Լիանա Սամվելի Հովսեփ­յան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ,
ՀՍՍՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Դոկտորական «Գրաբարի բառակազմության կաղապարները» 1988, ՀՍՍՀ ԳԱ
Թեկնածուական «Միջին գրական հայերենի հոլովման համակարգ» 1970, ՀՍՍՀ ԳԱ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան
1967 թ-ից մինչ օրս Գիտությունների ազգային ակադեմիա

Կարդացվող դասընթացներ
Լեզվաբանության ներածություն, ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվափիլիսոփայություն, մասնագիտության արդիական խնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն և բառարանագրություն, հայերենի կառուցվածքային և պատմական տիպաբանություն, լեզվի ձևայնացված նկարագրություն և կաղապարում, հետազոտության ժամանակակից մեթոդներ, գրական լեզվի նորմավորման խնդիրներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
INTAS 1997 ծրագրով «ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն»,
UNDP 2005, UNDL Foundation 2007, Tokyosoft 2008 ծրագրերով` «UNL-ի (համընդհանուր համացանցային լեզվի) հայկական մոդուլը»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ,
Հայոց լեզվի բարձրագույն խորհուրդ,
ԲՈՀ-ի լեզվաբանության գծով գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդ

Պարգևներ
ՀՀ ԳԱԱ նախագահության պատվոգիր
ՀՀ ԳԱԱ նախագահության գովեստագիր

Լիանա Սամվելի Հովսեփ­յան

Պրոֆեսոր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
 
 

Գիրք/Book

Լիանա Հովսեփյան

Գրաբարի բառակազմության վելուծական տիպը | Մենագրություն: Ասողիկ: 2016թ․, 120 էջ, Հայաստան, Երևան

Լ. Ս. Հովսեփ­յան

Հայոց լեզու. Գրականություն | 2006 Երևան, ՙԱնտարես» հրատ. 148 էջ /Հեղինակային խումբ/

Լ. Ս. Հովսեփ­յան, Զ. Նազիկյան, Ս. Ստեփանյան

Գերմաներեն - հայերեն - ռուսերեն զրուցագիրք | Լեգալ պլյուս հրատ., Երևան, 2003 , 423 էջ

Լ. Ս. Հովսեփյան

ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն | «Վան Արյան» հրատ., Երևան, 1997

Լ. Ս. Հովսեփյան

Գրաբարի բառակազմությունը | ՀՍՍՀ ԳԱ, Երևան, 1987, 376 էջ
 

Հոդված/Article

Լիանա Հովսեփյան

Նոր հայագիտության ռահվիրան ու խորհրդանիշը (Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 81-85 |

Լ. Ս. Հովսեփ­յան

Էդուարդ Բագրատի Աղայան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 79-84 |

Լ. Ս. Հովսեփ­յան

Армянский язык и диалекты | Армяне /серия Народы и культуры, Наука, Москва, 2012, с. 75-81

Լ. Ս. Հովսեփ­յան

Գրաբարի հոլովատիպերի կառուցվածքային դասակարգում | Ջահուկյանական ըներցումներ (7), Երևան, 2012, էջ 148-162

Լ. Ս. Հովսեփ­յան

Գրիգոր Նարեկացու տաղերի ու գանձերի բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն | Ջահուկյանական ըներցումներ (6), Երևան, 2011, էջ 171-184
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Լ. Ս. Հովսեփ­յան

Համընդհանուր ցանցային լեզվի հայկական մոդուլը | 2-րդ միջազգային գիտաժողով ՙԼեզուն և գրականությունը իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երևան, 2007, էջ 86

L. Hovsepyan

Linguistic Problems of the Development of the UNL-Armenian Module | Proceedings of the WorkshopՙUNL-Armenian Module and its implementation in UNL-system»,Yerevan, 2007, p.7

Լ. Ս. Հովսեփ­յան

Լեզվական ռեսուրսների ներկայացումը UNL-ի հայկական մոդուլում |

L. Hovsepyan, V. Avetisyan

Development of Deconvertion Rules for Generation of Armenian Senten¬ces from UNL 2005 | International Conference on Computer Scienc and Information Technologies, Yerevan, 2005

Լ. Ս. Հովսեփ­յան

Dora Sakayan, Modern Western Armenian Language | "Լեզու և լեզվաբանություն", 2004, հ.1-2, էջ 95-98