Հասմիկ Մաէնլեստի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ.ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք,
2000 - 2002 թթ. մագիստրատուրա ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա «կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2007 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցությունը պրոլինի փոխանակության վրա տարբեր օրգանիզմներում»

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնին կից գործող «Ազոտ պարունակող միացությունների» գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2007 - 2009 թթ. կենսաքիմիայի ամբիոնի ավագ լավորանտ
սկսած 2010 թ-ից կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, ազոտ պարուանկող միացությունների փոխանակությունը ամինաթթվային օքսիդազներ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)

Հասմիկ Մաէնլեստի Կարապետյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Հ. Թռչունյան, Ն. Կ. Հայրապետյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 244 էջ

Հասմիկ Կարապետյան, Էռնեստինա Բարսեղյան

Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 142 էջ |
 

Հոդված/Article

Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Խ. Բարսեղյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Ճագարի որոշ օրգանների D-ամինաթթվային օքսիդազի ելանյութային յուրահատկությունը | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, LXXI,1, էջ 45-50 |

Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Խ. Բարսեղյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Ռ. Ս. Ալավերդյան, Ց. Գ. Հարությունյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան

Իմոբիլիզացնող սթրեսի և մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) համակցված ազդեցությունը պրոլինի կենսասինթեզի և կատաբոլիզմի ֆերմենտների ակտիվության վրա ճագարի տարբեր օրգաններում | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2018, LVIII, № 3, էջ 70-78 |

Հ. Մ. Կարապետյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ռ. Ա. Ալավերդյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան

Մեղրախոտի(Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդա յին օքսիդացման գործընթացների և հակաօքսիդանտային ֆերմենտ պերօքսիդազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության պայմաններում | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 118,1, էջ 23-26 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ա. Կ. Մանուկյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Խ. Բարսեղյան

Իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը էրիթրոպոեզի ցուցանիշների վրա | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 2 (119), էջ 14-17 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Ա. Կ. Մանուկյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2018, LVIII, № 2, էջ 55-60 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ա. Ն. Առաքելյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Մեղրախոտի (stevia rеbudiana bertoni) ազդեցութունը էրիթրոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 2(70), էջ 13-16 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ա. Կ. Մանուկյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ճառագայթների էրիթրոպոեզ հթանող ազդեցությունը թերշարժունության պայմաններում | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 3 (120), էջ 3-6 |

Հայրապետյան Ն. Հ., Կարապետյան Հ. Մ., Թռչունյան Ա. Հ.

Բուհում կենսաքիմիայի դասավանդման նորարարական մեթոդների բազմազանությունն ու կիրառումը | Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 156-159

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Յու. Լ. Ջհանգիրյան, Է. Ս. Ղուկասյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) լեյկոպոեզ խթանող ազդեցությունը սակավաշարժության դինամիկայում | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017, LVII,4, էջ 13-22 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության դինամիկայում | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20 2, 60-64 էջ, Հայաստան |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, pp. 23-29 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը գլյուկոզի պարունակության և կատալազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVП, 2, 43-50 էջ, Հայաստան |

Ts. I. Adamyan, S. M. Minasyan, E. S. Gevorkyan, E. S. Gukasyan, H. M. Karapetyan

The changes indicators of hemopoesis under influence of millimeter waves and hypokinesia | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 4, 45-49 էջ, Հայաստան |

Հ. Մ. Կարապետյան, Ռ. Հ. Գասպարյան

Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ուսանողներին կենսաքիմիա դասավանդելիս | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, 2016թ․, 2, 52-54 էջ, Հայաստան |

Ծ. Ի. Ադամյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ռ. Կ. Պետրոսյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը ճագարի արյան գլյուկոզի և լյարդում ու կմախքային մկաններում գլիկոգենի պարունակության վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 3/68, 27-32 էջ, Հայաստան |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Լ.Է. Հովհաննիսյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների և պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2015թ․, 67/1, 64-69 էջ |

Ծ. Ի. Ադամյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Տ. Ա. Հայրապետյան

Immobilization stress influence on leukopoiesis index and on activity changes of proline biosynthesis enzymes (Իմմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը լեյկոպոեզի ցուցանիշների եվ պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 39-44 |

Հ. Մ. Դավթյան, Ս. Պ. Հովհաննիսյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Optimal conditions of induction of L-amino acid oxidase of Aspergillus Niger R3 fungus by hydrogen peroxide (Asp. niger R3 բորբոսասնկերի L-ամինաթթվային օքսիդազի ինդուկցման օպտիմալ պայմանները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 40-43 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Հ. Տ. Աբրահամյան

Պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունները թրթռման և էլեկտրամագնիսական ճառագայթների ազդեցության դեպքում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 50-54 |

Агаджанян А.Х., Карапетян А.М., Мартиросян М.С , Агаджанян А.А, Ананян Л.Г

Влияние рентгеновского облучения на метаболизм пролина и на биомассу дрожжей Candida guilliermondii НП-4 | Биолог. журн. Армении, 2006, № 3-4, с. 194-198

Агаджанян А.Х. , Карапетян А.М. , Агаджанян А.А. , Мартиросян М.С. , Захарян А.А

Влияние рентгеновского облучения на аминокислотный состав и на накопление свободного пролина | «Проблемы биохимии,радиационной и космической биологии» III Международный симпозиум под эгидой ЮНЕСКО, Дубна,2006, с. 25 |

Агаджанян А.Х., Карапетян А.М. , Мартиросян М.С, Агаджанян А.А, Дж.Г. Гукасян , А.П. Григорян

Влияние рентгеновского облучения на накопление свободных аминокислот и на обмен пролина в проростках семян фасоли | Вестник МАНЭБ, 2005, 7 10. № 5, с. 60-63

Карапетян А.М.

Комбинированное влияние рентгеновского облучения и низких температур на метаболизма пролина у личинок и жуков фасолевой зерновки | Ученые записки ЕГУ, 2005, № 3, с. 106-109

Агаджанян А.Х., Карапетян А.М., Мартиросян М.С , Агаджанян А.А, Мисакян Г., Маркосян Р.

Влияние рентгеновского облучения на активность пролина у фасолевой зерновки | Биолог. журн. Армении, 2005, № 3-4,с. 215-219

H.M. Karapetyan , A.A. Aghajanyan , A.X.Aghajanyan, S.V.Chubaryan, L.R. Tumanyan, A.A. Nikoyan

The influence of X-rays of proline heap and proline metabolism | The II International Conference, dedicated of the 105th anniversary of the birth of N.W.Timofeef-Rissowsky, Yerevan,2005, p.120

Агаджанян А.Х., Чубарян С.В, Туманян Л.Р., Агаджанян А.А., Манташян Э.А., Гукасян Дж.Г, Григорян А.П. , Мартиросян М.С., Минасян З.С., Захарян А.А., Карапетян А.М., Ананян Л.Г., Арутюнян Л.М

Обмен пролина в сравнительно-эволюционном аспекте | III Сисакяновские чтения, , Москва, Дубна,2005, с.208-217 |

Հ. Մ. Կարապետյան

Комбинированное влияние рентгеновских лучей и холодных условий на метоболизм и накопление свободного пролина у жуков и личинок фасолевой зерновки Acanthoscelides Obtectus Say (Ռենտգենյան ճառագայթների և ցածր ջերմասստիճանային պայմանների համատեղ ազդեցությունը ազատ պրոլինի կուտակման և նրա նյութափոխանակության վրա լոբու ընդակերի բզեզներում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 106-109 (ռուսերեն) |

М.С. Мартиросян, А.Х. Агаджанян, А.А. Агаджанян, Н.Т. Гукасян, А.М. Карапетян

Влияние различных эффекторов на активность ферментов биосинтеза пролина на различных стадиях метаморфоза фасолевой зерновки Acanthoscelides Obtectus Say | Биолог. журн. Армении т.55, № 4,с.296-301,2003
 

Թեզիս/Thesis

Հ. Կարապետյան

Սպիտակ առնետի ուղեղի D-ամինաթթվային օքսիդազը | VII գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25 ամյակին: 2016, 38-39 էջ, Հայաստան |