Հարություն Իշխանի Մովսիսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ, «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում» մասնագիտացմամբ (մագիստրատուրա)
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, որոնում և հետախուզում, մետաղագոյացում

Գիտական աստիճան
2010 թ-ին Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու, թեմա` «Ներծին հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Շնող-կողբի հանքային հանգույցում», ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ, ԵՊՀ

Գիտական կոչում
2015 թ. Դոցենտի գիտական կոչում Երկրաբանություն մասնագիտությամբ, ՀՀ ԲՈՀ, ԵՊՀ գիտական խորհուրդ

Հասարակական գործունեություն
2008 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2013 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովի անդամ
2016 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի մեթոդխորհրդի նախագահի տեղակալ
2016 թ-ից ՀՀ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության Բազմաշահագրգիռ կողմերի խմբի անդամ՝ Քաղհասարակության խմբակցության Գիտակրթական ոլորտի ներկայացուցիչ
2016 թ-ից ԵՊՀ-ում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 005 - Երկրագիտություն մասնագիտական խորհրդի անդամ (ԻԴ.01.01)

Աշխատանքային փորձը
06.2004 - 08.2004 թթ. «Սագամար» ՓԲԸ, Արմանիսի ոսկու բազմամետաղային հանքավայր, տեխնիկ-երկրաբան
2005 թ. (օգոստոս) - ՀՀ ք. Ալավերդի «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ Լեռնահանքային վարչության Թեղուտի տեղամասի երկրաբանա-հետախուզական խմբի հանքագործ-նմուշառող
2005 - 2008 թթ. «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ երկրաբանա-հետախուզական ծառայության տեխնիկ երկրաբան, երկրաբան
2008 թ. ՀՀ ք. Ալավերդի, «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ Լեռնահանքային վարչության երկրաբանա-հետախուզական ծառայության երկրաբան
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դասախոս
2010 - 2015 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ. (հուլ.-սեպ.) «Բլեքսթերզ Էներջի Արմենիա» ՍՊԸ Երկրաբանական բաժնի երկրաբան
2012 թ-ից ԵՊՀ, Կայուն զարգացման կենտրոնի լեռնահանքային արդյունաբերության թափոնների, դրանց կառավարման և հանքարդյունաբերության գծով փորձագետ
2013 - 2014 թթ. Սև ծովյան ավազանի երկրների համագործակցության 2007-2013 թթ. “Sharing collectively the competences of the researchers to the farmers for a sustainable and ecological exploitation of the agricultural and environment protection” (GRANT CONTRACT 201, MIS-ETC2641) նախագծի շրջանակներում հետազոտական աշխատանքների պատասխանատու
2014 դեկտեմբեր ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ծրագրերում, Շրջակա միջավայրի կառավարման փորձագետ
2015 (փետր.-օգս.) ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ծրագրերում, Հանքարդյունաբերության հարցերով փորձագետ
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն
Երկրաբանատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը երկրաբանահանութային աշխատանքներում
Փորվածքների փաստագրում և ստոգետնյա քարտեզագրում
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի նմուշարկում և պաշարների հաշվարկ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական (երկրաբանական) ոլորտում
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային մեթոդներ
Կանխատեսումային ռեսուրսների քանակական գնահատում
Micromine GGIS և GeoBank համակարգերի կիրառումը հանքարդյունահանման աշխատանքներում
Երկրաբանահետախուզական նյութերի և հանքարդյունաբերական նախագծերի գնահատում և փորձաքննություն
Հանքային ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բավարար)

Համակարգչային իմացություն
Windows, MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Internet, E-mail CorelDRAW, Photo paint, Photoshop, AutoCAD, Surfer, Glopal Mapper, Micromine GGIS, FieldMarshal, GeoBank, ArcGIS

h_movsisyan@ysu.am

Հարություն Իշխանի Մովսիսյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ավանեսյան Ա.Ս., Մովսիսյան Հ. Ի.

«Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն» դասընթացի կուրսային աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ | Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 70 էջ

Հարություն Իշխանի Մովսիսյան

Ներծին հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Շնող-կողբի հանքային հանգույցում | Երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ, 2010, 24 էջ
 

Հոդված/Article

Ռ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Ի. Մովսիսյան, Վ. Մ. Մանուկյան

Медно-порфировое и золото- сульфидное оруденения Дастакертского и Аревисского рудных полей (Դաստակերտի և Արևիսի հանքային դաշտերի պղինձ-պորֆիրային և ոսկու-սուլֆիդային հանքայնացումները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 13-20 |

Ռ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Ի. Մովսիսյան

Природоохранные отчисления и страхование объектов недропользования (Բնապահպանական հատկացումները և ընդերքօգտագործման օբյեկտների ապահովագրումը ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 18-23 |

Р. С. Мовсесян, А. И. Мовсисян, В. М. Манукян

Медно-порфировая и золоторудная минерализации Анкаванского рудного поля и геолого-структурные условия их размещения | Известия НАН РА, « Науки о Земле », 68, N 1, 2015, с. 67-76

Հ. Ի. Մովսիսյան, Վ. Մ. Մանուկյան

Комбинированная модель Анкаванского рудного поля (Հանքավանի հանքային դաշտի համակցված մոդելը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 22-27 (ռուսերեն) |

Мовсисян А. И.

О рудоносности Аревисского рудного поля (Армения) | Евразийский научный журнал, Россоя, 2015, 11, 361 - 364 стр.
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Հ. Ի. Մովսիսյան

Փոքր Կովկասի պղինձ-պորֆիրային արդյունաբերական հանքայնացման տիպերի համեմատական բնութագիրը | Ակադ. Ա. Գաբրիելյանի ծն. 95-ամ. նվ. ընթերցումների զեկուցումների սեղմագրեր, “Հայաստանի ռեգիոնալ երկրաբանություն”, 28-29 փետրվարի, 2008 թ.: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 33