Հայկ Ալեքսանի Բեգլարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Քիմիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, «Կիրառական քիմիա» բաժին, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, «Կիրառական քիմիա» բաժին, բակալավր

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Ցածրջերմաստիճանային քիմիական տեղափոխության
ռեակցիաներ H2O2-ի, H2O-ի և HCl-ի միջոցով», 2008 թ., 017 մասնագիտական խորհուրդ, «Անօրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ (Բ.00.02)

Աշխատանքային փորձ
2008 թ.-ից մինչ այսօր՝ ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր և Անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ
01.06.2008-01.01. 2019: Գիտաշխատող
01.01.2019- 18.08.2020: Ավագ գիտաշխատող
18.08.2020 – մինչև այսօր: Խմբի ղեկավար «Հիմնային ապարներից կիրառական նյութերի ստացում և ուսումնասիրություն»
2008 թ.-ից մինչ այսօր՝ ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ
01.09.2008-01.09. 2015: Ասիստենտ
01.09. 2015- up to now: Դոցենտ
2008- 2021: Էլեկտրոնային նյութերի ինստիտուտ
25.05.2008- 01.01.2021: Ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունների լաբորատորիայի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր և անօրգանականքիմիա, բյուրեղաքիմիա, քիմիականտեխնոլոգիա, նյութի կառուցվածք

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ, նանոտեխնոլոգիա, սիլիկատների քիմիա, նյութաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
ՄԳՏԿ A629, 13-1D166, 13YR-1D0005 (ղեկավար), N15Ap_2e015, 16YR-1D025 (ղեկավար)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի գիտխորհրդի անդամ։
Բ.00.01– «Անօրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ, «Քիմիայի» 017 մասնագիտական խորհուրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hayk_b@ysu.am

Հայկ Ալեքսանի Բեգլարյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Գ. Պետրոսյան, Հ. Ա. Բեգլարյան, Ռ. Ս. Հարությունյան

«Սիլիկատների և ցեոլիտների քիմիա» դասընթացի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 60 էջ

Հայկ Բեգլարյան, Գրիգորյան Գ.

Հետերոգեն փոխարկումների ուսումնասիրությունը արգասիքների կուտակման կինետիկական եղանակով | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ, 2013, 42, 1-42
 

Հոդված/Article

H. Beglaryan, A. Isahakyan, N. Zulumyan, A. Terzyan, S. Melikyan

The influence of synthesis parameters on calcium silicate species thermal crystallization | «Հայաստանի քիմիական հանդես», 2020, թիվ 73 (4), էջ 330-342

Бегларян А. А., Меликян С. А., Терзян А. М., Казанчян А. М., Исаакян А. Р., Зулумян Н. О.

Низкотемпературный синтез силиката бария | III Байкальский материаловедческий форум. 2018, стр. 19-21

Кременецкая И. П., Иванова Т. К., Зулумян Н. О., Исаакян А. Р., Бегларян А. А.

Исследование термического разложения хризотилахалиловского месторождения | III Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 60- летию ИХТРЭМС КНЦ РАН Исследования и разработки в области химии и технологии функциональных материалов. 2018, стр. 852-856

Бегларян А. А., Меликян С. А., Терзян А. М., Казанчян А. М․, Исаакян А. Р., Зулумян Н. О․

Образование силикатов бария на основе силикагеля, полученного из серпентинов | III Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 60- летию ИХТРЭМС КНЦ РАН Исследования и разработки в области химии и технологии функциональных материалов. 2018, стр. 518-522

Бегларян А. А., Меликян С. А., Терзян А. М., Овсепян Т. А., Исаакян А. Р., Зулумян Н. О․

Образование силикатов стронция из их гидратированных форм | III Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 60- летию ИХТРЭМС КНЦ РАН Исследования и разработки в области химии и технологии функциональных материалов. 2018, стр. 514-518
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Նշան Զուլումյան, Հայկ Բեգլարյան, Աննա Թերզյան, Ստելլա Մելիքյան, Լիանա Փափախչյան, Աննա Իսահակյան, Թամարա Հովսեփյան

Ստրոնցիումի օրթոսիլիկատի ստացման եղանակ | Անօրգանական քիմիա, 2018, 3178 A

Ն. Հ. Զուլումյան, Հ. Ա. Բեգլարյան, Ա. Ռ. Իսահակյան, Ա. Ա. Գաբրիելյան, Ա. Մ. Թերզյան

Բետա-վոլաստոնիտի ստացման եղանակ | Անօրգանական քիմիա: 2955 A, 2015

Ն. Հ. Զուլումյան, Հ. Ա. Բեգլարյան, Ա. Ռ. Իսահակյան, Ա. Ա. Գաբրիելյան, Ա. Մ. Թերզյան

Բետա-վոլաստոնիտի ստացման եղանակ | Անօրգանական քիմիա, 2971 A, 2015, Հայաստան

Զուլումյան Ն., Փիրումյան Պ., Իսահակյան Ա., Թերզյան Ա., Բեգլարյան Հ.

Սիլիցիումի երկօքսիդի ստացման եղանակ | № 2334 А, 2009

Առաքելովա Է., Ասատրյան Գ., Գրիգորյան Ֆ., Փարվանյան Վ., Գրիգորյան Գ., Թադևոսյան Լ., Բեգլարյան Հ., Ղազարյան Ս., Արսենյան Ֆ., Գասպարյան Հր., Ալոյան Ս.

Ցինկի օքսիդի շերտի նստեցման եղանակ | № 1966 A 2, 2007, էջ 5
 

Թեզիս/Thesis

Бегларян А. А., Зулумян Н. О., Исаакян А. Р., Габриелян А. А., Терзян А. М.

Взаимодействие кремнезема, сформированного из силикатных слоев серпентина, с гидроксидом кальция | XXVII Симпозиум «Современная химическая физика». 2015, стр. 153 |

Григорян Г. Л., Бегларян А. А., Арутюнян А. Б.

Низкотемпературный химический перенос серебра | IV Международная конференция по химии и химической технологии, 2015, 240-241 стр. |

Бегларян А. А., Зулумян Н. О., Исаакян А. Р., Габриелян А. А., Терзян А. М.

Изучение взаимодействия кремнезема, полученного из серпентинов, с гидроксидом кальция в присутствии гидроксида натрия | IV международную конференцию “Современные проблемы химической физики”, 2015, 152-153 стр. |

Бегларян А. А., Зулумян Н. О., Исаакян А. Р., Габриелян А. А., Терзян А. М.

Взаимодействие кремнезема, сформированного из силикатных слоев серпентина, с гидроксидом кальция | XXVII Симпозиум «Современная химическая физика», 2015-09-20, стр. 153 |

Габриелян А. А., Бегларян А. А., Зулумян Н. О., Исаакян А. Р., Терзян А. М.

Механизм термического разрушения силикатного слоя дунитового серпентина | XXVII Симпозиум «Современная химическая физика», 2015, стр. 181 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը