Հակոբ Վարդանի Ավչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2013 – 2016 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2014թ.-ի հուլիս-հոկտեմբեր, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, Մյունխենի Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիան համալսարան, հետազոտական ծրագիր
2011 – 2013 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2007 – 2011 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեզ՝ «Թալիշերենի Անբարանի բարբառը» (23.05.2016, Ժ.02.06)

Աշխատանքային փորձ
2016 թ.-ից մինչ օրս ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2015 - 2016 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոնի դասախոս
2013 - 2014 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, սեմինարավար

Կարդացվող դասընթացներ
Թալիշերեն, ժամանակակից պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանական բանասիրություն, իրանական բարբառագիտություն, ընդհանուր լեզվաբանություն, պատմահամեմատական լեզվաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
“Anbarāni and Lankarani dialects of Talyshi: a comparative analysis of verbal systems” // ISEIL 2016 Second International Symposium on "Endangered Iranian Languages, 8-9 July, 2016, France, Paris
“From Ergativity to Accusativity in Talysh” // The second biennial Symposia Iranica, 8-9 April, 2015, United Kingdom, Cambridge
«Талышский и татский языки: иранская контактная зона на Кавказе» // The 1st International Conference on Tati Studies, 16-17 May, 2014, Yerevan
«Նախադասության էրգատիվ կառույցը թալիշերենում» // «Երիտասարդ արևելագետների հանրապետական 34-րդ գիտաժողով», հոկտեմբեր 24-25, 2013 Երևան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, թալիշերեն

Հակոբ Վարդանի Ավչյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Հակոբ Ավչյան

Հայերենի հոլովական իմաստների արտահայտումը թալիշերենի Անբարանի բարբառում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 97-111 |

Հակոբ Ավչյան

Հայերենի և թալիշերենի ձևաբանական մի ընդհանրության շուրջ (թալիշերենի Անբարանի բարբառի նյութի հիման վրա) | Էջմիածին, 2016թ․, ՀԳ տարի Բ, 106-109 էջ, Հայաստան |

Հ. Վ. Ավչյան

Տաբու և այլասացություն: Թալիշերենի Անբարանի բարբառի բարբառաշարում «գայլ» և «օձ» բառերի ստուգաբանական քննություն | Կանթեղ, հտ. 4 (65), Երևան, 2015, էջ 47-53 |

Հ. Վ. Ավչյան

Առաջնալեզվային r ձայնորդը թալիշերենի Անբարանի բարբառում | Արևելագիտության հարցեր, հտ. 9, Երևան, 2015, էջ 479-483 |
 

Թեզիս/Thesis

Hakob Avchyan

Enclitic Pronouns in The Anbarāni Dialect of The Talyshi Language | First North American Conference in Iranian Linguistics (NACIL 1). 2017, p. 32-33 |

Հակոբ Ավչյան

Թալիշերենի և կովկասյան պարսկերենի որոշ զուգաբանությունների շուրջ | Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 53 |

Hakob Avchyan

Anbarāni and Lankarani dialects of Talyshi: a comparative analysis of verbal systems | ISEIL 2016 Second International Symposium on "Endangered Iranian Languages". 2016, 9-10 p. |