Հակոբ Հմայակի Օհնիկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965-1967թթ. Երևանի պետական համալսարան,
Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ
1967-1971թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան,
Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ
1973-1976թթ. Մոսկվայի Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Պոնտրյագինի հագեցված կոբորդիզմների կատեգորիան ընդհանրացնող որոշ կոբորդիզմների կատեգորիաների մասին», Թբիլիսի պետական համալսարան, 1990թ.

Աշխատանքային փորձ
1990թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1971-1973թթ. և 1976-1990թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Վերլուծական երկրաչափություն, Բազմությունների տեսություն և տոպոլոգիա, Տոպոլոգիայի լրացուցիչ գլուխներ, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, Գծային հանրահաշիվների տեսություն, Հանրահաշվական տոպոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանրահաշվական տոպոլոգիա, Գծային հանրահաշիվների տեսություն, Հիպերկոմպլեքս թվերի համակարգեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
• Նույնություններով և գերնույնություններով որոշվող համակարգեր և դրանց կիրառությունները (2008-2010)
• Հիլբերտյան տարածության անվերջ չափականության հոմոտոպիաների, հոմոլոգիաների և դիֆերենցելի բազմաձևությունների տեսությունների կառուցումը և անվերջ չափականության քառակուսային ձևերի համադրույթների կառուցումը (2004 - 2007 թթ.)

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Հակոբ Հմայակի Օհնիկյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդան Փիլիպոսյան, Հակոբ Օհնիկյան, Վ. Ա. Փիլիպոսյան

Վերլուծական երկրաչափություն | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018 թ., 224 էջ |

Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Օհնիկյան

Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք (մաս II) | Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան , 2012.

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ն. Գ. Գալստյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ս. Ս.Դավիդով, Լ. Ա. Մաթևոսյան, Յ. Մ. Մովսիսյան, Վ. Ա. Ներսիսյան, Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009
 

Հոդված/Article

Огникян А. А.

К теореме Гурвица-Радона | НАН Aрмении, Доклады, том 105, №3, 2005, стр. 203-206

H. H. Ohnikyan

A theorem on (s, h) framed cobordizm | Izvestiya, Academy of Sciences of Armenia, Mathematics, Vol 33, №1, 1998, pp. 59-78

H. H. Ohnikyan

Vector-products in Euclidean spaces | Congress of Mathematics of the Iranian Mathematical Society, 1998

Հ. Հ. Օհնիկյան

О классифицирующих пространствах α-оснащенных расслоенний (α-հագեցած շերտավորումների դասակարգող տարածությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 18-27 (ռուսերեն) |

Огникян А. А.

Описание кольца когомологий некоторых пространств Тома как модулей над алгеброй Стинрода А2 | Деп в ВИНИТИ АН СССР, N4781-В88 1988, 18 стр.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը