Լիլիթ Վասիլի Շաքարյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2015 թ. Ֆրիբուրգի համալսարան (Շվեյցարիա), Հաղորդակցությունների և մեդիա հետազոտությունների ֆակուլտետ
2013 թ. Արիզոնայի պետական համալսարան (ԱՄՆ), Սոցիալական տրանսֆորմացիայի դպրոց
2008 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Կիրառական Սոցիոլոգիայի ամբիոնի Հայցորդ
2005 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիոլոգիա բաժնի մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիոլոգիա բաժնի բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այժմ՝ ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանքի և Սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս
2009 - 2013թթ. ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Կիրառական Սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
2019 թ. փետրվար – մայիս, Վորլդ Վիժըն Հայաստան, Էմ Փի Ջի ընկերություն, գնահատող հետազոտության իրականացում «Ընտանեկան միջավայր և համայնքային ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար» ծրագրի շրջանակներում
2019 թ. հունիս – օգոստոս, Համաշխարհային բանկ, Էմ Փի Ջի ընկերություն, Որակական հետազոտություն, Սոցիալական աշխատողները որպես ելքային կետ 0-ից 5 տարեկան երեխաների համար ներդրումների խթանման համար
2014 - 2015, USAID, Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն “Հայաստանի գենդերային բարոմետր” ծրագիր. Հետազոտական ծրագրի աշխատանքների համակարգող
2013 հունվար - հունիս, Բաց հասարակության հիմնադրամ, Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվության կենտրոն ՀԿ. Հայաստանում ներառական կրթության իրականացման գնահատում

Կարդացվող Դասընթացներ
• ԶԼՄ Սոցիոլոգիա
• Գովազդի Սոցիոլոգիա
• Բրենդինգի հիմունքներ
• Ժամանակակից PR տեխնոլոգիաներ
• PR Քրեստոմատիա
• Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման մեթոդաբանություն
• Գենդերի սոցիալական կառուցակցումը
• Գենդեր և Հաղորդակցություն

Դրամաշնորհներ, միջազգային դասախոսություններ
2019 թ. «Էրասմուս պլյուս» միջազգային շարժունության ծրագիր: 32 ժամ դասախոսություն «ԶԼՄ Սոցիոլոգիա» առարկայի շրջանակներում, Հրադեց Կրալովե Համալսարան, Չեխիա
2019 թ. «Էրասմուս պլյուս» միջազգային շարժունության ծրագիր: 8 ժամ դասախոսություն «Գենդեր և քաղաքականություն» առարկայի շրջանակներում, Կոմպլյուտենսե Մադրիդ Համալսարան, Իսպանիա
2015 թ. ASCN դրամաշնորհ՝ հետազոտություն Ֆրիբուրգի համալսարանում, Շվեյցարիա
2014 - 2015 թթ․ USAID փոքր դրամաշնորհային ծրագիրը «Հայ կնոջ կերպարը ԶԼՄ-ում (հեռուստատեսությունում). գենդերային զգայունությունից գենդերային կարծրատիպեր» թեմայով քաղաքականության հետազոտության համար
2012 թ-ին OSI դրամաշնորհ` «Հաղորդակցությունների Սոցիոլոգիա» դասընթացի ձևավորում Կրթական ծրագրերի ռեսուրս կենտրոնում, Կենտրոնական եվրոպական համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա
2011 թ․ Բաց հասարակություն Հայաստան ինստիտուտի դրամաշնորհային ծրագիր «Որակի ապահովման, աշխատաշուկայի չափանիշների և բարձրագույն կրթության որակի գնահատում» թեմայով քաղաքականության հետազոտության համար
2010 թ-ին DAAD-ի դրամաշնորհ` գիտական այց, մասնակցություն միջազգային գիտաժողովի (ելույթ Ինքնության կառուցակցում. արդի հիմնախնդիրներ, արդի տենդենցներ թեմայով) Կոնստանցի համալսարան, Գերմանիա:

Մասնագիատական անդամակցություններ
2019 թ-ից ներկա Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի (AMA) անդամ, փորձագետ
2019 թ-ից ներկա Ամերիկայն սոցիոլոգիական ասոցիացիայի (ASA) անդամ
2019 թ-ից ներկա Միջազգային սոցիոլոգիական ասոցիացիայի (ISA) անդամ
2011 թ-ից ներկա Գերմանիայի շրջանավարտների միության (DAAD Alumni) անդամ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրթության սոցիոլոգիա, PR, Բրենդինգ, Հաղորդակցության հետազոտություններ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, SPSS, Internet

Լիլիթ Վասիլի Շաքարյան

Դասախոս | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիլիթ Շաքարյան

Հաղորդակցության Մարտահրավերները Տեղեկատվական Հասարակությունում / Communication Challenges in the Information Society | Ուս․ ձեռնարկ։ Հեղինակային հրատ․ ՀՏԴ,ԳՄԴ, 2021թ․, 140 էջ Educational Manual. Author's Publishing․ HTD, GMD, 2021, 140 pages

Լիլիթ Շաքարյան

Բրենդի Կառավարում / Brand Management | Ուս․ ձեռնարկ։ Հեղինակային հրատ․ ՀՏԴ,ԳՄԴ, 2021թ․, 142 էջ Educational Manual. Author's Publishing․ HTD, GMD, 2021,142 pages
 

Հոդված/Article

Լիլիթ Շաքարյան

Հասարակության ինֆորմատիզացիայի գործընթացի մոդելավորումը սոցիալ-մշակութային մոտեցման շրջանակներում / Modeling of Informatization Process within the Framework of Socio-Cultural Approach | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 37-44 "Bulletin of Yerevan University. Sociology, Economics", 2019 № 3 (30), p. 37-44 |

Լիլիթ Շաքարյան

«Մեդիատիզացիա» հասկացության սահմանման ու կիրառման առանձնահատկություններն արդի տեղեկատվական հասարակության վերլուծության համատեքստում / The Features of the Definition and Application of "Mediatization" Concept within the Framework of Modern Information Society | «21-րդ ԴԱՐ» N 6, Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, Երևան 2016, էջ 110-127 «21st CENTURY» No 6, 2016, Noravank foundation, Yerevan 2016, pp 110-127

Լիլիթ Շաքարյան

Համացանցի՝ որպես նոր հաղորդակցային տարածության զարգացման սոցիալական ասպեկտները / Social Aspects of the Internet as a New Communicative Space | Քաղաքագիտության եւ միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստավրապոլ 2013թ., էջ 177-185 Modern problems of Politology and International Relations, Pyatigorsk State University, YSU, 2013, pp 177-185

Լիլիթ Շաքարյան

«Տեղեկատվական հասարակություն» հայեցակարգի կառուցակցման տեսական հիմքերը / Theoretical Principles of “Information Society” Concept Construction | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 137.5, Երևան 2012թ., էջ 10-17 Bulletin of Yerevan University, Sociology, Economics, YSU press, Yerevan 2012, pp 10-17 |

Lilit Shakaryan

The Features of Studying Brands in Modern Sociology (Բրենդների ուսումնասիրման առանձնահատկությունները ժամանակակից սոցիոլոգիայում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 132.5, Երևան 2010թ., էջ 15-20 |

Lilit Shakaryan

The Features of Studying Brands in Modern Sociology | Bulletin of Yerevan University, Sociology, Economics, 2010, 132.5, pp 15-20

Լիլիթ Վասիլի Շաքարյան

Ժամանակակից ԶԼՄ-ների միջոցով մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաների կիրառման հարցի շուրջ / Over the Issue of Manipulation Technologies in the Context of Modern Mass Media | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (34), Երևան, «Ասողիկ», 2008, էջ 161-170 “Kantegh” 1(34), Yerevan, “Asoghik”, pp 161-170

Լիլիթ Վասիլի Շաքարյան

Քաղաքական առասպելները հեռուստատեսային իրականության համատեքստում / Political Myths within the Framework of TV Reality | «Իրավունք», Երևան 2008, թիվ 2 (148), էջ 39-40 “Orenq ev Irakanutyun”, International Juridical Scientific Journal, Yerevan, “Iravunq”, pp 38-40