Գոհար Գրիգորի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Հիդրոպերօքսիդների քայքայման ռեակցիաների կինետիկան և մեխանիզմը ամինաթթուների և մետաղիոնների առկայությամբ ջրային միջավայրում», 2006 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1996 - 1999 թթ. լաբորանտ Անօրգանական քիմիայի ամբիոնում
1999 - 2007 թթ. ավագ լաբորանտ Անօրգանական քիմիայի ամբիոնում
2007 - 2014 թթ. ավագ գիտաշխատող
2007-2017 Ասիստենտ Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնում
2017-մինչ այժմ դոցենտ անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնում

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա
Կոմպլեքս միացություններ
Քիմիայի դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ամինաթթու+հիդրոպերօքսիդ+մետաղ իոն համակարգ ջրային լուծույթում,
Վիտամին-մետաղիոն-ՄԱՆ համակարգ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

g.petrosyan@ysu.am

Գոհար Գրիգորի Պետրոսյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Գ. Պետրոսյան, Հ. Ա. Բեգլարյան, Ռ. Ս. Հարությունյան

«Սիլիկատների և ցեոլիտների քիմիա» դասընթացի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 60 էջ

Петросян Г. Г.

Межмолекулярные взаимодействия и реакции в системах вода - аминокислоты - металл - ионы - гидропероксиды | Химическая наука Армении на пороге XXI века. Сб. Тезисов, 18 - 20.05.2000, с. 31, 99
 

Հոդված/Article

G.G.Petrosyan, Harutyunyan L.R., Harutyunyan R.S.

Study of methionine and cumene hidroperoxside reaction kinetics in the presence of nonionic surfactant | Tenside Surf Det.57 (2020) 5

G. Petrosyan, L. Harutyunyan, R. Harutyunyan

Study of methionine+cumene hydroperoxide reaction kinetics in the presence of nonionic surfactant | Tenside Surfactants Detergents, 2020, N 57 (5), p. 427-433

Լ. Ռ. Հարությունյան, Ա. Հ. Ղազարյան, Գ. Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պ.Մխիթարյան , Ռ. Ս. Հարությունյան

Effect of vitamins nicotinic acid, pyridoxine and Co2+, Mn2+, Cu2+ metal-ions on critical micelle concentration of anionic, cationic and nonionic surfactants in aqueous solutions (Նիկոտինաթթու և պիրիդօքսին վիտամինների ու Co2+, Mn2+, Cu2+ մետաղ իոնների ազդեցությունն անիոնային, կատիոնային և ոչ իոնային մակերևութային ակտիվ նյութերի միցելագոյացման կրիտիկական կոնցենտրացիայի օրինաչափությունների վրա ջրային լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 3-8 |

Գ. Ս. Գրիգորյան, Գ. Գ. Պետրոսյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Комплекс купри-иона с лейцином как гомогенный катализатор распада гидропероксида кумола в водной среде (Կուպրի–իոնի կոմպլեքսը լեյցինի հետ որպես հոմոգեն կատալիզատոր կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման համար ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 26-31 (ռուսերեն) |

Գ.Ս. Գրիգորյան, Գ. Գ. Պետրոսյան, Ե. Յա. Վարդանյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Каталитическое влияние иона кобальта (II) на кинетику реакции гидропероксида кумола с метионином в водной среде (Կոբալտի իոնի (II) կատալիտիկ ազդեցությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի հետ մեթիոնինի ռեակցիայի կինետիկայի վրա ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն) |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը