Հայկ Ալեքսանի Բեգլարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Քիմիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, «Կիրառական քիմիա» բաժին, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, «Կիրառական քիմիա» բաժին, բակալավր

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Ցածրջերմաստիճանային քիմիական տեղափոխության
ռեակցիաներ H2O2-ի, H2O-ի և HCl-ի միջոցով», 2008 թ., 017 մասնագիտական խորհուրդ, «Անօրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ (Բ.00.02)

Աշխատանքային փորձ
2008 թ.-ից մինչ այսօր՝ ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր և Անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ
01.06.2008-01.01. 2019: Գիտաշխատող
01.01.2019- 18.08.2020: Ավագ գիտաշխատող
18.08.2020 – մինչև այսօր: Խմբի ղեկավար «Հիմնային ապարներից կիրառական նյութերի ստացում և ուսումնասիրություն»
2008 թ.-ից մինչ այսօր՝ ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ
01.09.2008-01.09. 2015: Ասիստենտ
01.09. 2015- up to now: Դոցենտ
2008- 2021: Էլեկտրոնային նյութերի ինստիտուտ
25.05.2008- 01.01.2021: Ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունների լաբորատորիայի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր և անօրգանականքիմիա, բյուրեղաքիմիա, քիմիականտեխնոլոգիա, նյութի կառուցվածք

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ, նանոտեխնոլոգիա, սիլիկատների քիմիա, նյութաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
ՄԳՏԿ A629, 13-1D166, 13YR-1D0005 (ղեկավար), N15Ap_2e015, 16YR-1D025 (ղեկավար)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի գիտխորհրդի անդամ։
Բ.00.01– «Անօրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ, «Քիմիայի» 017 մասնագիտական խորհուրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hayk_b@ysu.am

Հայկ Ալեքսանի Բեգլարյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Գ. Պետրոսյան, Հ. Ա. Բեգլարյան, Ռ. Ս. Հարությունյան

«Սիլիկատների և ցեոլիտների քիմիա» դասընթացի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 60 էջ

Հայկ Բեգլարյան, Գրիգորյան Գ.

Հետերոգեն փոխարկումների ուսումնասիրությունը արգասիքների կուտակման կինետիկական եղանակով | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ, 2013, 42, 1-42
 

Հոդված/Article

Бегларян А. А., Григорян Г. Л.

Химический перенос соединений цинка с помощя паров воды при атмосферном давлении | Тез. докл. на межд. конф. «Совр. проблемы хим. физики». Ереван, октябрь, 21 - 24. 2008. с. 99

Григорян Г. Л., Бегларян А. А.

Факторы, влияющие на эффективность низкотемпературного химического переноса твердых веществ | Тез. докл. на первой научной конференции Армянского химического общества. Ереван, июль. 17 - 18. 2008. с. 87

Գ.Լ. Գրիգորյան, Բեգլարյան Հ. Ա.

Ծակոտկեն նյութի մակերևույթի վրա ցինկի օքսիդի նստեցման եղանակ | Արտոնագիր և 2185 А2, 2008

А. А. Бегларян, Г. Р. Оганнисян, Г. Л. Григорян

Влияние исходного состояния ZnO на закономерности его химического переноса пероксидом водорода | Хим. ж. Армении, т. 60, № 3 2007, с. 375 - 381

G. L. Grigoryan, P. S. Gukasyan, A. I. Martiryan, A. A. Beglaryan, G. S. Grigoryan

Nature of the Intermediate Compound Formed in the ZnO + H2O2 Reaction | Russian Journal of Physical Chemistry, v. 81, № 8, 2007, p. 1212 - 1216.
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Նշան Զուլումյան, Հայկ Բեգլարյան, Աննա Թերզյան, Ստելլա Մելիքյան, Լիանա Փափախչյան, Աննա Իսահակյան, Թամարա Հովսեփյան

Ստրոնցիումի օրթոսիլիկատի ստացման եղանակ | Անօրգանական քիմիա, 2018, 3178 A

Ն. Հ. Զուլումյան, Հ. Ա. Բեգլարյան, Ա. Ռ. Իսահակյան, Ա. Ա. Գաբրիելյան, Ա. Մ. Թերզյան

Բետա-վոլաստոնիտի ստացման եղանակ | Անօրգանական քիմիա: 2955 A, 2015

Ն. Հ. Զուլումյան, Հ. Ա. Բեգլարյան, Ա. Ռ. Իսահակյան, Ա. Ա. Գաբրիելյան, Ա. Մ. Թերզյան

Բետա-վոլաստոնիտի ստացման եղանակ | Անօրգանական քիմիա, 2971 A, 2015, Հայաստան

Զուլումյան Ն., Փիրումյան Պ., Իսահակյան Ա., Թերզյան Ա., Բեգլարյան Հ.

Սիլիցիումի երկօքսիդի ստացման եղանակ | № 2334 А, 2009

Առաքելովա Է., Ասատրյան Գ., Գրիգորյան Ֆ., Փարվանյան Վ., Գրիգորյան Գ., Թադևոսյան Լ., Բեգլարյան Հ., Ղազարյան Ս., Արսենյան Ֆ., Գասպարյան Հր., Ալոյան Ս.

Ցինկի օքսիդի շերտի նստեցման եղանակ | № 1966 A 2, 2007, էջ 5
 

Թեզիս/Thesis

Бегларян А. А., Меликян С. А., Терзян А. М., Исаакян.А. Р., Зулумян Н. О.

Влияние концентрации ионов sr2+ на образование силикатов стронция, используя выделенный из серпентинитов гидросиликагель | Кластер конференций 2018. стр. 380

Бегларян А. А., Меликян С. А., Терзян А. М., Исаакян.А. Р., Зулумян Н. О.

Влияние условий коллоидного синтеза на образование силикатов бария, используя выделенный из серпентинитов гидросиликагель | Кластер конференций 2018. стр. 379

Grigoryan G. L., Tohidi S. H, Beglaryan H. A.

Precipitation of CuO by means of CHTR on CuO/SiO2 nanocomposite prepared by sol-gel procedure | Fourth International Conference of CIS Countries “Sol-gel synthesis and study of inorganic compounds, hybrid functional materials, and disperse systems”, „Sol-gel 2016“. 2016, p. 83 |

Зулумян Н. О., Исаакян А. Р., Бегларян А. А., Меликян С. А.

Особенности строения силикатных слоев серпентинов | Fourth International Conference of CIS Countries “Sol-gel synthesis and study of inorganic compounds, hybrid functional materials, and disperse systems”, „Sol-gel 2016“. 2016, p. 85 |

Терзян А. М., Меликян С. А., Зулумян Н. О., Исаакян А. Р., Бегларян А. А.

Получение форстерита на основе силикагеля, полученного из серпентинов | Fourth International Conference of CIS Countries “Sol-gel synthesis and study of inorganic compounds, hybrid functional materials, and disperse systems”, „Sol-gel 2016“. 2016, p. 86 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը