Մարիաննա Սամվելի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2016 Դոցենտի գիտական կոչում
2007 Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի աստիճան
2002-2006 Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոն, ասպիրանտուրա
1997-2002 Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, օտար լեզուների ֆակուլտետի անգլերենի ամբիոն

Մասնագիտական գործունեություն
2016- առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ
2017-առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետում գործող բրիտանական գրականության և լեզվամշակութի ուսումնասիրության լաբորատորիայի գիտական ղեկավար
2011-առ այսօր ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի միջազգային համագործակցության բաժնի պետ
2008 - 2011 ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտե, միջազգային համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ
2007 – 2016 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2002-2008 ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարություն, գիտության վարչություն, առաջատար մասնագետ
2005-2007 Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ (2009, 2016, 2019), Շոտլանդիա (2013), Սլովակիա (2014), Չեխիա (2018), Ֆրանսիա (2020/2021)

Դրամաշնորներ, կրթաթոշակներ
Անգլերենի ուսումնսիրության միջազգային միության (ESSE) հետազոտության աջակցության դրամաշնորհ (2015)
Երիտասար գիտնականների աջակցության դրամաշնորհ, ՀՀ (2015-2017)
SUISS կրթաթոշակ, ՄԲ (2015
SUISS Saltire կրթաթոշակ, ՄԲ (2013)
David Daiches կրթաթոշակ, ՄԲ (2012)

Անդամակցություն
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա
Շոտլանադական գրականության ուսումնասիրության ասոցիացիա
Շոտլանդական գրականության ուսումնասիրության միջազգային ասոցիացիա

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն

Մարիաննա Սամվելի Սարգսյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Mariana Sargsyan

Integrating cultural knowledge in the english language class | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 44 էջ
 

Հոդված/Article

M. Sargsyan, G. Madoyan, S. Gasparyan

Principles of Text Interpretation from the Cognitive Perspective | Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge 7, 2016 .Yerevan, Lusakn, 8-18

M. Sargsyan, Evgeniia Zimina

Scots in Contemporary Prose and Poetry: Issues and Controversies | Bulletin of Tomsk State University. Philology. 2020. № 66, pp. 261-275 DOI: 10.17223/19986645/66/14

Sargsyan Mariana, Gasparyan Seda

In search of Identity: trauma and Irony in the Cognitive Light | Cognition, Communication, Discourse. (20). 2020, 27-40, DOI: 10.26565/2218-2926-2020-20-02

Mariana Sargsyan, Evgeniia Zimina

Scots in Contemporary Prose and Poetry: Issues and Controversies | Bulletin of Tomsk State University. Philology. 2020. № 66, pp. 261-275 DOI: 10.17223/19986645/66/14

M.Sargsyan, A.Madoyan

The Study Of The Scottish Identity Through The Key Concepts In Folklore | Филологические Науки. Научные Доклады Высшей Школы, 2019, 2, 31-38 էջ

Մարիանա Սարգսյան

Շոտլանդական Ազգային Ինքնության Ձեվավորման Եվ Կայացման Փուլերը` Ազգային Դիսկուրսի Համատեքստում | Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2019, 1(26), 105-116 էջ

Mariana Sargsyan, Evgeniia Zimina

Politics, Poetry, People: an Overview of Contemporary Poetry Trends in the British Literary Landscape | Armenian Folia Anglistika, 2019, 1(19), 113-129 էջ

M. Sargsyan

The Stages of the Formation and Establishment of Scottish National Identity in the Context of National Discourse | Foreign Languages in Higher Education. 2019. 1/26/ Yerevan, 105-116

Մարիանա Սարգսյան

Շոտլանդական Ինքնության Մեկնաբանման Հարցի Շուրջ | Լեզուն և Գրականությունը Գիտական Իմացության Ժամանակակից Հարացույցում, 2018, 9, 132-145 էջ

M. Sargsyan

On the Interpretations of Scottish Identity | Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge 9, 2018. Yerevan, Lusakn, 132-146

Seda Gasparyan, Mariana Sargsyan, Gohar Madoyan

Syntactic and rhythmic properties of representing the concept of “Loneliness” in K. Mansfield’s short stories | Когниция, коммуникация, дискурс. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. 2017, Series “Philology” # 14, стр. 45-53 |

Seda Gasparyan, Mariana Sargsyan, Astghik Melik-Karamyan

Artistic concept in the cognitive perspective | Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 7-13

Սեդա Գասպարյան, Մարիանա Սարգսյան, Գոհար Մադոյան

Տեքստի մեկնաբանման լեզվաճանաչողական մոտեցման սկզբունքները և հեռանկարները | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 8-17 էջ

M. Sargsyan, G. Madoyan

Representation of the Concept Loneliness in K. Mansfield’s Authorial World Picture | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies, 2015, 2(14), 16-24

M. Sargsyan

On Some Aspects of the Writer’s Cognitive-Stylistic Individuality Philological Sciences | Issues on Theory and Practice. Tambov: Gramota, 2015, № 3 (45), 176-180

M. Sargsyan

Pragmastylistic Aspects of Foregrounded Units in Literary Texts Philological Sciences | Issues on Theory and Practice. Tambov: Gramota, 2015, № 11/2, 152- 155

M. Sargsyan

The Role of the Key Images in the Creation and Enhancement of the Pragmatic Potential of the Text | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies, 2014, 1(12), 76-81

M. Sargsyan, G. Hakobyan

Pragmastylistic Features of Characters’ Speech in the Text of Fiction | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies 2(13)/2014, 36-43

M. Sargsyan

Utilization of Key Images toward Enhancing Text Informativeness | Armenian Folia Anglistika, Lusakn Publishers. International Journal of English Studies. Yerevan, 2013, 1-2(11) 2013, 40-46

M. Sargsyan

The Problem of Mutual Understanding across Regional Varieties of English | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. Yerevan. Lusakn Publishers, 2012, N1-2 (10), 114-118

С. Гаспарян, М. Саргсян

Символические образы в контексте художественного произведения | Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н.Каразiна, N 972, Харкiвського нацiонального унiверситет, Харкiв, 2012, стр. 134-137

M. Sargsyan, S. Gasparyan

Image-Symbols in the Context of the work of fiction | "Vestnik" of Kharkov State University. Ukraine, Kharkov, 2011, 972, Ed. 67, PP. 134-137

Mariana Sargsyan

On the Functional Communicative Aspect of Literary Texts | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. N 8 (1) 2011. Yerevan. Lusakn Publishers, pp. 58-62

Մարիանա Սարգսյան

Լեզվամշակութաբանական ուսումնասիրությունների մի քանի արդիական հարցերի շուրջ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հոդվածների ժողովածու 2 / ԵՊՀ, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա/ Երևան, ՚Լուսակնՙ հրատ. 2010, էջ 108-112

Mariana Sargsyan

On the Development of the Symbolic Meaning | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. N (5) 2008. Yerevan. Lusakn Publishers. 2008, p.57 - 60

Mariana Sargsyan

The Correlation of Myth and Symbol in D.H.Lawrence’s Novels | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. N3. Yerevan. Lusakn Publishers. 2007, p. 120-125

Մարիանա Սարգսյան

Խորհրդանշական պատկեր-վերնագիրը` որպես հեղինակի վերաբերմունքի արտահայտման միջոց | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, հմ.6, Երևան: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2005, էջ 95-99

Մ. Սարգսյան, Ս. Գասպարյան

Խորհրդանիշը` որպես բառարվեստի ստեղծագործության հանգուցային տարր | Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, No 3 (24) Եր., «Ասողիկ» հրատ. Էջ 140-146
 

Թեզիս/Thesis

M. Sargsyan, E. Zimina

Redefinitions of Britain and Britishness in Media Texts | 15th ESSE Conference (European Society for the Study of English),, 30.08-03.09.2021, p. 131-132, France

Mariana Sargsyan, Seda Gasparyan

In Search of Identity: Trauma and Irony in the Cognitive Light | 14th Conference of the European Society for the Study of English, 2018, 67 էջ