Գոհար Արայի Բարխուդարյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» բաժին
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Կառավարման և գործարարության» ամբիոն

Մասնագիտական աշխատանքային գործունեությունը
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Կառավարման և գործարարության» ամբիոնի դասախոս
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Կառավարման և գործարարության» ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Դասավանդվող առարկաները
Ձեռնարկության էկոնոմիկա
Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրթության կառավարման հիմահարցեր, կրթության ոլորտի տնտեսագիտական հիմնախնդիրներ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

g.barkhudaryan@ysu.am

Գոհար Արայի Բարխուդարյան

Դեկանի տեղակալ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման և գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Բարխուդարյան , Ն. Ջրբաշյան

Կրթական ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը ՀՀ անցումային տնտեսությունում | ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք, Երևան, 2011, էջ 187-199 |
 

Հոդված/Article

Գոհար Բարխուդարյան

Կրթության, մարդկային կապիտալի և տնտեսական աճի փոխառնչությունները | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2016թ․, Գիրք 9, 40-58 էջ, Հայաստան |

Г.Саркисян, Л. Казарян, Г. Бархударян

Некоторые аспекты повышения качества экономических образовательных услуг | Собрание материалов международной научной конференции (1-4 октября, 2009) “Университетское образование в XXI в.” посвященной 90-летию Ереванского Государственного Университета. Ереван, изд. ЕГУ, 2010, стр. 91-98 |

Գ. Բարխուդարյան

ՀՀ կրթական ծառայությունների միջազգային առևտրի որոշ հարցեր | «Ազգային կրթական համակարգի բարեփոխումները», Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների 21-րդ գիտական նստաշրջան, Երևան, 2007, էջ 43-48 |

Հ. Սարգսյան, Գ. Բարխուդարյան

Տնտեսության և կրթության փոխգործակցման որոշ հիմնահարցեր | Բանբեր, ԵՊՏՀ, թիվ 2, Երևան, 2006թ.,էջ 29-43 |

Գ. Բարխուդարյան

Կրթության սոցիալ-տնտեսագիտական որոշ առումներ | “Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա”, N12-13(60-61), 2005, էջ 198-201 |