Լիաննա Բենիամինի Մաթևոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականութան ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ստացիոնար նախադասությունները ժամանակակից ռուսերենում», 10.19.02 - «Ռուսաց լեզու», 1989, Մոսկվայի Լենինի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
դոկտորական - «Կարծրատիպ ասույթը ինչպես խոսքային հաղորդակցման կառուցվացքային հիմք», 10.02.19 - «Լեզվի տեսություն», 2005, Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Լեզվաբանության ինստիտուտ, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի Ռռւս լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի պրոֆեսոր
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռւս բանասիրության ֆակուլտետի Ռռւս լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դոցենտ
1998 - 2001 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի վարիչ
1992 - 1998 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դոցենտ
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի ավագ դասախոս
1981 - 1989 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դասախոս
1979 - 1981 թթ. ԵՊՀ Ռւսաց լեզու և գռականության ֆակուլտետի Ռռւսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս

Նյուրենբերգյան համալսարան, Էռլանգեն, Գերմանիա, 2019 հունիս
Պան-Եվրոպական համալսարան, Բրատիսլավա, Սլովակիա, 2012 հոկտեմբեր
Վիադրինայի Եվրոպական համալսարան, Ֆրանկֆուրտ Օդերի, Գերմանիա, 2001 փետրվար, 2002 փետրվար, 2003 փետրվար, 2006 փետրվար
Պոլ Վալերիի անվան համալսարան, Մոնպելիե, Ֆրանսիա, 2000 մայիս – հունիս

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն
Ռուս հնչույթաբանության հիմունքները
Մասնագիտության արդիական խնդիրները
Խոսողական ստանդարտի տեսություն
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում
Հոգոլեզվաբանության հիմունքները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաղորդակցման տեսություն
Խոսողական ստանդարտի տեսություն
Նեյրոլեզվաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
«Էրազմւս+» միջազգային ծրագիր, 2019
Սլովակիայի կառավարության «Ազգային թոշակ», 2012
«Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամ, 2012
Գերմանիայի Վիադրինայի Եվրոպական համալսարանի ստաժավորում, 2003
Հայաստանի «Բաց հասարակություն ինստիտուտ» հիմնադրամ, 1998

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
Ռ ուսաստանի բնագիտության ակադեմիայի թղթակից անդամ, 2011
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, 2009
Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 059 մասնագիտական խորհրդի անդամ, 2005
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի անդամ, 2002

Գիտական հանդեսի խմբագրություն
«Проблемы современной русистики», 2015
«Բանբեր Երևանի համալսարանի, Ռուս բանասիրություն», 2015
«Вестник Новосибирского государственного университета, История, Филология», 2012
«Вестник Восточно-Сибирской открытой академии»: [Электронный научный журнал], 2012
Всероссийская научно-практическая конференция «Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия»: [Электронный научный сборник] 2011
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», 2009

Պարգևներ
ԵՊՀ արծաթե մեդալ, 2019
ՌԴ Դիպլոմ «Россотрудничество», 2015
ԵՊՀ Պատվոգիր, 2014
Ռուսաստանի բնագիտության ակադեմիայի Գիտության և կրթության վաստակավոր գործիչ, 2011
ԵՊՀ Պատվոգիր, 2009

Լիաննա Բենիամինի Մաթևոսյան

Պրոֆեսոր | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիաննա Մաթևոսյան

Стереотипный пласт лингвокультурного сознания: рефлекс, или неосознанная необходимость | Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012, 88 с.

Լիաննա Մաթևոսյան

Стереотипный пласт языкового сознания: от стандартного к оригинальному | Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012, 188 с.

Лиана Матевосян

Языковое сознание: стереотипный пласт | Монография, М., Ереван. Институт языкознания РАН; Авторское издание, 2007, 72 с.

Л.Б.Матевосян

Тесты и задания по русскому языку (итоговый контроль знаний студентов) | Учебное пособие, Ереван. Изд-во Ереванского университета, 2000, 52 с.

Хачатрян Н.Р., Матевосян Л.Б., Лалаян С.А., Багдасарян А. Р, Нерсесян Х.А., Оввян А.А

Тесты и задания по русскому языку | Ереван, 2000
 

Հոդված/Article

Л. Б. Матевосян

Русский язык в образовательном пространстве Армении: вчера, сегодня, завтра | Русский язык в Армении. 2016, 3 (100), стр. 18 - 22 |

Лианна Матевосян

Модус и подтекст: иллюзия сходства (Մոդուսը և ենթատեքստը. նմանության պատրանք) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 3 (3), էջ 53-61 |

Матевосян Л. Б.

Сложность восприятия скрытых смыслов иностранцами | Русский язык и литература в пространстве мировой культуры, 2015, 684-688 стр.

Матевосян Л. Б.

Стереотипные высказывания как лингводидактический феномен (на материале русского языка) | Лингвистика и методика преподавания иностранных языков, 2015, Вып. 7, 280 - 292 стр.

Л.Б.Матевосян

Русский язык в образовательном прстранстве Армении: вчера, сегодня, завтра | Русский язык во времени и пространстве: Материалы XII Конгресса МАПРЯЛ. T. I. Шанхай, 2011, с. 103 – 105
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Матевосян Лианна

Высказывание в "паутине" контекста (на материале русского языка) | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 68 - 69, Հայաստան

Л.Б.Матевосян

Языковое сознание: от стандартного к оригинальному | India and Russia in the Third Millennium: Dialogue of Cultures: 3rd International Conference, 15 – 17 September 2010, New Delhi. New Delhi, 2010, с. 48