Իրինա Գեղամի Արծրունի
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
1986 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կենսաքիմիա 03.00.04):
«Ցորենի ալեյրոնային շերտերի կողմից α-ամիլազի արտադրության հորմոնային կարգավորման առանձնահատկությունները»:

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1976 թթ. Ավագ լաբորանտ, ՀԽՍՀ ԳԱ կենսաքիմիայի ինստիտուտ
1976 - 1991 թթ. Կրտսեր գիտ աշխատող, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի բաժանմունք
1991 - 2001 թթ. Ավագ գիտ աշխատող, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի բաժանմունք
2001 - 2007 թթ. Ասիստենտ, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի բաժանմունք
2007 թ. - ներկա դոցենտ, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի բաժանմունք

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային կենսաբանություն, Ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկա, մոլեկուլային իմունալոգիա, կենսաֆիզիկայի հատուկ գլուխներ, բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բջջային կենսաբանություն, մոլեկուլային էնդոկրինալոգիա, հակաուռուցքային դեղամիջոցների ազդեցության մեխանիզմները

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2002 - 2004 թթ. Tempus JEP 23070 ծրագիր,
2011 - 2013 թթ. Tempus JEP
2010 - 2012 թթ. 158627-TEMPUS-UK-TEMPUS-JPCR «Կենսաբժշկության հեռակա և e-ուսուցման կազմակերպումը Հարավային Կովկասում», (տեղային համակարգող)

Լեզուներ
Հայերեն(մայրենի), ռուսերեն , անգլերեն(ազատ)

gana@ysu.am

Իրինա Գեղամի Արծրունի

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Իրինա Արծրունի

Մոլեկուլային կենսաբանության հատուկ գլուխներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 260 էջ

Է.Ս. Գևորգյան, Ի.Գ. Արծրունի, Կ.Ս. Մատինյան, Է.Գ. Սարգսյան

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության մեթոդների համառոտ ակնարկ | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2006

Ի. Գ. Արծրունի

«Ֆերմենտային կինետիկայի հիմունքներ» | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2013 թ., 191 էջ
 

Հոդված/Article

Асатрян А. Л., Арцруни И. Г., Матинян К. С., Геворкян Э. С.

Изменение эффективности ингибиторов поли(адф-рибозо)полимеразы 1 в ядрах клеток печени крыс после IN VIVO действия цисплатина | Евразийский Союз Учёных, 2019, 2(59), 3, стр. 7-10 |

Anush Asatryan, Irina Artsruni, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

Treatment of Rats With Tannic Acid Modulates Poly(ADP-Ribose) Polymerase 1 Activity in Liver and Thymocyte Nuclei | International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2019, 56(1), pp. 89-95 |

Anush L. Asatryan, Karine S. Matinyan, Irina G. Artsruni, Emil S. Gevorgyan, Ara P. Antonyan, Poghos O. Vardevanyan

Transient decondensation of chromatin in liver nuclei of rats treated with tannic acid | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 37, pp. 1-7 |

Asatryan Anush, Artrsruni Irina, Matinyan Karine, Gevorgyan Emil

Poly(ADP-RIBOSE)polymerase 1 stimulation in liver and thymocyte nuclei of rats treated with benzamide | International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2018, 52,1, pp. 15-19 |

Irina Artsruni, Anush Asatryan, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

Treatment of Rats with Hydrocortisone and Cisplatin Modulates Poly(ADP-Ribos)yl Polymerase 1 Activity In Liver and Thymocyte Nuclei | International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research. 2018, 50(2), 7-10 pp. |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A. Asatryan, I. Artsruni, K. Matinyan, E. Gevorgyan

Effect of co-treatment of rats with cisplatin and tannic acid on substances involved in poly (ADP-ribose) polymer turnover in rat liver nuclei Effect of co-treatment of rats with cisplatin and tannic acid on substances involved in poly (ADP-ribose) polymer turnover in rat liver nuclei | 45th FEBS congress: Molecules of life: Towars new horizons, 03-08.07.2021, p. 137-138, Slovenia

A. Asatryan, I. Artsruni, K. Matinyan, E. Gevorgyan

Modulation of poly(ADPribose) polymerase 1 activity and chromatin condensation in thymocyte and liver nuclei after treatment of rats with tannic acid | The 44th FEBS congress: From molecules to living systems. 2019, P37-003

Anush Asatryan, Irina Artsruni, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

The Influence of Hydrocortizone and Cisplatin Co-Administration to Rats on Chromatin Olygonucleosomal Fragmentation in Liver Nuclei | Albany 2019: 20th Conversation. 2019, p. 18988

Irina G. Artsruni, Anush L. Asatryan, Karine S. Matinyan, Emil S. Gevorgyan

The Effect of Tannic Acid on PARP 1 Activity and Chromatin Condensation in Rat Thymocyte and Liver Nuclei | Albany 2019: 20th conversation. 2019, p. 18995

Anush Asatryan, Karine Matinyan, Irina Artsruni, Emil Gevorgyan

Effect of Insulin on DNA-Internucleosomal Fragmentation and Poly(ADP-ribose)polymerase 1 Activity in Rat Liver Nuclei | Albany 2019: 20Th Conversation. 2019, p. 19011
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը