Գոհար Գրիգորի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Հիդրոպերօքսիդների քայքայման ռեակցիաների կինետիկան և մեխանիզմը ամինաթթուների և մետաղիոնների առկայությամբ ջրային միջավայրում», 2006 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1996 - 1999 թթ. լաբորանտ Անօրգանական քիմիայի ամբիոնում
1999 - 2007 թթ. ավագ լաբորանտ Անօրգանական քիմիայի ամբիոնում
2007 - 2014 թթ. ավագ գիտաշխատող
2007-2017 Ասիստենտ Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնում
2017-մինչ այժմ դոցենտ անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնում

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա
Կոմպլեքս միացություններ
Քիմիայի դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ամինաթթու+հիդրոպերօքսիդ+մետաղ իոն համակարգ ջրային լուծույթում,
Վիտամին-մետաղիոն-ՄԱՆ համակարգ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

g.petrosyan@ysu.am

Գոհար Գրիգորի Պետրոսյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Գ. Պետրոսյան, Հ. Ա. Բեգլարյան, Ռ. Ս. Հարությունյան

«Սիլիկատների և ցեոլիտների քիմիա» դասընթացի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 60 էջ

Петросян Г. Г.

Межмолекулярные взаимодействия и реакции в системах вода - аминокислоты - металл - ионы - гидропероксиды | Химическая наука Армении на пороге XXI века. Сб. Тезисов, 18 - 20.05.2000, с. 31, 99
 

Հոդված/Article

Григорян С. К., Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Варданян Е. Я.

Комплексообразование лизина с М (II) и каталитическая активность образовавшихся комплексов на распад ГПК в водной среде | Конверсионный потенциал Армении и программы МИТЦ Международный семинар 2 - 7 окт. 2000 г., Тезисы докладов, Ереван, 2000 г., с. 107
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը