Մարգարիտ Թորգոմի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Պալարագոյացնող բույսերի հոմեոստազը և պալարագոյացնող պրոցեսների հորմոնալ կարգավորումը in vitro և in vivo պայմաններում», Բուսաբանություն մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Բույսերի ֆիզիոլոգիա մասնագիտությամբ, Երևան 2001 թ., 03.00.05.

Աշխատանքային փորձ
1978 թ. նախադիպլոմային պրակտիկա՝ Մոսկվայի Տիմիրյազևի անվան «Բույսերի ֆիզիոլոգիայի» ինստիտուտ, Բույսերի աճի ու զարգացման լաբորատորիա, 3 ամիս
1979 - 1986 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ
1981 թ. վերապատրաստում՝ Մոսկվայի Տիմիրյազևի անվան «Բույսերի ֆիզիոլոգիայի» ինստիտուտ, Բույսերի կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա, 2 ամիս
1982 թ. վերապատրաստում՝ Մոսկվայի Բախի անվան «Կենսաքիմիայի» ինստիտուտ, բույսերի կենսաքիմիայի լաբորատորիա, 2 ամիս
1987 - 1995 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնին կից գիտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող,
1995 - 2005 թթ. ավագ գիտաշխատող նույն ամբիոնում,
2001 - 2005 թթ. համատեղությամբ նույն ամբիոնում ասիստենտ,
2005 - 2011 թթ. համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող,
2005 թ-ից մինչև օրս նույն ամբիոնում ասիստենտ,

Կարդացվող դասընթացներ
«Բույսերի ‎‎‎ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի աճի և զարգացման ‎‎ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի զարգացումը և հորմոնային կարգավորումը», «Բույսերի հյուսվածքային կուլտուրա և միկրոբազմացում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բույսերի ‎‎ֆիզիոլոգիա և կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEA -2011/10081 դրամաշնորհի մասնակից, 2011 թ-ից մինչ օրս
159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մասնակից, 2010 թ-ից մինչ օրս
1993-1995 (INTAS), «Մոլեկուլային գենետիկ վերլուծությունը բույսերում օքսիդատիվ սթրեսի ժամանակ»,
2002 - 2005 թթ. (ISTC), «Նոր ջրալույծ բնական կենսաբանորեն ակտիվ մելանինի ուսումնասիրությունը»,
2008 թ. (ANSEF), «Բակտերիալ մելանինի, որպես բուսական խթանիչի կիրառման հեռանկարները»,
CRDF, ARBI-9006-YE-08, «Բակտերիալ մելանինի կիրառությունը որպես բուսական խթանիչ գյուղատնտեսությունում, խաղողագործությունում և դենդրոլոգիայում»։

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսատեխնոլոգների Հայկական Ասոցիացիա

Մարգարիտ Թորգոմի Պետրոսյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Trchounian, M. Petrosyan, N. Sahakyan

Redox State as a Central Regulator of Plant-Cell Stress Responses. Chapter 2. Plant Cell Redox Homeostasis and Reactive Oxygen Species (Ed. D.K. Gupta et al.) | Springer International. 2016, 25 p.
 

Հոդված/Article

Ա. Ա. Համբարձումյան, Պ. Վ. Թոզալաքյան, Ա. Ն. Արզումանյան, Ջ. Ա. Աղաջանյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Յու. Գ. Պոպով

Изучение фенилаланин-аммиак-лиазной активности каллусных культур Hieracum cincinnatum fries и Helianthus tuberosus L. (Ճուռակախոտի և գետնատանձի կալուսային կուլտուրաների ֆենիլային-ամոնիակ-լիազային ակտիվության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 67-71 (ռուսերեն) |

Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Մ. Գ. Սնափյան, Ջ. Ա. Աղաջանյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Յու. Գ. Պոպով

Влияние окислительного стресса на активность супероксиддисмутазы каллусной культуры Hieracum cincinnatum fries (Ճուռակախոտի կալուսային կուլտուրայի սուպերօքսիդ-դիսմուտազի ակտիվության վրա օքսիդային սթրեսի ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 106-108 (ռուսերեն) |

Петросян М.Т., Агаджанян Дж.А., Шамцян М.Г., Попов Ю.Г.

Каллусообразование и органогенез в изолированной культуре топинамбура | Биолог. ж. Армении,. 1996, т. 49, 1-2. с. 18-20

Մ. Թ. Պետրոսյան, Ժ. Վ. Ծովյան

Динамика содержания абсцизовой кислоты в клубнях картофеля в процессе хранения (Աբսցիզային թթվի պարունակության դինամիկան կարտոֆիլի պալարներում նրա պահպանման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 103-107 (ռուսերեն) |

Ժ. Վ. Ծովյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Ն. Ե. Զաքարյան, Լ. Ա. Մուրադյան

Цитокининовая активность столонов и клубней картофеля в период их формирования (Կարտոֆիլի ստոլոնների և պալարների ցիտոկինիեային ակտիվությունը նրանց ձևավորման շրջանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 128-133 (ռուսերեն) |
1   6   7   8   9   10   11   12   13  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

E. Poghosyan, N. Sahakyan, M. Petrosyan, I. Batlutskaya, K. Trchounian

Isolated Culture of Ajuga Reptance L., Its’ Morphological And Growth Features | Innоvatiоns in Life Sсienсes, 27-28.05.2021, p. 178-179, Russia

A. Trchounian, N. Sahakyan, M. Ginovyan, M. Petrosyan

Antibacterial and Anti-phage Activity of Raw Material Plantago major L., a Medicinal plant Grown in Armenia | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1068

N. Sahakyan, M. Zareyan, S. Hambardzumyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

ln vitro antioxidant potential of ethanol extracts of different plants from Armenian flora | "Towards a Redox Heslthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA1611Z. 2018, p. 22 |

M. Ginovyan, M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Trchounian

Gc-MsA nalysis of Bio-ActiveC ompoundsfr om Methanol Extractso f R. ObtusifoliusLa.n d A. EupatoridL . Possessnig Anti m icrobiaI Activity | ASM MICROBE 2018 American Society for Microbiology General Meeting. 2018, p. SUNDAY-624

M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Avetisyan, S. Aloyan, A. Trchounian

The Chemical Composition and Antimicrobial Potential of Artemisia Dracunculus L., Cultivated At High Altitude Armenian Landscape | ASM MICROBE 2018. p. SUNDAY-620
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը