Լևոն Գեորգիի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան. Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ (1971-1976 թթ.)
Հունաստանի պետական կրթաթոշակների հիմնադրամ Նոր հունարեն լեզվի և մշակույթի չորրորդ ծրագիր (Աթենք, 1996թ.)
Աթենքի ազգային և Կապոդիստրյան համալսարան.Նոր հունարեն լեզվի առաջընթաց դասընթաց (Աթենք, 1996-1997 թթ.)

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու – «Քնարական շարքի պոետիկա /19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարասկզբի հայկական և ռուսական պոեզիայի նյութի հիման վրա/», 17.03.1992, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի Խորհրդի որոշմամբ:

Աշխատանքային փորձ
2007-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի վարիչ:
1999-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Հունագիտության կենտրոն-գրադարանի ղեկավար:
1997-1999 - Աթենքի ազգային և Կապոդիստրյան համալսարանի /Հունաստան/ ռուսաց լեզվի դասախոս:
1995-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի դոցենտ:
1992 - 1995 -ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս:
1989 - 1992 - ԵՊՀ Արտասահմանցի ուսանողների և ասպիրանտների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս:
1988 - 1989 - ԵՊՀ Արտասահմանցի ուսանողների և ասպիրանտների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս:
1978 - 1988 - ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի համահամալսարանական ամբիոնի լաբորանտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատում
19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարասկզբի ռուս գրականության պատմություն
Ռուսական դեկադանսի պոեզիա
Հունարեն լեզու /գործնական դասընթաց/
Մագիստրատուրայում
Ռուս գրականությունը` եվրոպականի համատեքստում
Ռուսական բանաստեղծական շարք
Մոդեռնիզմի համեմատական տիպաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եվրոպական, ռուսական և հայկական մոդեռնիզմ,
Գերտեքստային միասնությունների տեսություն,
Գրականության տեսություն,
Հունագիտություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
«Ալեքսանդրոս Ս. Օնասիս» հասարակական բարեգործական հիմնադրամի գիտահետազոտական դրամաշնորհների 6-րդ ծրագիր /1998/:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, հունարեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն:

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի Խորհրդի անդամ,
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն» հանդեսի պատասխանատու խմբագիր:

Լևոն Գեորգիի Հակոբյան

Ամբիոնի վարիչ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուս գրականության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լևոն Հակոբյան

Поэтика лирического цикла | Пособие для студентов филологических факультетов. – Ер., Изд. ЕГУ, 2005. – 151 стр.

Акопян Л.

Окказиональные синонимические ряды в поэтическом тексте | Вестник Ереванского университета, №2, 1985, с. 199-205
 

Հոդված/Article

Левон Акопян

Лирический цикл и параметры цикличности | Декабрьские литературные чтения. Сборник литературоведческих статей. Вып. 9, Изд. ЕГУ, Ереван, 2007, с. 3-12

Акопян Л.Г.

Диалектика образа в цикле А. Блока «На поле Куликовом» | Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Материалы. Изд. ЕГУ, Ереван, 2007, с. 3-6

Левон Акопян

Основы поэтики лирического цикла | Учебное пособие, Пособие для студентов филологических факультетов. Изд. ЕГУ, Ереван, 2005, 127 стр.

Левон Акопян

Кулис Алепис и его антология “Армянская муза” | Декабрьские литературные чтения. Сборник литературоведческих статей. Вып.7, Изд ЕГУ, Ереван, 2004, с. 19-24

Левон Акопян

Аспекты системности лирического цикла | Համատեքստ-2003. Հոդվածների ժողովածու. ԵՊՀ հրատ., Երեվան, 2003, էջ 48-62
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը