Լուսինե Ռաֆայելի Համբարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ
1992 - 1995 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտում , ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ֆիտոպլանկտոնի սեզոնային սուկցեսիան Սևանա լճի ջրերի մակարդակի կրկնական իջեցման շրջանում«, 2001 թ, Գ.00.05 «Բուսաբանություն» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտ
1996 - 2012 թթ. գիտ. աշխատող, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004 - 2006 թթ. Երևանի Քիմիկոտեխնոլոգիական քոլեջ
2011 թ-ից մինչ այժմ` ասիստենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հիդրոէկոլոգիա, Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ, Էկոլոգիական հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդներ, Բնօգտագործման էկոնոմիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղցրահամ ջրամբարների էվտրոֆիկացիայի ուսումնասիրություններ, լիմնոլոգիական օրինաչափություններ, ֆիտոպլանկտոնի զարգացման քանակական և որակական դինամիկա, կենսածին տարերի շրջանառությունը հիդրոէկոհամակարգերում, ջրի որակի որոշում, լիմնոհամակարգերի կառավարման մեխանիզմների ուսումնասիրում, կենսաինդիկատորների բացահայտում և որոշում, ջրային ռեսուրսների անտրոպոգեն ազդեցության մեղմացման մեխանիզմներ, հիդրոբիոնտների էկոլոգիան

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1996 – 1998 թթ. Միջազգային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնման ծրագիր», փորձագետ
1997 - 1998 թթ.ԳԷՖ-ի կողմից իրականացվող «Գլոբալ կլիմայական փոփոխության ազդեցությունը Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա», փորձագետ
2003 թ.ԴԱԱԴ-ի միջազգային դրամաշնորհային ծրագիր, հետազոտող
2004 թ. ՀՀ ջրային օրենսգրքի քննարկումներ, մասնագետ
2004 թ. Միջազգային ամառային դպրոցի մասնակից «Էկոլոգիա և բնության պահապանություն»
2005 – 2006 թթ.««Սևան» և «Դիլիջան» ազգային պարկերի մոնիթորինգի և կառավարման ծրագրերի մշակում», փորձագետ
2007 թ. Գիտահետազոտական համագործակցություն ՌԴ ԳԱԱ, Դոնի Ռոստովի Հյուսիսային գիտական կենտրոնի հետ, հետազոտող
2008 թ. «Հազարամյակի մարտահրավեր» կազմակեևպությունը ՀՀ-ում «Արարատյան հարթավայրի գերխոնավ տարածքների ուսումնասիրություններ և էկոլոգիական գնահատում», փորձագետ
2010 - 2011 թթ. TEMPUS կրթական բարեփոխումների ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1997 թ.-ից «Հայ էկոլոգներ» ՀԿ-ի անդամ
2007 թ.-ից ՀՀ «Անվտանգության ակադեմիա» ՀԿ-ի, թղտակից անդամ

lusinehambaryan@ysu.am

Լուսինե Ռաֆայելի Համբարյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

А. В. Крылов, А. О. Айрапетян, С. А. Акопян, А. А. Алексанян, Н. С. Бадалян, М. И. Базаров, Н. Э. Барсегян, С. Э. Болотов, Э. С. Борисенко, Т. В. Бошян, Т. В. Варданян, Б. К. Габриелян, Л. Р. Гамбарян, Г. А. Геворгян, Ю. В. Герасимов, Е. Х. Гукасян, М. Р. Даллакян, К. Г. Джендереджян, Э. В. Епремян, Н. Н. Жгарева, Д. Б. Косолапов, Н. Г. Косолапова, А. В. Макрушин, М. И. Малин, А. С. Мамян, А. А. Никогосян, А. А. Овсепян, А. В. Романенко, А. Р. Рубенян, Т. Г. Хачикян, А. М. Хосровян, Г. Х. Щербина

Озеро Севан экологическое состояние в период изменения уровня воды | Филигрань, 2016, Филигрань, 328 стр.

Бадалян К., Гамбарян Л.

Изучение фитопланктонных альгоценозов водоема Ахпара и экологическая классификация качества его воды | Вестник МАНЭБ, Т. 10, Н6, Санкт Петербург, 2005, С. 59 – 61
 

Հոդված/Article

Լ. Ռ. Համբարյան

Ողջի գետի տարաբնույթ աղտոտման և ջրի որակի փոփոխման պայմաններում ֆիտոպլանկտոնի զարգացումը (Հայաստանի Հանրապետություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 246-254 |

Լ. Ռ. Համբարյան, Լ. Գ. Ստեփանյան, Մ. Վ. Միքայելյան, Ք. Գ. Գյուրջյան

The bloom and toxicity of cyanobacteria in Lake Sevan (Սևանա լճում ցիանոբակտերիաների ծաղկումը և տոքսիկությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 168–176 |

Ա. Ս. Մամյան, Լ. Գ. Ստեփանյան, Լ. Ռ. Համբարյան, Վ. Մ. Վարագյան, Գ. Ա. Գևորգյան

Investigation of phytoplankton community in "Yerevanyan Lich" Reservoir and the Hrazdan River in the conditions of algal bloom («Երևանյան լիճ» ջրամբարում և Հրազդան գետում ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հետազոտություն ջրիմուռային ծաղկման պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 200-205 |

Ա․ Ս․ Մամյան, Լ․ Գ․ Ստեփանյան, Լ․ Ռ․ Համբարյան, Վ․ Մ․ Վարագյան, Գ․ Ա․ Գևորգյան

Investigation of phytoplankton community in “Yerevanyan Lich” Reservoir and the Hrazdan River in the conditions of algal bloom ("Երևանյան լիճ" ջրամբարում և Հրազդան գետում ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հետազոտություն ջրիմուռային ծաղկման պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 200-205 |

Ստեփանյան Լիլիթ, Խաչիկայն Թերմինե, Համբարյան Լուսինե

Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի հիմնական գետերի և Հրազդան գետի ֆիտոպլանկտոնի որակական ցուցանիշների վերլուծություն | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, 6, էջ 119-127 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

L. Hambaryan, L. Stepanyan, T. Khachikyan

“Blooming” of the Microalgae of Phytoplankton as an Indicator of the Instability of Lake Sevan (Armenia) Ecosystem | „Sustainable Water Resource Management in Regions with Heavily Overexploited Aquifers under Consideration of Regional Impacts of Climate Change” (“TC WaterUse”). 2019, p. 9 |

Hambaryan L. R., Mamyan A. S., Hachikyan T. G., Gukasyan E. H.

Развитие видов-индикаторов фитопланктона в литорали озера Севан (Армения) и оценка современного статуса водоема | Закономерности формирования и воздействия морских, атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов» («опасные явления»). 2019, стр. 223-224 |

Степанян Л. Г., Кобелян Р. O., Гамбарян Л. Р.

Изучение и оценка качества воды водохранилищ ахпара и ереванское озеро по микробиологическим и фитопланктонным показателям | 20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука XXI века» СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ». 2016, стр. 406 |

Хачикян Т. Г., Мамян А. С., Гамбарян Л. Р.

General species of phytoplankton community of the main tributaries of lake sevan based on index of frequency occurrence | 20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука XXI века» СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ». 2016, стр. 410 |

Hambaryan L.

The study of polluted areas algae as the basis for remediation of aguatic ecosystems | Book of Abstraks of the 6 Evropean Bioremediation Conference, Chania, Create, Creece, June 29-jule 2, 2015, p. 371 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը