Маргарян, Г. П. Пирумян

Новый комплексный подход к гудрохимической оценке источника питьевой воды | Вода: химия и экология, г. Москва, N12, 2010г., 54-61 с.

А.И. Мартирян, Г.П. Пирумян, А.М. Сароян

Фотохимическое прежращения некоторих твинов в водной среде | II международная конференция по химии и химической технологии Ереван 2010, с.392

Ш.В.Хачатрян, А. Саргсян, Р. Геворкян, Г. Пирумян

Применение цеолитов для очистки промышленных сточных вод | Экологическая Химия, 2010

Г. П. Пирумян, Т. Дерцян

Исследование загрязненности исскуственного водоема «Озера Ереванян» | «Мониторинг природных экосистем» (сборник статей III Всероссийской науч-прак. конференции), Пенза, 2009 (июнь). стр. 105-108

Г. Пирумян, А. Сароян, А. Мартирян

Получение пероксосолватов карбонатов кальция и магния | «Мониторинг природных экосистем» (сборник статей III Всероссийской науч-прак. конференции), Пенза, 2009 (июнь). стр. 226-229

Г. Пирумян, А. Тутунджян, Г. Бабаян

Особенности формирования химического состава природных вод южного бассейна териториального управления Республики Армения | «Вода и Экология: проблемы и решения» N2, 2009 (СПб), стр.54-61

Г. Пирумян, Р. Геворгян, А. Саргсян

Эффективная очистка радиоактивных жидких отходов с помощью термохимически модифицированных природных цеолитов Армении | «Вода и Экология: проблемы и решения» N2, 2009 (СПб), стр.62-65

G. P. Piroumyan, F. Farahmand

Investigation of the pollutant cations of the underground waters in countryside of Tehran City | Information Technologies and Managment, 2009, N4, p. 228-238

Գ. Փիրումյան, Վ. Սուրմալյան, Ս. Մինասյան

Շողակ, Ծակքար, Լիճք գետերի ջրերի որակի գնահատումը ջրաքիմիական ցուցանիշներով | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում» 2009, N7, 204-212 էջ

G. Pirumyan, F. Farahmand

Investigation of the pollutant anions of the underground waters in countryside of Tehran City | Information Technologies and Managment, 2009, N4, p. 218-227

Л. А. Маргарян, С. Г. Минасян, Г. П. Пирумян

Комплексная оценка качества поверхностных вод при помощьи компьютерного моделирования | Вода и Экология: проблемы и решения. г.Санкт-Петербург, N3(40), 2009г., 50-61с.

Л. А. Маргарян, Т. Г. Дерцян, Г. П. Пирумян

Гидрохимическое исследование воды искусственного водоема «Ереванское озеро» | Вода и Экология: проблемы и решения. г.Санкт-Петербург, N4(41), 2009г., 43-46с.

А. Мартирян, А. Сароян, Г.Пирумян

Исследование возможности получения пероксосольватов Карбонатов кальция и магния | Ж. Вода и Экология, 4’ 2009 (41), Санкт-Петебург, С.29-36

А. Мартирян, Г.П. Пирумян, А.М. Сароян

Получение пероксосольватов карбонатов кальция и магния | “Мониторинг природных экосистем”. Сборник статей третьей Всероссийской научно-практической конференции, Пенза, 2009, с.226

А. Мартирян, А.М. Сароян, Г.П. Пирумян

Реакционная способность OH радикалов в отнощении глицин-бетаина и кокамидопропилдиметил-бетаина в водной среде | Научные основы охраны окружающей среды

Ш. В. Хачатрян, Г. П. Пирумян

Ионообменная сорбция sr2+ и cs+ из растворов их солей | Экологическая Химия, 2009

Г. П. Пирумян, Л. А. Маргарян

Динамика изменения Гидрохимических параметров реки Касах и комплексная оценка качества воды за 1997-2007гг. | Экологическая химия 2008, 17(1): 54-61

Գ. Փիրումյան, Վ. Սուրմալյան, Ս. Մինասյան

Գավառագետի և Ձկնագետի աղտոտվածության աստիճանի և փոքր Սևանիվրա ազդեցության գնահատումը ջրաքիմիական տվյալների հիման վրա | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում» , N4, 2008, էջ.93-102

Գ. Պ. Փիրումյան, Պ. Հ. Փիրումյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Ն. Հ. Զուլումյան

Քաղաքային թափոնաջրերի մաքրման նոր եղանակ | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», N4, 2008, էջ.50-53

Գ. Փիրումյան, Գ. Շահնազարյան, Ս. Մինասյան

Դեբեդ գետի ջրի որակի համալիր գնահատում ինդեքսային մեթոդներով | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», N5, 2008, էջ.40-52

Գ. Փիրումյան, Ն. Ավետիսյան, Է. Փիրումյան

Սահմանային թույլատրելի արտանետումների հաշվարկի մոդել | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», N6, 2008, էջ.275

Գ. Փիրումյան, Գ. Սիմոնյան

Մթնոլորտի աղտոտվածության ուսումնասիրման կազմկերպումը դպրոցական էկոմոնիտորինգի շրջանակում | «Բնագետ», N5, 2008, էջ.61-62

Գ. Փիրումյան, Ն. Ավետիսյան, Է. Փիրումյան

Շրջակա միջավայրի աղտոտումից կաղված առողջության համար ռիսկի հաշվարկման ալգորիթմ | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», N6, 2008, էջ.281-290

Գ. Փիրումյան, Վ. Սուրմալյան, Ս. Մինասյան

Դրախտիկ գետի ջրի որակի գնահատումը ջրաքիմիական տվյալների հիման վրա | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», 2008, N8, էջ.132-140

Գ. Փիրումյան, Տ. Դերձյան, Ա. Մարտիրոսյան, Լ. Մարարյան, Ս. Մինասյան

Արփի լճի, Ախուրյանի և Ապարանի ջրամբարների աղտոտվածության ուսումնասիրություն | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում» 2008, N8, էջ.127-131

Г. Пирумян, Л. Маргарян, С. Минасян

Использование нового комплексного метода оценки качества питьевой воды для реки Гехарот | VIII Международная научно-практическая конференция «Экология и безопасность жизнедеятельности», декабрь, 2008, стр.186-188

Л. А. Маргарян, С. Г. Минасян, Г. П. Пирумян

Динамика изменения гидрохимических параметров реки Касах и комплексная оценка качества воды за 1977-2007гг. | Экологическая химия. г.Санкт-Петербург, т.17 (вып.1), 2008г., 57-64 с.

Լ. Ա. Մարգարյան, Ն. Ի. Ալոյան, Շ. Մարաբյան, Ս.Հ. Մինասյան, Գ.Պ. Փիրումյան

Մթնոլորտային տեղումներում որոշ մետաղների քանակական պարունակության որոշումը Երևան քաղաքի տարբեր համայնքներում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ք.Երևան N6, 2008թ., էջ 267-274

Л. А. Маргарян, С. Г. Минасян, Г. П. Пирумян

Сравнение канадского и удельно-комбинаторного индексов качества воды при оценке загрязненности р.Раздан | Вода и Экология: проблемы и решения. г.Санкт-Петербург, N3(36), 2008г., 57-64 с.

Л. А. Маргарян, М. К. Саркисян, С. Г. Минасян, Г. П. Пирумян

Определение трансграничного переноса азота и фосфора по шести рекам в озеро Севан | Экология и безопасность жизнедеятельности. VIII Международная научно-практическая конференция. Сборник статей, г.Пенза, декабрь 2008г., 53-55с.

Л. А. Маргарян, С. Г. Минасян, Г. П. Пирумян

Использование нового комплексного метода оценки качества питьевой воды дле р.Гехарот | Экология и безопасность жизнедеятельности. VIII Международная научно-практическая конференция. Сборник статей, г.Пенза, декабрь 2008г., 186-188с.

Л. А. Маргарян, С. Г. Минасян, Г. П. Пирумян

Определение антропогенного воздействия по притоку на р.Севджур | Экологическая химия. г.Санкт-Петербург, т.17 (вып.4), 2008г., 228-234с.

Ա. Հ. Հակոբյան, Պ. Հ. Փիրումյան, Ա. Է. Մարգարյան, Ն. Հ. Զուլումյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Ակվաժելերի կիրառումը քաղաքային թափոնաջրերի մաքրման գործընթացում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2007

Ա. Հ. Հակոբյան, Պ. Հ. Փիրումյան, Ա. Ա. Թութունջյան, Ն. Հ. Զուլումյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Շիկացրած ակվաժելի և փքեցրած պեռլիտի կիրառումը քաղաքային թափոնաջրերի մաքրման գործընթացում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2007

Լ. Ա. Մարգարյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Ս. Հ. Մինասյան, Գ.Պ. Փիրումյան

Ազատ գետի գետաբերանում, Վեդի գետի ակունքում և Ազատի ջրամբարում ջրի աղտոտվածության համալիր գնահատումը` ըստ ջրի աղտոտվածության տեսակարար կոմբինատորային և ջրի որակի կանադական ինդեքսների | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ք.Երևան N4, 2007թ., էջ 69-76

Լ. Ա. Մարգարյան, Ս. Հ. Մինասյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Հրազդան գետի ջրի աղտոտվածության մակարդակի համալիր գնահատում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ք.Երևան N4-2, 2006թ., էջ102-118

N. Zakaryan, E. Pirumyan, K. Grigoryan, A. Martiryan, G. Pirumyan

Investigations of aminoacid-Dimethylsulphoxide-Water Systems | Ecological Chemistry of Water, 2005, p. 268-271

Լ. Ա. Մարգարյան, Է.Գ.Փիրումյան, Գ.Պ. Փիրումյան

Մետաղների վարքը քաղցրահամ ջրաէկոհամակարգերում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ք.Երևան N4-2, 2005թ., էջ75-78

Լ. Ա. Մարգարյան, Ս.Կ. Խաչատուրյան, Է.Գ.Փիրումյան, Գ.Պ. Փիրումյան

Բնական ջրային միջավայրում տրանսֆորմացվող նյութերի պարունակության մոդելավորում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ք.Երևան N4-2, 2005թ., էջ79-82

Нерсисян Л. Г., Пирумян Г. П., Кирюхин О. В.

Действие ультрафиолетового излучения на молибдаты европия | Применение в дозиметрии // Хим. ж. Армении, Ереван, 2004, г. 57, №4, с. 119-121

Нерсисян Л. Г., Пирумян Г. П.

Некоторые характеристики Рг2(Мо04)3-3,5Н20; Nd2(Mo04)3-3,6H20 и Еи2(Мо04)3-5Н20 | Хим. ж. Армении, Ереван, 2004, т. 57, №4, с. 41-45

А. Мартирян, Г. Пирумян, Э. Пирумян

Роль данных отложений в формировании самоочищающей способности воды | Сборник «Рациональное использование и охрана водных ресурсов в изменяющейся окружающей среде», том 2, Ереван 2004, стр. 79-83

Р. М. Симонян, К. Р. Григорян, Ш. А. Маркарян, М. А. Симонян

Влияние диметилсульфоксида на уровень эндогенных металлопротеинов крови интактных и облученных гамма-лучами крыс | Доклады Национальной академии наук Армении 2003, т. 103, № 4, с. 350-356

A. Martiryan, G. Pirumyan, N. Zakaryan

Investigation of aminoacid-dimetilsulphoxide-water system | Ecological chemistry latest advances. Book of proceedings Chisinau,Moldova. 2003 p.268-271

А. Мартирян, Г. Пирумян, Э.Пирумян

Роль донных отложений в формировании самоочищающей способности воды | Материалы Межд. конф. «Рациональное использоание и охрана водных ресурсов в изменяющейся окружающей среде», июнь 2003, Цахкадзор, стр. 59-61

Ս. Մ. Հակոբյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Исследование реакционной способности этиловых эфиров alpհa-галогенкарбоновых кислот с непредельными спиртами (Alpհa-հալոգենաթթուների էթիլէսթերների ռեակցիոն ունակության ուսումնասիրությունը չհագեցածսպիրտների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 135-137 (ռուսերեն) |

А. Мартирян, Г. П. Пирумян, K. Гулян

Реакционносспособностъ некоторых азотосодержащих соединении в отношении ОН –радикалов | Экватэк-2002 Mockва. c.634-635

Մ. Լ. Երիցյան, Գ. Գ. Գալստյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Самополимеризация акриловой кислоты с натриевой солью 1,3-диаллилизоцианурата (Ակրիլաթթվի համապոլիմերացումը դիալիլիզոցիանուրաթթվի նատրիումական աղի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 82-85 (ռուսերեն) |

G. P. Piroumian, H. R. Sarkissian, R. M. Davidov, A. S. Aslanian, H. R. Piroumian, N. M. Beylerian

Kinetics of oxidation by hydrogen peroxide in reverse micells. Kinetics of oxidation of o-dianisidine and nikotinadeninamidedinucleotide catalysed by hemnonapeptide in the presence of AOT | Oxidation Communications 24, 2001, #2, p.212-215

G. P. Piroumian, H. R. Sarkissian, R. M. Davidov, H. R. Piroumian, A. S. Aslanian, N. M. Beylerian

Oxidation kinetics by hydrogen peroxide in reverse micelles. Kinetics of hemin catalysed oxidation of o-dianisidin | Oxidation Communications, 2001, 24, #2, p.203-211

G. P. Piroumyan, H. R. Sarkissian, R. M. Davidov, A. S. Aslanyan, H. R. Piroumyan, N. M. Beylerian

Oxidation kinetics by hydrogen peroxide in reverse micelles. Kinetics of catalysed by hemin oxidation of nikotinadeninamidedinucleotide | Oxidation Communications, 2001, 24, #1, p.56-61

Г. П. Пирумян, А. Р. Саркисян, Н. М. Бейлерян, Р. М. Давыдов

Спектральные характеристики гемина и и о-дианизидина, гидратированных в мицеллярных системах | Журнал физической химии, 2001, т.75, № 6, стр.1077-1081

Ս. Մ. Հակոբյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Синтез новых производных 2-оксо-3-алкил-6-метил-1,4-диоксанов (2-օքսո-3-ալկիլ-6-մեթիլ-1,4-դիօքսանների նոր ածանցյալների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 58-63 (ռուսերեն) |

Ս. Մ. Հակոբյան, Գ. Պ. Փիրումյան

Фотоциклизация N-бензиламида ацетоуксусной кислоты (Ացետոքացախաթթվի N-բենզիամիդի ֆոտոցիկլումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 141-144 (ռուսերեն) |

А. Р. Саркисян, Г. П. Пирумян, Р. М. Давыдов, Н. М. Бейлерян

Влияние среды на спектральные характеристики и реакционную способность гемина и о-дианизидина в системах обращённых мицелл | Журнал физической химии, 2000, т.74, № 8, стр.1520-1522

Р. М. Давыдов, Г. П. Пирумян, А. Р. Саркисян, Н. М. Бейлерян

Влияние микроокружения на спектральные характеристики тетрасульфофенилпорфирина | Журнал физической химии,2000, т.74,№ 6, стр.1121-1124

Мартирян А., Пирумян Г.П., Григорян С.K

Реакционная способность комплексов железа, меди и марганца с аминокислотами природного происхождения в отношении ОН радикалов | Журнал прикл. химии Армении, 2000, N1-2, с.35-39

Ս. Մ. Հակոբյան, Գ. Պ. Փիրումյան, Տ. Վ. Ավետիսյան

Фотосинтез новых 2-оксо-3,6-замещенных-1,4-диоксанов и восстановление 2-оксо-3-алкил-1,4-бензодиоксанов алюмогидридом лития (Նոր 2-օքսո-3,6-տեղակալված-1,4-դիօքսանների ֆոտոսինթեզը և 2-օքսո-3-ալկիլ-1,4-բենզոդիօքսանների վերականգնումը լիթիումի ալյումոհիդրիդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 130-132 (ռուսերեն) |

Հ. Ս. Բալայան, Ռ. Ա. Քարամյան, Ս. Վ. Տողանյան, Գ. Պ. Փիրումյան, Խ. Ռ. Գյուլումյան, Մ. Լ. Երիցյան

Производные тиомочевины, содержащие симм-триазиновый цикл (Սիմ-տրիազինային օղակ պարունակող թիոմիզանյութի ածանցյալներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 84-88 (ռուսերեն) |

Ս. Մ. Հակոբյան, Գ. Պ. Փիրումյան, Կ. Մ. Քոչարյան

Синтез новых производных 2-оксо-1,4-диоксанов (2-օքսո-1,4-դիօքսանների նոր ածանցյալների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 89-94 (ռուսերեն) |

Կ. Մ. Երիցյան, Գ. Պ. Փիրումյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Լ. Երիցյան

Новые диаллильные производные изоциануровой кислоты, содержащие аминокислотные группы (Ամինաթթվային խմբեր պարունակող իզոցիանուրաթթվի նոր դիալիլ ածանցյալներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 66-69 (ռուսերեն) |

Կ. Մ. Երիցյան, Գ. Պ. Փիրումյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Реакционная способность некоторых аминокислот природного происхождения в отношении OH радикалов (Որոշ բնական ամինաթթուների ռեակցիոն ունակութնունը OH ռադիկալների նկատմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 51-55 (ռուսերեն) |

А. Р. Саркисян, Г. П. Пирумян, Р. М. Давыдов, Н. М. Бейлерян

Пероксидазная активность железо(III) тетрасульфофенилпорфирина в системах обращённых мицелл | ЕГУ, Химия и химическая техналогия, 1991, № 6, стр.205-214

А. Р. Саркисян, Г. П. Пирумян, Р. М. Давыдов, Н. М. Бейлерян

Пероксидазная активность гемнанопептида в системах обращённых мицелл | ЕГУ, Химия и химическая техналогия, 1991, №6, стр.198-204

А. Р. Саркисян, Г. П. Пирумян, Р. М. Давыдов, Н. М. Бейлерян

Спектральные свойства гемнонапептида в системах обращённых мицелл | ЕГУ, Химия и химическая техналогия, 1991, № 6, стр.187-197

В. С. Арутюнян, Г. П. Пирумян, А. И. Мартиросян, Ю. И. Сеурлатов, Д. А. Петросян, А. А. Ахназарян

Трансформация производных пиразолов рыбохозяйственного значения в водной среде | Арм. хим. ж., 1988, т. 41, No 10, с. 609-613

Գ. Պ. Փիրումյան, Ռ. Հ. Չալթիկյան, Մ. Գ. Գևորգյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

О возможности взаимодействия персульфата калия с НПАВ типа ОС при комнатной температуре (Սենյակային ջերմաստիճանում OC տիպի ոչ իոնոգեն ՄԱՆԻ-ի հետ կալիումի պերսուլֆատի փոխազդեցության հնարավորության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 157-159 (ռուսերեն) |

Ա. Լ. Սամվելյան, Գ. Պ. Փիրումյան, Լ. Գ. Մելքոնյան, Ռ. Ս. Գևորգյան

Кинетика распада персульфата калия в водном растворе неионогенного эмульгатора (Կալիումի պերսուլֆատի քայքայման կինեմատիկան ոչ իոնոգեն էմուլգատոր OC-55-ի ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 77-82 (ռուսերեն) |
 

Արտոնագիր/Patent

Գևորգ Փիրումյան, Էդգար Փիրումյան, Գևորգ Սիմոնյան, Արսեն Սիմոնյան

Ջրի աղտոտվածության աստիճանի որոշման եղանակ | 2016, 3063A
 

Թեզիս/Thesis

Arsen Simonyan, Gevorg Simonyan, Liana Margaryan, Edgar Pirumyan, Gevorg Pirumyan

Assessment of ecological status of river with armenian water quality index | 2017, p. 63 |

Arsen Simonyan, Gevorg Simonyan, Liana Margaryan, Edgar Pirumyan, Gevorg Pirumyan

Assessment of ecological status of river with armenian water quality index | 2017, p. 63 |

Simonyan A. G., Simonyan G. S., Pirumyan G. P.

Water quality assessment «Yerevan lake» artificial reservoir | International Scientific Conference «Environmental monitoring». 2016, p. 71 |

Simonyan A. G., Simonyan G. S., Pirumyan G. P.

Аnalysis of environmental status of the kechut artificial | International Scientific Conference «Ecology industrial regions of Russia». 2016, p. 69-70 |

А. Г. Акопян, Г. С. Симонян, Г. П. Пирумян

Конденсация Михаэля в модельной двухфазной системе «Нефть-Вода» | II Международная конференция по химии и химической технологии, с. 364-365, Ереван-2010