Կետի Գուրգենի Ազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Գենետիկայի ու բջջաբանության ամբիոն,
Դիպլոմ` կենսաբան-գենետիկ, կենսաբանության ուսուցիչ, 1955 - 1960 թթ.
Կենսաբանության ֆակուլտետ, Բույսերի անատոմիայի ու ֆիզիոլոգիայի ամբիոնին կից ասպիրանտուրա, 1964 - 1968 թթ.

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Աճման կարգավորիչների և լուսապարբերական մակածման ազդեցությունը տարբեր լուսապարբերական խմբերի բույսերի աճման, զարգացման և կառուցվածքի վրա», 1972 թ.

Աշխատանքային փորձ
1960 - 1961 թթ. Մերձավանի Խաղողագործության, գինեգործության և պտղաբուծության գիտահետազոտական ինստիտուտի խաղողի սելեկցիայի ու ամպելոգրաֆիայի բաժնի լաբորանտ,
1965 - 1966 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ Բույսերի Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի բույսերի զարգացման լաբորատորիայում գիտահետազոտական աշխատանքներ:
1968 - 1971 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի բույսերի անատոմիայի ու ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ,
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի բույսերի անատոմիայի ու ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ,
1976 - 1986 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի բույսերի անատոմիայի ու ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1986 թ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
«Բույսերի ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի բջջաքիմիա», «Բուսաբուծություն», «Բույսերի աճի և զարգացման ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի դիմացկունություն», «Կենսապատրաստուկների կիրառում օրգանիկ գյուղատնտեսության բնագավառում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բույսերի կենսատեխնոլոգիա, կենսապատրաստուկների կիրառում բուսաբուծության տարբեր ճյուղերում, պատրաստուկների ազդեցությունը բույսերի ֆիզիոլոգիական ու անատոմիական առանձնահատկությունների վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Բակտերիալ մելանինի, որպես բուսական խթանիչի կիրառումը գյուղատնտեսության, խաղողագործության և ծառաբուծության մեջ», CRDF, ARBI-9006-YE-08, 2009 - 2010 թթ.
«Բակտերիական մելանինի կիրառման հեռանկարները որպես աճման նոր խթանիչ», ANSEF, 2008 թ.
«Նոր տիպի բնական կենսաբանորեն ակտիվ մելանինի հետազոտում» ISTC , А-683, 2002 - 2005 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի կենսատեխնոլոգների ասսոցիացիա,
«Green Lane» ՀԿ

Կետի Գուրգենի Ազարյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

К. Г. Азарян, Л. М. Тадевосян, А. А. Трчунян

Испытание микоризных препаратов мицефита и миконета при выращивании огурц | Овощи России, 2016, 2, стр. 74-77 |

К. Г. Азарян, Р. С. Балаян, Л. М. Твдевосян

Использование микоризного препарата миконет как стимулятора роста для разных видов тыквы | Биологический журнал Армении, 2016, 68, 1, стр. 41-44 |

К.Г. Азарян, Э.А. Мелконян

Эффективность биопрепаратов при выращивани декоративных растений | Биол.журн.Арм., т. LXVI, №4, с. 42-50, 2014

К.Г.Азарян, Л.М.Тадевосян

Использование биопрепаратов при выращивании огурца | Вестник аграрной науки №3/57/, с. 13-17, Ташкент, 2014

К.G.Azaryan, Yu.G.Popov, A.S.Hovsepyan, S.V.Avetisyan

Perspectives of Natural Stimulators Application in Plant Cultivation | Hovsepyan, S.V.Avetisyan. Perspectives of Natural Stimulators Application in Plant Cultivation. Proceedings of the Eurasian Symposium on Vegetables and Greens. Acta Horticulture, 1033, pp. 65-75, 2014
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը