Իրինա Սերգեյի Բուռնազյան
Կենսագրություն
Կրթությւոն
2008 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2007 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների մանակավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2006 թ-ին Բրիտանական խորհուրդ, Հայաստան «Անգլերենը հաղորդակցվելու համար» դասընթաց
2003 թ-ին Մորիս Թորեզի անվան Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարան Դասախոսների վերապատրաստման դպրոց, Միջմշակութային հաղորդակցում
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, (Մագիստռոսի աստիճան)
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, (Բակալավրի աստիճան)

Գիտական կոչում
2008 թ-ին «Շերվուդ Անդերսոնի պատմվածքները», բանասիրական գիտությունների թեկնածու

>Մասնակցություն
2008 թ-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության արդի մոտեցումները, սեմինար
2004 թ-ին Գենդերային ուսուցման դասընթաց

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերոն, անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (խոսակցական)

Անդամակցություն
Սերունդների համերաշխություն ՀԿ
People to People International ՀԿ

Իրինա Սերգեյի Բուռնազյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Papoyan, I. Burnazyan, L. Bostanjyan

Security Issues in English | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 88 էջ

Ի. Բուռնազյան

Շերվուդ Անդերսոնի «Թղթե գնդիկների» փիլիսոփայությունը | Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2011

Ի. Բուռնազյան , Ա. Պապոյան, Լ. Բոստանջյան , Լ. Եղիկյան , Է. Ոսկանյան

Անգլերեն - հայերեն - ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան | Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2007
 

Հոդված/Article

Իրինա Բուռնազյան

Շերվուդ Անդերսոնի գրական-գեղագիտական հայացքները 1910-20-ականների պատմվածքներում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 261-270

Իրինա Բուռնազյան

Շերվուդ Անդերսոնը և նրա «Ուայնսբուրգ, Օհայո» պատմվածքների ժաղովածուն | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (31), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 19 - 25 |

Анна Папоян, Марина Мкртчян, Ирина Бурназян

Гендерный фактор как важное условие речевого поведения | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 125-132 |

Анна Папоян, Ирина Бурназян

Трудности, возникающие при чтении оригинальных газетных текстов на материале английских газет | Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները: Գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին: Երևան, 26 - 27 հոկտեմբերի, 2006, էջ 36-37 |

Irine Boornazyan, Anna Papoyan

CNN World News in TEFL Class | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 213 - 218 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Bostanjyan Lusine, Burnazyan Irina

Russian as an Intermediary between Armenian and Russian | Standard and Variation in Second Language Education:a Cross-Linguistic Perspective, 2015, p. 25 |