Հասմիկ Միքայելի Շատիրյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
Գորկու անվան Գրական ինստիտուտ, ք.Մոսկվա, 1967 - 1972
Գորկու անվան Մոսկվայի Գրական ինստիտուտի ասպիրանտուրա, 1972 - 1975

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` Հայ գեղարվեստական արձակի թարգմանության զարգացման փուլերը ռուսերեն լեզվով, 10.01.03, 1980, ՀՀ ԳԱ Մ.Աբեղյանի անվան Հայ գրականության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1979 թ-ից` դասախոս, ԵՊՀ
1987 թ-ից`Բնագիտական ֆակուլտետների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզվի գործնական դասընթաց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուսաց լեզվի որպես օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, մասնագիտացված տեքստերի ձեռնարկների մշակման տեսական և գործնական ասպեկտները, արտալսարանային ընթերցանության կազմակերպումն ու անցկացումը` որպես ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցման մոտեցում, գեղավեստական և ուսուցողական թարգմանության տեսական և գործնական ասպեկտները, հայերենի համեմատությամբ` ռուսաց լեզվի դարձվածքաբանական արտահայտությունների ուսուցում

Մասնակցություն դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
«Բնագիտական ֆակուլտետների համար ռուսաց լեզվի գործնական դասընթացի» մշակման համար դրամաշնորհ, 1995

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Ռուսական բանասիրության ֆակուլտետի Գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր

(+374 10) 54-64-25

Հասմիկ Միքայելի Շատիրյան

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար)
 
 

Հոդված/Article

Асмик Шатирян

Русский перевод романа Х. Абовяна «Раны Армении» (Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի ռուսերեն թարգմանությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2021 № 1 (18), էջ 18-30 |

А. Шатирян

Принципы организации работы по усвоению студентами терминологической лексики на Экономическом факультете ЕГУ | «Проблемы современной русистики», 2021, N 7 (11), с. 97-105

Орманян Нарине

Обучение терминологической лексике на уроках русского языка (на примере математических терминов) | Բանբեր Երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: 2017, 2 (41), էջ 313-317 |

Н. Г. Орманян, А. М. Шатирян

О методических рекомендациях и принципах разработки текстов по специальности для армянской неязыковой аудитории | Русский язык в Армении, 2017, 3 (106), стр. 59-62 |

Шатирян А. С.

Учебный перевод как один из действенных способов обучения русскому языку | Проблемы Современной Русистики, 2017, 3, стр. 73-80