Լիլիթ Պապինի Համբարձումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի բաժին,
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի բաժին, քիմիա մագիստրոսի որակավորում
1987 - 1997 թթ. ք. Երևան Նաիրի Զարյանի անվան թիվ 130 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու.
Թեկնածուական թեզ` «Բենզ-տեղակալված 2-մեթիլ-4-քլորխինոլինների նուկլեոֆիլ տեղակլաման ռեակցիաները» 2010 թ. ՕԴՔԳՏԿ

Աշխատանքային գործունեություն
2002 - 2003 թթ. Գայի անվան միջնակարգ դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհի
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Իջևանի մասնաճյուղի դասախոս
2004 - 2011 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի բազային լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2011 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի բազային լաբորատորիայի գիտաշխատող
2010 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի օրգանական քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆունկցիոնալ տեղակալված խինոլինի քիմիա: Նոր կենսաբանորեն ակտիվ հետերոպոլիցիկլիկ համակարգերի սինթեզ նրանց բազայի վրա:
2004 - 2008 թթ. «Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով նյութերի ստացում» (կոդ` 041027) ՀՀ պետական նպատակային ծրագրի գիտաշխատող
2004 թ-ից մինչ այժմ օրգանական քիմիայի ամբիոնում բազային լաբորատորիայի գիտաշխատող:

Անդամակցություն
Հայկական քիմիական ընկերության և կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցացիայի անդամ,

Պարգևներ
Հավաստագիր «Երիտասարդ գիտնականների ներդրում կենսատեխնոլոգիայի բնագավառում» խորագրով երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի մասնակցության համար. 2010.
Լավագույն գիտական հոդված մրցանակ «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ԱԳ-ԳՖԱ-Գ.Ծ.1. 2011
Հավաստագիր «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի և «Պահանջում ենք գիտության ֆինասավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության կողմից միջազգային գիտական հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող հոդվածների մրցույթում հաղթող ճանաչվելու համար. 2012.

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

lilit_hambardzumyan@ysu.am

Լիլիթ Պապինի Համբարձումյան

Լաբորանտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

K. Grigoryan, H. Shilajyan, I. Aleksanyan, Z. Grigoryan, L. Hambardzumyan

The Effect of Dimethylsulfoxide on the Fluorescence Properties of Some 4-Hydroxyquinolines | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, Vol. 55, N 2 (255), p. 112-117

I. L. Aleksanyan, L. P. Hambardzumyan

Synthesis of Hetarylquinolines from 2-{[(4-Methylquinolin- 2-yl)sulfanyl]acetyl}-N-phenylhydrazine-1-carbothioamides | Russian Journal of Organic Chemistry, 2018, Vol 54; Number 9, 1402-1405 pp.

I. L. Aleksanyan, L. P. Ambartsumyan

Synthesis of Hetarylquinolines from 4-(4-Hydroxy- 2-methylquinolin-3-yl)butan-2-one Thiosemicarbazones | Russian Journal of Organic Chemistry, Russia, 2015, 51 (7), 1046–1049 pp.

Ի. Լ. Ալեքսանյան, Լ. Պ. Համբարձումյան

2-methyl-4-chloro(mercapto)-6(8)-methoxyquinoline interaction with sulfur nucleophiles and benzyl chlorides (2-Մեթիլ-4-քլոր(մերկապտո)-6(8)-մեթօքսիխինոլինների փոխազդեցությունը S-նուկլեոֆիլների և բենզիլքլորիդների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 8-12 |

Ի. Լ. Ալեքսանյան, Լ. Պ. Համբարձումյան, Վ. Ս. Հարությունյան

Synthesis of benzsubstituted 2-(2-mercaptophenylamino)-4-methylquinolines (Բենզտեղակալված 2-(2-մերկապտաֆենիլամինո)-4-մեթիլխինոլինների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 3-5 |

Aleksanyan I.L., Ambartsumyan L.P.

Synthesis and transformations of 2-(4-ethoxycarbonylphenylamino)- and 2-(2-carboxyphenylamino)-4-methylquinolines | Russ. J. Org. Chem. 2013, 49, 12, 1851-1853

Aleksanyan I.L., Ambartsumyan L.P.

Synthesis of 2-(hydroxyphenylamino)- and 2-(aminophenylamino)-4-methylquinolines and N,N′-bis(4-methylquinolin-2-yl)benzenediamines | Russ. J. Org. Chem. 2013, 49, 4, 559–562

Ի. Լ. Ալեքսանյան, Լ. Պ. Համբարձումյան

Превращения замещенных в бензольном кольце 2-метил-4-хлорхинолинов в присутствии аминокислот (Բենզ-տեղակալված 2-մեթիլ-4-քլորխինոլինների փոխարկումն ամինաթթուների ներկայությամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

Ի. Լ. Ալեքսանյան , Ա. Ա. Պիվազյան , Լ. Պ. Համբարձումյան

Новые производные хино¬ли¬нов на основе бенз-замещенных (4-гидрокси-2-метилхинол-3-ил)пропионовых кислот (Խինոլինի նոր ածանցյալներ բենզ-տեղակալված (4-հիդրօքսի-2-մեթիլխինոլ-3-իլ)պրոպիո-նաթթուների բազայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 61-64 (ռուսերեն) |

Аветисян А.А., Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П.

Синтез замещенных в бензольном кольце 1-(2-метилхинол-4-ил)тиосемикарбазидов | ЖОрХ, 2010, vol. 46, N 4, с. 576-578

Аветисян А.А., Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П.

Синтез и некоторые превращения замещенных в бензольном кольце 4-гидразино-2-метилхинолинов | ЖОрХ, 2010, vol. 46, N3, с. 433-436

Малакян М.Г., Баджинян С.А., Вардеванян Л.А., Григоян Д.С., Егиазарян Д.Э., Аветисян А.А., Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П., Саргсян К.С.

Изучение антиоксидантной, антигемолитической активности производных хинолина на модели окидатибного повреждения мембран эритроцитов | Химико-фарм. ж., 2009, N 1, с. 8-11

Аветисян А.А., Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П.

Синтез и некоторые превращения замещенных в бензольном кольце 2-бромметил-4-метил-2-хлор-2,3-дигидрофуро[3,2-с]хинолинов | ЖОрХ, 2008, vol. 44, N 11, с.1668-1671

Аветисяан А.А., Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П.

Синтез замещвнных в бензольном кольце 4-[(2-аминофенил)тио]-, 4-[(2-меркапто-фенил)амино]-2-метилхинолинов и (4E)-4-[(2-меркаптофенил)амино]-2-метил-1,4-дигидрохинолинов | ЖОрХ, 2008, vol. 44, N 5, с. 723-727

А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян, Л. П. Амбарцумян

Синтез и превращения замещенных в бензольном кольце 4-(4-этоксикарбонилфениламино) и 4-(2-карбоксифениламино)-2-метилхинолинов и их флуоресцентные свойства | ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 7, с. 1058-1062

А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян, Л. П. Амбарцумян

Синтез замещенных в бензольном кольце 4-(гидроксифениламино) и 4-(ами-нофениламино)-2-метилхинолинов | ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 7, с. 1054-1057

Լ. Պ. Համբարձումյան

Синтез 6-бром-, 8-хлорпроизводных 4-(гидрокси¬фениламино‎)- и 4-(аминофениламино‎)-2-метил¬хинолинов (4-(հիդրօքսիֆենիլամինո)- և 4-(ամինոֆենիլամինո)-2-մե- թիլխինոլինների 6-բրոմ-, 8-քլորածանցյալների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 107-111 (ռուսերեն) |

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, Л. П. Амбарцумян

Синтез и превращения 4-(4-этоксикарбонилфениламино) и 4-(2-карбоксифениламино)хинолинов | ЖОрХ, 2005, т. 41, вып. 5, с. 786-787

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, Л. П. Амбарцумян

Синтез замещенных 2-метил-4-хинолилизотиоцианатов и 4-меркаптохинолинов | ЖОрХ 2005, т. 41, вып. 5, с. 783-785

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, Л. П. Амбарцумян

Синтез 2-метил-4-хинолилизотиоцианатов | ЖОрХ, 2004, т. 40, вып. 3, с. 434-435
 

Թեզիս/Thesis

I. L. Aleksanyan, L. P. Hambardzumyan

Synthesis of substituted 3,4-diphenylthiazol-2(3H)--ylidene and 3-phenylthiazolidin-2-ylidenquinolines on the bases of corresponding phenylhydrazinecarbothioamide | Book of abstracts: International congress on heterocyclic chemistry "Kost-2015", 2015, p. 268

Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P.

Interaction of benz-substituted 2-chloro-4-methylquinolines with 2-mercaptoaniline | Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013

Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P.

Synthesis of new nitrogen-containing hetero polycyclic compounds range of quinoline | XIV European Symposium on Organic Reactivity Prague, Czech Republic, September 1-6, 2013, p. 96

Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P.

Synthesis benz-substituted 2-(2-methylquinol-4-ylthio)acetic acids and their esters | III International Scientific Symposium. New directions in chemistry of heterocyclic compounds. Pyatigorsk, Russia September 17-21, 2013, p. 69

Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P.

Interaction of benz-substituted 2-methyl-4-chloroquinolines with S-nucleophiles | III International Scientific Symposium New directions in chemistry of heterocyclic compounds. Pyatigorsk, Russia September 17-21, 2013, p. 118

I. L. Aleksanyan, L. P. Hambardzumyan

Synthesis of new sulfur-containing hetero polycylic compounds range of quinolone | 3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 80

Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П.

Синтез и превращения бенз-замещенных 2-(4-1токсикарбонилфениламино)- и 2-(2(4)-карбоксифениламино)-4-метилхинолинов | III Научная конференция Армянского химичского общества (международным участием) “Успехи в области органической и фармацефтической химии” октябр 3-6, 2012 г, Ереван, էջ 73

Ալեքսանյան Ի.Լ., Համբարձումյան Լ.Պ.

2-(Ֆենիլամինո)-4-մեթիլխինոլինների սինթեզը և փոխարկումները | Հայկական քիմիական ընկերության II գիտաժողով (միջազգային մասնակցությամբ) “Նոր նյութեր և պրոցեսներ” Հոկտեմբերի 4-8-ը 2010, Երևան-Գորիս էջ 155

С. А. Баджинян, Л. А. Вардеванян, А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, Л. П. Амбарцумян, К. С. Саргсян

Изучение антирадикальной активности производных хинолина на модели радиационновызваного гемолиза эритроцитов | Новые полимеры и радиопротекторы для биологии и медицины, Ереван, 8-10 октября, 2007, с. 30-32

Մ. Հ. Մալաքյան, Լ. Ա. Վարդևանյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Լ. Ալեքսանյան, Լ. Պ. Համբարձումյան, Կ. Ս. Սարգսյան

Նոր խինոլինային ածանցյալների հակաօքսիդանտային և ռադիոպաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը: Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացումը | Երևան, 8-9 նոյեմբերի, 2007, էջ 54-55

С. А. Баджинян, М. Г. Малакян, Д. С. Григорян, Л. А. Вардеванян, А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян, Л. П. Амбарцумян, К. С. Саргсян

Синтез производных хинолинов и их антиоксидантной и антигемологической активности | Тез. докл. VII международная конфер. биоантиоксидахт, Москва 25-26 окт. 2006, с. 64-65