Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2008 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա, «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտացում
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, «Տնտեսական քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտացում (գերազանցության դիպլոմ)
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան, կոչում
2011 թ. տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Ձեռնարկատիրության և հարկային քաղաքակնության փոխգործակցության հիմնահարցերը ՀՀ տնտեսությունում»
2014թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2016թ․-ից առ այսօր` ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ
2014 - 2016 թթ. ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ
2008 - 2014 թթ. ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ ուսանողական գիտական ըներության նախագահ

Հասարակական աշխատանք
2011-2018թթ. ՀՀ Նախագահի հովանու ներքո իրականացվող Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ղեկավար մարմնի պատասխանատու քարտուղար
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ Խորհրդի անդամ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ ուսխորհրդի նախագահության անդամ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ
2005 թ-ից «Համահայկական Երիտասարդական Շարժում» ՀԿ-ի հիմնադիր և ղեկավար
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի անդամ

Պարգևներ
2017թ. ՀՀ ԿԳՆ Ոսկե մեդալ
2017թ. ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր
2017թ. ՀՀ Ազգային Ժողովի պատվոգիր
2007թ. ՀՀ Տարվա լավագույն ուսանող (ոսկե մեդալ)
2005թ. ԵՊՀ Լավագույն ուսանող (ԵՊՀ արծաթե մեդալ)

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսության պետական կարգավորում, Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա, Պետական տնտեսական քաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
պետության կայացվածության խնդիրներ, սահմանադրական տնտեսագիտություն, պետական տնտեսական քաղաքականություն, հարկային համակարգ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

Էլ. փոստ
karlen.khachatryan@ysu.am

Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման և գործարարության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Կառլեն Խաչատրյան

Պետության կայացածության գնահատման մեթոդաբանության շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 32-46 |

Կառլեն Խաչատրյան

Պետության կայացածության և պետական կառավարման որակի փոխկապվածության խնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 21-34 |

Կառլեն Խաչատրյան, Տ. Վարազդատյան

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության համակարգի կայացվածության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես. N 6(11), 2020, էջ 92-103

Կառլեն Խաչատրյան, Գ.Ա. Գասպարյան, Ա.Ա. Ավետիսյան

Ֆինանսական ինստիտուտների ազդեցությունը համախառն ներքին արդյունքի վրա | Այլընտրանք գիտական հանդես. 2020 #4, էջ 122-132

Կառլեն Խաչատրյան

Պետական կառավարման որակը պետության կայացածության համատեքստում | Ինչ անել - 2 գիտագործնական խորհրդաժողովի նյութեր, 2019, էջ 67-75

Կառլեն Խաչատրյան

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման միտումները ՀՀ-ում | Կրթութունը և գիտությունը Արցախում գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի հանդես, 1-2, 2018, էջ 116-124

Կ․ Գ․ Խաչատրյան, Գ․ Ա․ Գասպարյան, Ա․ Ա․ Ավետիսյան

Համախառն ներքին արդյունքի վրա ինստիտուտների ազդեցության քանակական գնահատում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2018, 3-4, 117-124 էջ |

Կառլեն Խաչատրյան

Սահմանադրականության մակարդակը որպես պետության կայացածության գրավական | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 19-28 |

Хачатрян К. Г., Акулич И. Л., Сверлов А. С.

Маркетинговые стратегии белорусских и армянских предприятий в условиях формирования и развития ЕАЭС | “Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития” XVII международная научная конференция. 2016, стр. 8-9

Хачатрян К. Г., Акулич И. Л., Сверлов А. С.

Внутренний рынок Республики Беларусь и Республики Армения: оценка конъюнктуры и выбор предприятиями маркетинговых стратегий | Экономика и управление. 2016, No3 (47), стр. 8-15 |

К. Г. Хачатрян, К. Б. Мурадян

Конкурентоспособность стран: проблема теоретического и практического определения | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2016թ․, 3-4, 106-112 էջ, Հայաստան |

Սարգսյան Հ., Անտոնյան Ք., Խաչատրյան Կ.

ՀՀ բնակչության արտագաղթի հակվածության գործոնային վերլուծություն | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 71- 91 |

Хачатрян К.Г.

Совершенствование налоговой политики как стимул развития предпринимательства | Шевченківська весна: Економіка, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених/За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. - К., 2011. Том 2, стр. 545-547

Խաչատրյան Կ.Գ.

Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | ՀՀ ԳԱԱ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների 1-2 /630/, 2011, էջ 134-145

Կ. Գ. Խաչատրյան

Problems of improving tax administration in the RA. | In “Bulletin of Yerevan University (sociology, economics)”, #133.5, 2011, pp. 67-76

Կ. Գ. Խաչատրյան

Հարկային վարչարարության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 133.5, Երևան 2011թ., էջ 67-76 |

Խաչատրյան Կ.

Ձեռնարկատիրական ակտիվության վրա հարկային քաղաքականության ազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում | Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը` որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն Միջազային գիտաժողովի նյութեր, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևան 2010, էջ 266-270

Կ. Խաչատրյան

Հարկային օրենսդրության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | Կրթութունը և գիտությունը Արցախում գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի հանդես 3-4, 2010, էջ 111-118

Хачатрян К., Арзаканцян М.

Глобализация и внешняя экономическая политика Республики Армения | Проблеми розвитку соціально-економіческих систем в контексті глобалізаційних процесів, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Хмельницький 2009, Том 1, с. 225-227