Մարինե Սարգսի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1985 - 1990 թթ. ԵՊՀ Երկրաբանական ֆակուլտետ, երկրաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
2017 թ-ին երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
2019 թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1983 - 1984 թթ. «Հայէլեկտրոմեքենաշինական» գործարան
1990 - 1996 թթ. ԵՊՀ, ավագ լաբորանտ
1996 թ-ից առ այսօր երկրաֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Երկրի ֆիզիկայի հիմունքներ -2» (դասախոսություն, լաբորատոր), «Էլեկտրահետախուզություն և հորատանցքային երկրաֆիզիկա» (դասախոսություն), «Երկրաֆիզիկա - 2» (լաբորատոր)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բավարար), ֆրանսերեն (բավարար)

Մարինե Սարգսի Մկրտչյան

Ամբիոնի վարիչ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ. Ս. Մկրտչյան

«Երկրի ֆիզիկա» առարկայի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2019թ․, 52 էջ
 

Հոդված/Article

Ա.Ս. Սարդարյան, Մ.Ս. Մկրտչյան

Ուժեղ երկրաշարժերի և հրաբուխների հետևանքով ապարների առաձգական հատկությունների և գրավիտացիոն դաշտի փոփոխությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 162-166 |

Ա. Ս. Սարդարյան, Մ. Ա. Գրիգորյան, Վ. Պ. Վարդանյան, Մ. Ս. Մկրտչյան

Ռադիոակտիվ դաշտի առանձնահատկությունները բնական և արհեստական ստորերկրյա դատարկություններում (ըստ Մոզրով և Արջի քարայրներում կատարված դիտարկումների տվյալների) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165 |

Մ. Ս. Մկրտչյան

Հրաբխային շրջաններում վիճակագրական մեթոդների կիրառումը ստորերկրյա ջրահոսքերի հետամտման նպատակով (Արագածի լեռնազանգվածի Արտենի–Դաշտադեմ տեղամասի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 16-21 |

Մ. Ս. Մկրտչյան, Մ. Ա. Գրիգորյան

Стратегические и практические направления оценки экологического риска (Էկոլոգիական ռիսկի գնահատման ռազմավարական և գործնական ուղղությունները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 154-153 (ռուսերեն) |

В. П. Варданяан, М. А. Григорян, А. С. Сардарян, М. С. Мкртчян

К вопросам теории современных движений земной коры | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 287-293 |

Սարդարյան Ա. Ս., Մկրտչյան Մ. Ս., Սեխպոսյան Ա. Գ.

Ռադիոակտիվությունը և կյանքը | Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ:Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2017թ․, էջ 63-67 |

Վ.Պ. Վարդանյան, Ռ.Ս.Մինասյան, Մ.Ս. Մկրտչյան

Результаты гидрогеофизических исследований подземного стока бассейна р. Селавмастара Арагацского массива (Արագածի զանգվածի Սելավմաստարա գետի ավազանի ստորերկրյա հոսքերի ջրաերկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 21-24 (ռուսերեն) |

М. С. Мкртчян

Физико-гидрогеологические модели вулканических сооружений в связи с поисково-разведочными работами на воду в целях водоснабжения | Безопасность труда в промышленности, Россия, 2015, 10, 43-46 стр. |

Մինասյան Ռ.Ս., Մկրտչյան Մ.Ս.

Հնաջրաերկրաբանական և ջրաերկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր կիրառումը ստորգետնյա ջրերի լրացուցիչ ռեսուրսների հայտաբերման նպատակով | Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010, էջ 17-19

Մկրտչյան Մ.Ս.

Ժամանակակից և հնառելիեֆների կապի ճշգրտումը և ջրահաշվեկշռի վերահաշվարկի անհրաժեշտությունը (Արփա գետի ջրհավաք ավազանի օրինակով) | Պրոֆ.Վ. Ա. Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 27-29 հոկտեմբերի, 2008, 305-308

Մ.Ս.Մկրտչյան

Հրաբխային տարածքների ջրհավաք ավազանների հնառելիեֆի կառուցվածքի առանձնահատկությունները (ըստ երկրաֆիզիկական տվյալների) | Երկարաբանական ֆակուլտետի հիմնադր. 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ, 2006, էջ 136-143

М.С.Мкртчян

Установление связи между современным и древним (погребенным) рельефами для установления элементов водного баланса речных бассейнов | Основные проблемы географии южного Кавказа и прилегающих регионов, Материалы конференции, посв. 70-летию географического факультета ЕГУ, Ереван, 2005, 27-30

М.С.Мкртчян

Геологические методы изучения погребенных водосборных бассейнов | Рациональное использование и охрана водных ресурсов изменяющейся окружающей среды, Сборник материалов международной научной конференции, посвящ. Междунар. Году Пресной Воды-2003, т. 2, 2004, 51-53

Գ. Մ. Մխիթարյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Գ. Ա. Թորոսյան, Մ. Ս. Մկրտչյան

Արևիկի ստորերկրյա ջրերի շահագործվող հանքավայրից լրացուցիչ ջրառման հնարավորության հիմնավորումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 116-120 |

Р. С. Минасян, Мкртчян М. С., Тороян А. А.

Задачи и этапы освоения ресурсов подземных вод гормых областей | 5-й Международный Конгресс ЭКВАТЕК-2002. Вода: Экология и технология, Сб-к материалов. Москва 4-7 июня, 2002, с.198-199

М.С.Мкртчян

Задачи и этапы освоения ресурсов подземных вод в горных областях | 5-ый междунар. Конгресс ЭКВАТЕК-2002. Вода: экология и технология. Сборник материалов конгресса, М., 2002, 198-199