Լիպարիտ Հայրապետի Նավասարդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1958 - 1963 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Candida guilliermondii խմորասնկերի սպիտակուցի ֆրակցիոն կազմը, նրա փոփոխությունը ազոտային քաղցի և սնուցման վերականգնման ժամանակ», 1974 թ., Երևանի պետական համալսարան
Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր «Տարբեր ստրեսային գործոնների ազդեցությունը խմորասնկերի ԴՆԹ-ի և սպիտակուցային ֆրակցիաների վրա», 2003 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1964 թ-ից մինչև այսօր Երևանի պետական համալսարան, կենսաքիմիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաքիմիա, Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա, Կենսաքիմիական հետազոտության ժամանակակից մեթոդներ, Սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքի և ֆունկցիաների ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներ, Սպեկտրալ մեթոդները կենսաքիմիայում, Ռադիացիոն կենսաքիմիա, Ռադիացիոն կենսաքիմիայի ժամանակակից հիմնախնդիրները, Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, Ռադիոկենսաբանություն, Ռադիացիոն կենսաքիմիա, Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ge8mane8en

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաքիմիկոսների Եվրոպական Ընկերությունների Ֆեդերացիա,
Կենսաքիմիկոսների Հայկական Ասոցիացիա
051 Մասնագիտակնխորհրդի գիտական քարտուղար

marsed@ysu.am

Լիպարիտ Հայրապետի Նավասարդյան

 
 

Գիրք/Book

Լ.Հ.Նավասարդյան, Ս.Վ.Մարության

Խմորասնկային բջիջներից հիստոնային սպիտակուցների և ԴՆԹ-ի անջատումը և ֆլյուորեսցենտային ցուցանիշների համեմատական ուսումնասիրումը | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006

Դավթյան Մ.Ա., Աղաջանյան Ա.Խ., Հովհաննիսյան Ս.Պ., Չուբարյան Ս.Վ., Նավասարդյան Լ.Հ., Թումանյան Լ.Ռ.

Կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003

Դավթյան Մ.Ա., Աղաջանյան Ա.Խ., Հովհաննիսյան Ս.Պ., Չուբարյան Ս.Վ., Նավասարդյան Լ.Հ., Թումանյան Լ.Ռ.

Կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003
 

Հոդված/Article

М.А.Давтян, Л.А.Навасардян, С.В.Марутян, А.З.Пепоян

Некоторые особенности выживаемости дрожжей Candida guilliermondii НП-4 | ДАН РА, 2002, #1, стр.62-69

С.В.Марутян, Л.А. Навасардян, П.О.Вардеванян

Влияние рентгеновских лучей на выживаемость дрожжей и на структуру ДНК | Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины, посв. 50-летнему юбилею республиканского гематологического центра. Сборник статей и тезисы докладов, Ереван, 1998, с.555
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Марутян С. В., Петросян Г. А., Марутян С. А., Навасардян Л. А., Трчунян А. А.

Влияние микроволнового излучения на рост и ферментативную активность дрожжей Candida guilliermondii НП-4 | VIII Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине». 2018, стр. 57

Մարության Ս. Վ., Նավասարդյան Լ. Հ.

Ֆլյուրեսցենտային սպեկտրոմետրիայի մեթոդի կիրառությունը կենսաքիմիայի ուսուցման գործընթացում | Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում», Համահայկական Գիտաժողովի Նյութերի Ժողովածու: 2017, էջ 168-170 |

Давтян М.А., Навасардян Л.А., Марутян С.В.

Белковые фракции дрожжей при экстремальных состояниях (голодание и рентгеновское облучение) | 3 Международный симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М. Сисакяна, Аннотации долкадов, 24-28 января, Москва-Дубна, 2007, с.115

Марутян С.В., Акопян А.А., Навасардян Л.А., Давтян М.А.

Исследование водорастворимых фракций белков дрожжей до и после рентгеновского облучения | 3 Международный симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М.Сисакяна, Аннотации докладов, 24-28 января, Москва-Дубна, 2007, с.123

Овнанян К.О., Навасардян Л.А., Акопян А.А., Марутян С.В., Асатрян Р.Г., Овнанян М.К., Пепоян А.З., Карагезян М.К.

Электронномикроскопическое исследование действия рентген излучения на культуру Candida guilliermondii | Международный симпозиум “Проблемы биохимии, молекулярной, радиационной биологии и генетики”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М.Сисакяна, Аннотации докладов, 2-4 апреля, Ереван-Аштарак, 2007, с.88
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը