Ջանիկ Մամիկոնի Ճավրշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1955 –1960թթ Երևանի անասնաբուծական - անասնաբուժական ինստիտուտի կենդանաբանության ֆակուլտետի տեխնալոգիայի բաժին
1960 –1965թթ Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ֆիզիկայի բաժին
1962 – 1965թթ Ասպիրանտ Կազանի համալսարանի կենսաբանության բաժնում կենսաֆիզիկա մասնագիտությամբ
1984 –1986թթ Դոկտորանտւրա Մոսկվայի պետական համալսարանի ֆիզիկայի և կենսաբանության ֆակուլտետների կենսաֆիզիկայի բաժնում

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն -“ Որոշ էքստրեմալ գործոնների ազդեցությունը ֆոտոսինթեզային ապարատի օպտիկական հատկությունների վրա”, 1967թ, Կազանի պետական համալսարան
Դոկտորական -“Բույսերի ֆոտոսինթեզի առաջնային պռոցեսները օդի աղտոտվածության պայմաններում և կենսաֆիզիկական մոնիթորինգի հեռանկարները”, 1991, Բելառուսիայի ազգային ակադեմիայի ֆոտոկենսաբանության ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
1961–1962թթ Տեխնիկական նորմավորման և կադրերի գծով ինժեներ: ՌՍՖՍՀ, Ստավրոպոլի մարզի Կուրսավկայի շրջան
1965 – 1968թթ Տեխնիկական կենսաքիմիայի լաբորատորիայի կենսաֆիզիկայի խմբի գիտաշխատող: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ
1968 – 1971թթ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1971– 1994թթ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1994 – 1998թթ ԼՂՀ , Արցախի պետական համալսարանի բժշկակենսաբանական գիտությունների և քիմիայի ամբիոնի վարիչ
1968թ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաֆիզիկա, ֆոտոկենսաբանություն, տիեզերական էկոլոգիա, էներգիայի միգրացիա և էլեկտրոնների տեղափոխություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, ֆոտո- և ռադիակենսաֆիզիկա, տիեզերական էկոլոգիա, լազերային ֆոտոկենսաբանություն, սպեկտրասկոպիա, արևային էներգիայի տեխնիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ), անգլերեն (բավ.)

Մասնագիտական անդամակցություն
IAELPS միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս
Կենսաֆիզիկայի համահայկական ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
Երկարամյա բարեխիղճ աշխատանքի համար ՀՍՍՀ մեդալ, 1989թ

(+374 10) 634879

Ջանիկ Մամիկոնի Ճավրշյան

Պրոֆեսոր | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Ջ. Մ. Ճավրշյան

Ֆոտոկենսաբանություն և կենսասպեկտրասկոպիա | Երևան, “Ասողիկ”, 2008թ, 172էջ

Ջ. Մ. Ճավրշյան

Ֆոտոկենսաբանություն, կենսաֆիզիկական ֆոտոմետրիա, կենսասպեկտրասկոպիա | Երևան, “Ասողիկ”, 2006թ, 131էջ

Джавршян Дж., Габриелян Л.С.

Исследование индукции флуоресценции некоторых микроводорослей при последовательном действии экстремальных температур и видимого света | БЖА, N4, 2003, стр. 287-290
 

Հոդված/Article

Հ. Ջ. Մինասյան, Ջ. Մ. Ճավրշյան

Влияние УФ-излучения на "гиперхромный эффект" в листьях растений, вызванный газообразным аммиаком (ՈՒՄ-ճառագայթման ազդեցությունը գազային ամոնիակով հրահրված “հիպերքրոմային էֆեկտի” վրա բույսերի տերևներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 27-34 (ռուսերեն) |

Дж. Джавршян

Исследование индукции флуоресценции хлороффила “а” ФС2 у нормальных и мутантных растений мойского салата | Жур. “Известия” Гос. аграр. унив. Армения, 2009г

Ջ. Մ. Ճավրշյան

Էլեկտրոնային սպեկտրասկոպիայի և լազերային տեխնոլոգիայի կիրառման հեռանկարները փորձարարական արյունաբանությունում | Գիտագործնական ամսագիր “Արյուն”, Երևան, 2008, N2 (8)

Լ. Գ. Հովսեփյան, Ջ. Մ. Ճավրշյան

Շրջակա միջավայրի կենսաֆիզիկական մոնիթորինգի իրականացման հնարավորություններն էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմնահարցերի լուծման համար | Էկոլ-ի և բնության պահպ. կարևորությունը կայուն զարգացման համար, միջ. գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2008, էջ 35-36

J.M. Tchavrshyan

The metods of solar and wind energy use for the development of power engineering and photobiotechnology of high mount ainous and deserting areas | The 3th intern. renewable and clean en. conf, Yerevan, 2007, p. 147-152

Дж. Джавршян

Первичные процессы фотосинтеза при загрязненной атмосферы и перспективы применения гиперхромного эффекта для решения аграрных и экологических проблем | Межд. науч. журнал известия 2007г, 3(19), ст. 24-28

Дж. Джавршян, А. Минасян

Влияние рентгеновского излучения на “гиперхромного эффекта”, вызванный газ. Аммиаком у листьев растений | Вестник МАНЭБ, 2006г, N8, ст. 76-79

Габриелян Л.С., Джавршян Дж.М.

Воздействие высоких температур и ультрафиолетового излучения на структуру и функции фотосинтетического аппарата микроводорослей | Биол. журнал Армении, 1-2 (57), c. 27–32

Ջ. Մ. Ճավրշյան, Հ. Հ. Թադևոսյան

Քլորելա և սպիրուլինա միկրոջրիմուռների էլեկտրոն-տրանսպորտային շղթայի ուսումնասիրությունը միջավայրում կապարի առկայությամբ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 92-96 |

Джавршян Дж., Саркисян А.Дж.

Моделирование процессов возникновения “гиперхромного эффекта” вызваных в клетках в видимой области спектра | БЖА, 2004г, N4, стр. 296-301

Ջ. Մ. Ճավրշյան, Լ. Ս. Գաբրիելյան

Влияние последствия высоких температур на параметры медленной индукции флуоресценции хлорофилла а фотосистемы 2 хлореллы. (Բարձր ջերմաստիճանների հետազդեցությունը քլորելայի ֆոտոհամակարգ 2-ի քլորոֆիլ a-ի ֆլուորրեսցենցիայի դանդաղ ինդուկցիայի պարամետրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 86-93 (ռուսերեն) |

Джавршян Дж.М., Габриелян Л.С.

Влияние высоких температур на перераспределение энергии возбуждения между фотосистемами у цианобактерии Spirulina platensis | Материалы III республ. молодежной научной конф. “XXI век: экологическая наука в Армении”, Ереван, 2002, с. 80–85

Дж. Джавршян

Исследование фотофизических процессов фотосинтеза в условиях химического загрязнения атмосферы | Уч. зап. Арцахского гос. ун., 1998г, стр. 47-51

Дж. Джавршян

Оптические и магнитные свойства пигмент-белковых комплексов хлоропластов растений функционирующих в экстремальных условиях атмосферы | Матер. 2-го меж. симп. “Физико-химические основы функционир. белков и их комплексов, Воронеж, 1998, стр. 75-79

Дж. Джавршян, Любимов Б.Ю., Герц С.М.

Фотосинтез высокогорных C3- растении | Фотосинтез и фотобиотехнология, тез. и докл. межд. конф., 1991, Пущино, стр.34

Дж. Джавршян

Изучение пигментной системы листьев адаптированных к условиям альпийской гори Арагац | Экология, N2, 1990, стр. 84-85

Джавршян Дж., Тихонов А.Н.

Свободнорадикальные парамагнитные центры и замедленная флуоресценция листьев бобов под действием аммиака | БЖА 35, N5, 1982г, стр. 335-339

Дж. Джавршян

Спектрально-флуоресцентное исследование роли некоторых ультраструктурных перестроек фотосинтезирующих мембран в первичном процессе фотосинтеза | 1-й Всесоюзный сезд, Москва, 1982, Тезисы, доклады, т. 4, стр. 35-36

Джавршян Дж., Хачатрян Н.М.

О природе термоиндуцированного изменения флуоресценции хлорофилла фотосинтетического аппарата | Жур. физ. раст., том 28, вып. 5, 1981, стр. 948-952

Джавршян Дж., Хачатрян Н.М.

Исследование термоиндуцированного выхода флуоресценции некоторых хлорофилл содерж. систем | БЖА 38, N2, 1980г, стр. 1216-1219
 

Թեզիս/Thesis

Дж. Джавршян

Индукционные переходы замедленной флуоресценции хлорофилла при обогощения атмосферного воздуха токсическими газами | Биофизики, т. 35, 1990г, стр. 381

Дж. Джавршян

Изучение температурно-зависимых переходов уровня флуоресц. хлорофилла а фотосинтетического аппарата альп. растении | Биофизики, т. 34, вып. 1, 1989г, стр. 171