Լուսինե Վահանի Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2008 - 2012 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն (հայցորդ)
2016 թ. կ.գ.թ., «ՀՀ Շիկահող պետական արգելոցի մակրոսկոպիկ սնկերը», Բուսաբանություն մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Սնկաբանություն մասնագիտությամբ, Գ.00.17.

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2011 թ-ից մինչ այժմ բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի գործավար
2008 թ-ից մինչ այժմ համատեղությամբ Կենսաբանության ֆակուլտետի «Կենսաբանություն» ինստիտուտի բուսաբանության և սնկաբանության լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մակրոսկոպիկ սնկերի կենսաբազմազանություն, էկոլոգիա, կարգաբանություն, կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 - 2017 թթ. «Հայաստանի hյուսիսային շրջանների կենսաբազմազանության վրա մարդածին գործոնի ազդեցության ուսումնասիրությունը» (ՀՀ գիտության պետական կոմիտե N15T-1F190):
2013 - 2015 թթ. «Հայաստանի հարավային շրջանների սնկերի, բույսերի, կենդանիների կենսաբազմազանության վրա մարդածին գործոնի ազդեցության գնահատումը» ծրագրի մասնակից (ՀՀ գիտության պետական կոմիտե N13-1F183):
2011 - 2013 թթ. «Մարդածին գործոնից վտանգված կիսաանապատային էկոհամակարգերում կենդանիների, բույսերի, սնկերի ուսումնասիրությունը և պահպանությունը Հայաստանում» ծրագրի մասնակից (ՀՀ գիտության պետական կոմիտե):
2007 - 2008 թթ. Project “Phylogeographical and systematic investigation of ectomycorrhizal fungi in Armenian forests” (Grant ARB-1-3230-YE-04, supported by NFSAT/CRDF). Staff member.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

lusinemargaryan@ysu.am

Լուսինե Վահանի Մարգարյան

Դասախոս | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ս. Գ. Նանագյուլյան, Լ. Գ. Պերևեդենցևա, Լ. Վ. Մարգարյան , Ե. Խ. Հովհաննիսյան, Հ. Բ. Հովհաննիսյան

Poisoning fungi and poisonings with macromycetes (Թունավոր սնկեր և մակրոմիցետներով թունավորումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 129-131 |

Ա. Ս. Ստեփանյան, Լ. Վ. Մարգարյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Database of mycorrhizal fungi of the Republic of Armenia (Հայաստանի Հանրապետության միկորիզագոյացնող սնկերի տվյալների բազա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 58-61 |

Маргарян Л. В., Оганисян Е. Х., Нанагюлян С. Г.

Биота макроскопических грибов Шикаохского заповедника Армении: таксономический анализ | Материалы VIII Mеждународной научно-практической конференции, 2015, 702-706 стр. |

Մարգարյան Լ. Վ.

Гастероидные базидиомицеты Шикаохского заповедника | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2015թ․, LXVII, 2, 42-45 էջ |
 

Թեզիս/Thesis

Нанагюлян С. Г., Маркарян Л. В., Оганесян Е. Х., Матевосян Р. Э.

Аккумуляция тяжелых металлов макроскопическими грибами Зангезурского медно-молибденового комбината Армении | Современная микология в России. 2017, стр. 231-232 |

Մարգարյան Լ. Վ., Ստեփանյան Ա. Ս.

Микоризообразующие грибы Шикаохского государственного заповедника Республики Армения | Тезисы докладов Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2016, стр. 233 |