Գոհար Գուրգենի Ղամբարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2010 թ. ավարտել է ասպիրանտուրան
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն
2009 թ-ից ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում որպես դասախոս
2001 թ-ից ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիայում որպես գիտաշխատող:
1999 - 2000 թթ. Անտառային գիտափորձարարական կենտրոն ՓԲԸ-ում որպես քարտեզագիր
1996 - 2001 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրական ֆակուլտետում որպես ավագ լաբորանտ:
1996 թ. ՀՀ ԳԱ Երկրաբանական ինստիտուտի աշխարհագրության բաժնում որպես գիտաշխատող (թեման`«Զանգեզուրի բնատարածքի օգտագործումը տարաբնակեցման, անցանելիության և ռեկրեացիայի նպատակներով»)

Դասավանդում է.
Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն
Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն

Սեմինավարում է.
 • Աշխարհագրական մտքի զարգացման պատմություն
 • Բնակչության աշխարհագրություն
 • Հասարակության տարածքային կազմակերպման հիմունքներ
 • Աշխարհագրության հետազոտության մեթոդներ
 • Տուրիզմի հիմունքներ
 • Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
 • Արտասահմանյան երկրների աշխարհագրություն
 • Հայաստանի աշխարհագրություն

  Հետազոտական հետաքրքրությունների ոլորտները
 • Տեսական աշխարհագրություն
 • Հասարակության տարածքային կազմակերպման օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները
 • Ռեգիոնալ զարգացման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները
 • Ռեգիոնալ տնտեսական քաղաքականություն
 • Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն
 • Զբոսաշրջության զարգացման խնդիրները, հնարավորությունները, հեռանկարները
 • Բնակչության աշխարհագրություն
 • Քարտեզագրություն

  Միջազգային կոնֆերանսների մասնակցություն
  “Modern problems of geography” proceedigs of the conference : Dedicated to the 80th Anniversary Since the Foundation of Vakhushti Bagrationi Institute of Geography; Tbilisi, 2013

  Լեզուներ
  Ռուսերեն, անգլերեն
 • Գոհար Գուրգենի Ղամբարյան

  Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Բաբկեն Հարությունյան , Գոհար Ղամբարյան

  Հայաստանի պատմության ատլաս, Գ մաս | Մանմար, Երևան, 104 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Գ. Ղամբարյան

  Տարաբնակեցումը որպես արդյունավետ բնօգտագործման նախադրյալ | Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/ Երևան, 2001, 131-134 էջ
   

  Հոդված/Article

  Գ. Գ. Ղամբարյան

  Տարածաշրջանային տնտեսական քաղաքականության միջազգային փորձի տեսագործնական կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 131-139 |

  Գ. Գ. Ղամբարյան

  ՀՀ տնտեսական զարգացման հնարավորություններն ԵԱՏՄ շրջանակներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 192-200 |

  Գ. Գ. Ղամբարյան

  ՀՀ վարչատարածքային բաժանման սկզբունքները (մարզկենտրոնների տարածաժամանակային կազմակերպման առանձնահատկությունները) | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 200-207 |

  Г. Г. Гамбарян

  Законы и закономерности территориальной организации общества | “Modern Problems of Geography and Anthropology”dedicated to the 140th birthday anniversary of Alexandre Javakhishvili. 2015, p. 331-334 |

  Մխիթարյան Վ. Գ., Ղամբարյան Գ. Գ.

  Տարաբնակեցում: Բնակչության խտությունն ըստ վերընթաց գոտիների: Քաղաքային տարաբնակեցում: Արդյունաբերություն | Հայաստանի աշխարհագրական ատլաս,Երևան, Մանմար, էջ 36-39

  Ավագյան Ա., Ղամբարյան Գ.

  Տուրիզմը որպես «աճի բեվեռների» եվ «աճի կենտրոնների» զարգացման հենք (ՀՀ օրինակով) | «ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 316-318

  Ղամբարյան Գ. Գ.

  ՀՀ ռեգիոնալ քաղաքականության ընտրության հարցի շուրջ | «ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 105-109

  Гамбарян Г. Г.

  Законы и законамерности территориальнох организации общества (ТОО) | “Modern problems of geography and anthropology” proceedigs of International Conference: Dedicated to the 140th Anniversary of Academician Alexandre Javakhishvili, Tbilisi, 331-334 p.

  Гамбарян Г. Г., Айриянц А. A.

  Теоретические основы региональной экономической политики | “Modern problems of geography and anthropology” proceedigs of International Conference: Dedicated to the 140th Anniversary of Academician Alexandre Javakhishvili, Tbilisi, 324-327 p.

  Гамбарян Г.Г, Айриянц A.A.

  Теория “центров развития и центров роста” и региональная политика | Материалы международной конференции “Современные проблемы географии”, Тбилиси 7-9 ноября, 2013. Сборник трудов. Тбилиси, 2013, с. 223-226

  Гамбарян Г., Айриянц А.

  Теория “полюсов и центров роста” и региональная политика | “Modern problems of geography” proceedigs of the conference: Dedicated to the 80th Anniversary Since the Foundation of Vakhushti Bagrationi Institute of Geography: collected papers new series N 5(84), Tbilisi, 223-226 p.

  Արամայիս Ա., Ղամբարյան Գ.

  Տուրիստական հոսքերի ձևավորման և զարգացման ժամանակակից միտումները | Տարեգիրք 2012, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, էջ 461-472

  Լ. Ռ. Հակոբյան, Գ. Գ. Ղամբարյան

  ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման առանձնահատկություններն ու միտումները | ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տարեգիրք, Երևան 2012, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 473-483

  Ղամբարյան Գ.

  “Աճի բևեռ և կենտրոն” հայեցակարգի աշխարհագրական մեկնաբանությունը | Վալեսյան Լ.Հ. 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր,Երևան, էջ 68-77