Լիանա Սամվելի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և թարգմանչական գործ» մասնագիտացման մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրատ)

Գիտական աստիճան
բան. գիտ. թեկն. - «Երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները Երվանդ Օտյանի գեղարվեստական արձակում» (2013 թ., ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2009 – 2013 թթ. ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն
2013 թ-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճագիտություն, արևմտահայերեն (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, արևմտահայերեն, խոսքի մշակույթ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 - 2017 թթ. Արդի գրական հայերեն. զարգացման և կանոնարկման միտումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Լիանա Սամվելի Սարգսյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յուրի Ավետիսյան, Լեոնիդ Թելյան, Լիանա Սարգսյան, Լևոն Ավետիսյան

Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ

Յու. Ավետիսյան , Լ. Ավետիսյան, Լ. Սարգսյան, Ռ. Սաղաթելյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ:Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 224 էջ |

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Հոդված/Article

Լիանա Սարգսյան

ԶԼՄ-ների լեզուն և արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման միտումները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 83-92 |

Յուրի Ավետիսյան, Արսեն Մկրտչյան, Լիանա Սարգսյան

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական որոշ առանձնահատկություններ | Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 104-111 |

Յուրի Ավետիսյան, Արսեն Մկրտչյան, Լիանա Սարգսյան

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. բառընտրություն և բառագործածություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 59-75 |

Յուրի Ավետիսյան, Լիանա Սարգսյան, Արսեն Մկրտչյան

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն | Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190 |

Լիանա Սարգսյան

Արդի հայերենի գովազդային խոսույթը. բառընտրություն և բառագործածություն | Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), էջ 166-176 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը