Լուսինե Ռազմիկի Հակոբյան
Կենսագրություն
Ծնվել է 1984 թ-ին Կոտայքի մարզի գ. Բջնիում:

1990 թ-ին ընդունվել և 2001 թ-ին ավարտել է Բջնիի միջնակարգ դպրոցը:

2002 թ-ին ընդունվել և 2006 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի բակալավրիատը, ապա մագիստրատուրան 2008 թ.:

2008 թ-ին ընդունվել է աշխատանքի ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության բակալավրիատի բաժին:

2009 թ-ից առ այսօր աշխատում է աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում:

2009 թ-ին ձևակերպվել է հայցորդ, միաժամանակ վարում է սեմինար և գործնական պարապմունքներ: Ունի տպագրված 8 գիտական հոդվածներ:

Հետազոտական հետաքրքրությունների ոլորտները
 • Սոցիալական էկոլոգիա
 • Գեոէկոլոգիա
 • Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն
 • Ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատում

  Վարում է հետևյալ առարկաների սեմինար և գործնական պարապմունքները
  Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա
  Գեոէկոլոգիա
  Հայաստանի և հարակից երկրների պատմական աշխարհագրություն
  Հայաստանի աշխարհագրություն
  Հայաստանի բնական և պատմաճարտարապետական հոուշարձանները
  Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն

  Ամուսնացած է ունի 2 զավակ:
 • Լուսինե Ռազմիկի Հակոբյան

  Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Л. P. Акопян, А. Р. Авагян

  Современные задачи и вопросы рекреационного природопользования | "Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2012, 3 стр., 116-118
   

  Հոդված/Article

  Լ. Հակոբյան, Տ. Սարգսյան, Ի. Սահակյան, Ն. Հովհաննիսյան

  ԵՊՀ «Սերվիս» մասնագիտության ուսումնական պրակտիկայի հեռավար բաղադրիչն ու դրա կազմակերպումը | «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 31-39

  Գրիգորյան Ս. Վ., Հակոբյան Լ. Ռ.

  Էկոտուրիզմի դերը և նշանակությունը աշակերտների էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման գործընթացում | Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ:Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2017, էջ 204-207 |

  Л. Р. Акопан, Н. А. Арутюнян

  Оценка демографической емкости территории в целях рекреационного планирования и управления (на примере Котайкского марза РА) | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 1-2, էջ 132-136 |

  Լ. Ռ. Հակոբյան

  Տարածա-ռեկրեացիոն համակարգերի և զբոսաշրջա-ռեկրեացիոն կլաստերների դերը տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացում | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 323-327

  Л. Р. Акопян, А. Р. Авагян

  Геоморфологические памятники природы Котайкского марза Армении как рекреационные ресурсы их охрана в интересах экотуризма | "Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2014, 3 стр., стр. 124-128