Մարինե Սարգսի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1985 - 1990 թթ. ԵՊՀ Երկրաբանական ֆակուլտետ, երկրաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
2017 թ-ին երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
2019 թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1983 - 1984 թթ. «Հայէլեկտրոմեքենաշինական» գործարան
1990 - 1996 թթ. ԵՊՀ, ավագ լաբորանտ
1996 թ-ից առ այսօր երկրաֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Երկրի ֆիզիկայի հիմունքներ -2» (դասախոսություն, լաբորատոր), «Էլեկտրահետախուզություն և հորատանցքային երկրաֆիզիկա» (դասախոսություն), «Երկրաֆիզիկա - 2» (լաբորատոր)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բավարար), ֆրանսերեն (բավարար)

Մարինե Սարգսի Մկրտչյան

Ամբիոնի վարիչ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ. Ս. Մկրտչյան

«Երկրի ֆիզիկա» առարկայի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2019թ․, 52 էջ
 

Հոդված/Article

Մ.Ս.Մկրտչյան

Հրաբխային տարածքների ջրհավաք ավազանների հնառելիեֆի կառուցվածքի առանձնահատկությունները (ըստ երկրաֆիզիկական տվյալների) | Երկարաբանական ֆակուլտետի հիմնադր. 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ, 2006, էջ 136-143

М.С.Мкртчян

Установление связи между современным и древним (погребенным) рельефами для установления элементов водного баланса речных бассейнов | Основные проблемы географии южного Кавказа и прилегающих регионов, Материалы конференции, посв. 70-летию географического факультета ЕГУ, Ереван, 2005, 27-30

М.С.Мкртчян

Геологические методы изучения погребенных водосборных бассейнов | Рациональное использование и охрана водных ресурсов изменяющейся окружающей среды, Сборник материалов международной научной конференции, посвящ. Междунар. Году Пресной Воды-2003, т. 2, 2004, 51-53

Գ. Մ. Մխիթարյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Գ. Ա. Թորոսյան, Մ. Ս. Մկրտչյան

Արևիկի ստորերկրյա ջրերի շահագործվող հանքավայրից լրացուցիչ ջրառման հնարավորության հիմնավորումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 116-120 |

Р. С. Минасян, Мкртчян М. С., Тороян А. А.

Задачи и этапы освоения ресурсов подземных вод гормых областей | 5-й Международный Конгресс ЭКВАТЕК-2002. Вода: Экология и технология, Сб-к материалов. Москва 4-7 июня, 2002, с.198-199
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը