Մարիա Իգորի Զասլավսկայա
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2016 թ․ Սոցիոլոգիական գիտությունների պրոֆեսոր
2011 թ․ Սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր
2011 - 2012 թթ․ Հանրապետական մակարդակի թրեյներ, Միջազգային Դեբատների Կրթության Ասոցիացիա
2003 թ. Սոցիոլոգիական գիտությունների դոցենտ
1996 - ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
1988 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1986 - 1988 թթ. ԵՊՀ ստաժավորում
1982 - 1984 թթ. ԵՊՀ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից առ այժմ – ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2012 - 2013 թթ․ ՀՀ ԳԿՆ կից Բուհերի վարկանիշավորման աշխատանքային խմբի անդամ
2011 թ-ից առ այժմ ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 013 խորհրդի անդամ
2003 - 2016 թթ․ ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2003 թ. ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
1996 - 2003 թթ. ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
1988 - 1996 թթ. ԵՊՀ դիֆերնցիալ հավասարումների և ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոնի ասպիրանտ
1986 - 1988 թթ. ԵՊՀ դիֆերնցիալ հավասարումների և ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոնի ստաժոր-հետազոտող

Կարդացվող դասընթացներ
Քանակական մեթոդները սոցիալական հետազոտություններում (բակալավրիատ)
Ընտրանքային հետազոտությունների մեթոդաբանություն (բակալավրիատ)
Սոցիալական տեղեկատվության որակ (բակալավրիատ)
Չափումների տեսությունը սոցիոլոգիայում (բակալավրիատ)
Սոցիալական տեխնոլոգիաներ (բակալավրիատ)
Սոցիալական կանխատեսման մեթոդաբանություն (մագիստրատուրա)
Սոցիալական մոդելավորում (մագիստրատուրա)
Վիճակագրական վերլուծություն (մագիստրատուրա)
Վիճակագրական վերլուծություն IBM SPSS Statistics փաթեթի օգնությամբ (մագիստրատուրա)
Սոցիալական տեղեկատվության բազմաչափ վերլուծություն (մագիստրատուրա)
Միգրացիոն հետազոտությունների մեթոդաբանություն (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, սոցիալական տեխնոլոգիաներ, միգրացիայի հիմնախնդիրներ, սոցիալական հանդուրժողականության, սոցիալական ինքնության խնդիրներ, գիտելիքի սոցիոլոգիա, դիսկուրս վերլուծություն, կրթության սոցիոլոգիա:

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (միջին)

Մարիա Իգորի Զասլավսկայա

Պրոֆեսոր | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արեմ Մկրտչյան, Գագիկ Թումանյան, Ա. Վ. Աթանեսյան, Մարիա Զասլավսկայա

Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձեվավորման և գործառնման որոշ հարցեր | ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ

Ա․ Գրիգորյան, Մ․ Զասլավսկայա

ԵՊՀ շրջանավարտների բավարարվածությունը ստացած կրթությունից | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 159 էջ |
 

Հոդված/Article

Григорян А. К., Заславская М. И.

О некоторых особенностях измерения обратной связи со студентами в контекстеуправления университетом | Университетское управление: практика и анализ. 2017, Том 21, № 2, стр. 155-163

Заславская М. И.

Реформирование сферы высшего образования в странах постсоветского пространства в свете евразийской интеграции | Дети и молодежь – будущее России: материалы IV Международной научно-практической конференции. 2017, Часть вторая, стр. 420-427

М. И. Заславская

Проблемы интернационализации высшего образования в современных условиях | Современные проблемы развития науки и образования. 2017, стр. 17-23

Мария Заславская

К вопросу о концептуализации потенциала социального конфликта в контексте общественной безопасности | Проблемы безопасности в современных обществах (к 30-летнему юбилею кафедры прикладной социологии Факультета Социологии Ереванского Государственного Университета, Армения, г. Цахкадзор), 2016, стр. 40-46

Заславская М. И.

О некоторых проблемах реформирования сферы высшего образования в странах постсовестского пространства в свете евразийской интеграции | Научная мысль, 2016, № 4 (22), стр. 5-14
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը