Լուսինե Վլադիմիրի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ,
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (օրգանական քիմիա)
2015 թ.- ԵՊՀ դոցենտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, 24.07.2006 - Չհագեցած -լակտոնների նոր ածանցյալների և g- ու d-լակտոնային օղակներ պարունակող երկցիկլիկ համակարգերի սինթեզը

Կարդացվող դասընթացներ
Օրգանական քիմիա, Օրգանական սինթեզի ստրատեգիան, Սննդի քիմիա, Բնական միացությունների քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հինգ և վեց անդամանի, հագեցած և չհագեցած լակտոնների քիմիա: Ազոտ և թթվածին պարունակող հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ, կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների սինթեզ դրանց բազայի վրա:

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (լավ)

lkarapetyan@ysu.am

Լուսինե Վլադիմիրի Կարապետյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ. Կարապետյան, Գ. Թոքմաջյան

Սննդի քիմիա: Սննդամթերքի բաղադրության և որակի ուսումնասիրություն | ԵՊՀ հրատ., 2021, 92 էջ, Հայաստան

Թոքմաջյան Գ.Գ., Կարապետյան Լ.Վ.

Սննդի քիմիա | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019, 190 էջ: ISNB 978-5-8084-2406-7

Գ.Գ. Թոքմաջյան, Լ.Վ. Կարապետյան

Միջֆազային կատալիզը որոշ օրգանական ռեակցիաներում | Երևան, 2014, 153 էջ
 

Հոդված/Article

Токмаджян Г. Г., Карапетян Л. В., Р.В. Пароникян

Синтез и антибактериальная активность новых полигетеросопряженных и двуядерных систем на базе N-замещенных 2-имино-2,5-дигидрофуран-3-карбоксамидов | том 57, № 1, с. 133-137

L. Karapetyan, G. Tokmajyan, R. Paronikyan

Synthesis and Antibacterial Activity of New Polyheteroconjugated and Dinuclear Systems Based on N-Substituted 2-Imino-2,5-dihydrofuran-3-carboxamides | Russian Journal of Organic Chemistry, 2021, N 57, p. 131-134

L. Karapetyan, G. Tokmajyan

Synthesis of New Polyconjugated Systems Containing Iminodihydrofuran and Benzene Rings | Russian Journal of Organic Chemistry, 2021, N 57 (4), p. 661-663

Г. Г. Токмаджян, Л. В. Карапетян

2-(2-(2-Имино-4,5,5-триметил-2,5-дигид¬рофуран-3-карбонил)гидразоно)-4,5,5-триметил-2,5-дигидрофуран-3-карбок¬самид | Синтезы гетероциклических соединений. Вып.19, Ереван 2020, с. 95-96

Г. Г. Токмаджян, Л. В. Карапетян

2-(2,2-Диметил-5-оксотетрагидрофуран-3-ил)-N-(2-(2-цианоацетил)гидразинкарбонотиол)ацетамид | Синтезы гетероциклических соединений. Вып.19, Ереван 2020, с. 87-88
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Ավետիսյան Ա., Կարապետյան Լ.

3-(N-R)Կարբամոիլ-4,5,5-եռմեթիլ-2,5-երկհիդրոֆուրան-2-ոնների ստացման եղանակ | Երևան 2011, ՀՀ արտոնագիր № 2528, Պաշտոնական տեղեկագիր № 6

Ա. Ա. Ավետիսյան, Լ. Վ. Կարապետյան

1,1,5-Եռմեթիլֆուրո[3,4-c]պիրիդին-3,4(1H,5H)-դիոնի (սերպեջինի) ստացման եղանակ | Երևան 2009, ՀՀ արտոնագիր 2323, Պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 10

Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան, Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Բ. Տ. Ղարիբջանյան

Հակամանրէային ազդեցություն ունեցող 2-էթօքսիկարբոնիլ(կարբօքսի)-3-օքսիմեթիլ-4,4-դիմեթիլ-2-բութեն-4-օլիդները | Երևան 2007, ՀՀ արտոնագիր 2008, Պաշտոնական տեղեկագիր, թիվ 3
 

Թեզիս/Thesis

Tokmajyan G. G., Karapetyan L. V.

Synthesis of new 2-(benzylimino)-4-styryl-2,5-di-hydrofuran-3-carboxamides | VI научная конференция Армянского химического общества (с международным участием) “Вызовы XXI Века”, 7-11 октября 2019 г., Ереван. с.100

Tokmajyan G. G., Karapetyan L. V.

Synthesis of new 2-N-substituted 2,5-dihydro¬furan-3-gcarboxamides | VI научная конференция Армянского химического общества (с международным участием) “Вызовы XXI Века”, 7-11 октября 2019 г., Ереван. с.101

L. V. Karapetyan, G. G. Tokmajyan

Synthesis of new derivatives of 5-oxotetra-hydrofuran-3-carboxamides | V научная конференция армянского химического общества, 2017, стр. 75 |

L. V. Karapetyan, G. G. Tokmajyan

Synthesis of new 2-n-substituted 2,5-dihydrofuran-3-carboxamides | V научная конференция армянского химического общества (с международным участием) " Актуальные задачи фундаментальной и прикладной химии". 2017, стр. 74 |

L. Karapetyan, G. Tokmajyan

Synthesis and antibacterial activity of new compound comprising butanolide and benzimidazole rings | The IV International Scientific Conference of Young Researchers "'BIOTECHNOLOGY: Science and Practice". 2017, 123-124 pp. |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը