Մարիաննա Միհրանի Օհանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ, կոչումներ
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Անգլիական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրոսի աստիճան)
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրի աստիճան)

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից առ այսօր ասիստենտ, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2012 - 2013 թթ. դասախոս, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2010 - 2012 թթ. դասախոս, ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2003 - 2010 թթ. ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Լեքսիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ոճագիտություն, Գործառական ոճագիտություն, Խոսույթ, Բժշկագիտական խոսույթ

Լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԱՈՒՀԱ (անգլերենի ուսումնառության հայկական ասոցիացիա)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստանի Հանրապետություն

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)

Մարիաննա Միհրանի Օհանյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Marine Yaghubyan, Marianna Ohanyan, Armine Khachatryan, Siranoush Ghaltakhchyan, Lusine Hambardzumya, Izabella Sahakyan, Syuzanna Grigoryan

Guidebook English For University Students | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ |

Marianna Ohanyan, Anna Ohanyan

Developing Creative Writing: From Paragraph to Essay | Textbook, VMV-Print, 2015, 166 p. |
 

Հոդված/Article

Նաիրա Գասպարյան, Մարիաննա Օհանյան

«Գործառական ոճագիտություն» գիտակարգի դասավանդման խնդիրների շուրջ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 143-152 էջ |

Մ. Օհանյան, Ն. Գասպարյան

Բժշկագիտական թարգմանության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց. Գիտական հոդվածների ժողովածու, գլխ. խմբ. Կ. Կարապետյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 289-296 |

Ն. Գասպարյան, Մ. Օհանյան

Շարույթների գործառական արժեքը բժշկագիտական տեքստում | «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում». Գիտական հոդվածների ժողովածու, N4, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2012, էջ. 49-53 |

Մ. Օհանյան

Եղանակավորող բայերն իբրև բժշկագիտական տեքստի ոճակազմիչ տարր | «Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր». Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ. 185-189 |

Մ. Օհանյան

Բժշկագիտական տեքստի բառապաշարի առանձնահատկությունները | «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում». Գիտական հոդվածների ժողովածու, N3, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2011, էջ. 38-45 |
 

Թեզիս/Thesis

Օհանյան Մարիաննա

Խոսույթի վերլուծության շուրջ | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 64

Ohanyan M.

On Some Peculiarities of Medical Slang | «Language, Literature & Art In Cross-Cultural Contexts», Third International Conference /4-8 Oct., 2011, Yerevan/, YSU Press, 2011, p.112

M. Ohanyan

Emotive Elements in Fiction and Non-Fiction | Թեզիս, Издательство РАУ, Ереван 2008 стр.67-68