Լիա Լևոնի Օսիպյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1947 - 1952 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, դիպլոմավորված մասնագետ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Հայկական ԽՍՀ մակաբույծ հիֆալ սնկերը», Երևան 1958
կ.գ.դ., «Հայկական ԽՍՀ պաթոգեն հիֆալ և պերոնոսպորային սնկերը», Երևան 1970

Աշխատանքային փորձ
1952 թ-ին լաբորանտ ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնում
1952 - 1954 թթ. Հայաստանի Կոմերիտմիության կենտրոնական կոմիտեի ուսանող երիտասարդության բաժնի վարիչ
1954 - 1959 թթ. լեկցիոն ասիստենտ ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնում
1960 - 1961 թթ. ԵՊՀ գիտահետազոտական բաժնի գիտական քարտուղար
1961 - 1971 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի դոցենտ
1971 - 2005 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի վարիչ
1985 - 1990 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան
1999 - 2000 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան
2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի պատվավոր վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Դեյտերոմիցետներ», «Բուսաբանության ժամանակակից լաբորատոր և դաշտային մեթոդներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սնկերի տաքսոնոմիա, ֆիզիոլոգիա և էկոլոգիա; վայրի և մշակովի բույսերի սնկային հիվանդություններ; սննդամթերքների աղտոտվածությունը սնկերով և միկոտոքսիններով պահպանման ընթացքում; էքստրեմալ պայմանների ազդեցությունը սնկերի կենսաբանական ակտիվության վրա; մարդու սնկային հիվանդություններ; կենսաբազմազանություն և բնապահպանություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ԱՊՀ երկրների կենսաբազմազանությունը: Սնկերի կենսաբազմազանություն: «Darwin Initiative» դրամաշնորհային ծրագիր, 2001 - 2005 թթ.:
Հայաստանի շրջակա միջավայրի կենսաբանական անվտանգության նախագծի մշակում: GEF, 2003 - 2004 թթ.:
«Կենսաբազմազանություն» նախագիծ: Սորոսի հիմնադրամ, 1993:

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ռուսաստանի դաշնության բուսաբանների միության անդամ:
Հայաստանի բուսաբանների միության անդամ
«Էկոֆունգ» ՀԿ անդամ
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ:
Հայաստանի կենսաբանական հանդես ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ:
«Takhtajania» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
ՀՀ կանանց խորհրդի նախագահության անդամ
Բուսաբանության գիտական մասնագիտացված խորհուրդի անդամ:
էկոլոգիայի գիտական մասնագիտացված խորհուրդների անդամ:
Սպառողների ազգային ասոցիացիայի գիտական գծով փոխնախագահ:
Սպառողների ազգային ակադեմիայի գիտական գծով փոխնախագահ:
“Կանաչապատված երկիր” միության կառավարման անդամ:

Պարգևներ
Հայաստանի գիտության վաստակավոր գործիչ

(+374 10) 55-23-52
losipyan@ysu.am

Լիա Լևոնի Օսիպյան

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Осипян Л.Л.

Микобиота Армении | Том VIII, Ереван, Изд. ЕГУ, 2013, 302 с. |

Нанагюлян С.Г., Осипян Л.Л.

Конспект макроскопических грибов Армении. Гастеромицеты | Изд-во ЕГУ, Ереван, 2000. 52 с.

Ульянищев В.И., Осипян Л.Л. , Канчавели Л.А., Ахундов Т.М.

Определитель грибов Закавказья. Пероноспоровые грибы | Ереван: Изд. ЕГУ, 1985. 287 с.

Осипян Л.Л.

Микофлора Армянской ССР, т. III. Гифальные грибы | Ереван: изд. ЕГУ, 1975. 643с.

Осипян Л.Л.

Микофлора Армянской ССР, т. I. Пероноспоровые грибы | Ереван: изд. "Митк", 1967. 255 с.
 

Հոդված/Article

Լ. Լ. Օսիպյան, Հ. Գ. Բատիկյան, Կ. Մ. Գրիգորյան

Морфо-биологическая изменчивость грибов-контаминантов под влиянием стресс-фактора - технологического процесса производства продуктов питания (Աղտոտող սնկերի մերֆոկենսաբանական փոփոխությունը ստրես-գործոնի՝ սննդամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսի ազդեցության տակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 81-83 (ռուսերեն) |

Ա. Ա. Զաքարյան, Լ. Լ. Օսիպյան

Сравнительная оценка питательных сред для выделения микромицетов-контаминантов лекарственных препаратов (Դեղապատրաստուկների սնկային աղտոտիչներն անջատելու համար սնկային միջավայրերի համեմատական գնահատականը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 115-117 (ռուսերեն) |

Լ. Լ. Օսիպյան, Ի. Մ. Էլոյան

Патогенная микобиота картофеля в РА (Կարտոֆիլի պաթոգեն միկոբիոտան ՀՀ-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 74-78 (ռուսերեն) |

Է. Գ. Յավրույան, Լ. Լ. Օսիպյան, Լ. Ա. Հակոբյան

Материалы к изучению биологии пещер и гротов РА. Ч. I. (Նյութեր ՀՀ քարանձավների և այրերի կենսաբանության վերաբերյալ մ. I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 79-82 (ռուսերեն) |

Գ. Ա. Հովհաննիսյան, Կ. Ի. Էլլեր, Լ. Լ. Օսիպյան

5-оксиметилфурфурол в виноградном соке (5-օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի պարունակությունը խաղողի հյութում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 132-136 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Soghoyan Y. Y., Osipyan L. L., Nanagulyan S. G.

Pathogenic mycobiota of some forage crops in Armenia | Current advances in pathogen research. 2019, p. 30

Osipyan L.L., Zurabyan S.R.

About questions of antropogenic changes influence on Saprolegniales of lake Sevan | Electronic journal of Natural Scienses NAS RA, N 2 (15), 2010, 38-39. Accession Number:55666263

Саркисян Э.Ю., Нелипович Д.В., Осипян Л.Л.

Опыт лечения онихомикозов в Армении | Иммунология, аллергология, инфектология. Москва, 2010, 1. С. 167

Осипян Л.Л., Нанагюлян С.Г., Шахазизян И.В.

Национальный гербарий грибов Армении | Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2009. N 1. С. 45

Осипян Л.Л.

Использование гидропонической технологии в вертикальном озеленении зданий | В кн.: Современные проблемы беспочвенной культуры растений. Доклады и тезисы 5-ой международной конференции. Ереван, 2009. С. 175