Մարտին Սարգսի  Սաքանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1964 – 1969 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթգիտ. Թեկնածու, “Դիսլոկացիաներիազդեցությունըսիլիցիումիբյուրեղներիմիկրոպլաստիկության և էլեկտրականհատկություններիվրա”, 1989, Կ.055.01.011 ԵՊՀ մասնագիտականխորհուրդ

Աշխատանքայինփորձ
1961 - 1962 թթ. բանվոր, հակաժանտախտային կայան
1962 - 1963 թթ. 4-րդ կարգի փականագործ, փոստարկղ 13
1968 - 1969 թթ. ԵՊՀ, ուսումնական վարպետ
1969 - 1970 թթ. ԵՊՀ-ի պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտ. աշխատող
1970 - 1987 թթ. նույն լաբորատորիայում ավագ ինժեներ
1987 - 1991 թթ. կրտսեր գիտ. աշխատող ԵՊՀ-ի «ռենտգենային ճառագայթների նյութի հետ» կոհերենտ փոխազդեցության պրոբլեմային լաբորատորիա
1991 - 1992 թթ. նույն լաբորատորիայում ավագ գիտ. աշխատող
1992 - 1996 թթ. 92 - 1109 թեմայի ղեկավար
1996 - 1999 թթ. 96 - 906 թեմայի վարող գիտ. աշխատող
1999 - 2002 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «գիտության և գիտատեխնիկական քաղաքականության» վարչության պետի տեղակալ
2002 - 2004 թթ. նույն վարչության գլխավոր մասնագետ
2003 - 2005 թթ. «Էներգաչափ» ՓԲԸ-ի գլխավոր ճարտարագետ
2004 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ի պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի վարող գիտ. աշխատող
2005 թ. նույն լաբորատորիայում գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Դոզիմետրիյա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ակուստիկ մեթոդներով պինդ մարմինների ֆիզիկակական հատկությունների ուսումնասիրություն, Ռեակտորի իրանի մետաղի ծերացման տարբեր մեխանիզմների առկայության պայմաններում` նեյտրոնային և գամմա ճառագայթում, հոգնածություն, ջերմայինհարված, փխրունացման պրոցեսի ուսումնասիրությունը

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՄԱԷԳ-իդրամաշնորԱՌՄ 4. 004. «Վերահսկմանչքայքայողմեթոդներիզարգացում»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մարտին Սարգսի Սաքանյան

Գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Азизбекян Л. А., Саркисян А. М., Саканян М. С.

К расчету усредненных параметров неоднородных материалов | Материалы международной научной конференции посвещенной 75-летию основаниоя государственного аграрного университета Армении, Ереван 2006, 199-203

Саканян С., Тадевосян А. А., Саканян Р., Саканян М.

Упругое воздействие акустических волн на диффузию | Հ.Պ.Մ.Հ. գիտականտեղեկագիր, N1-2,2007, 1-2

Դ. Զադոյան, Ռ. Սաքանյան, Մ. Սաքանյան

Ուլտրաձայնային ազդեցությունը մետաղների ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների վրա | Գյուղ, էկոնոմիկայի ԿՀՀ-ի գիտական հոդվածների ժողովածու N-4, 2003, 80-82
 

Հոդված/Article

G. H. Harutyunyan, R. M. Avagyan, A. N. Avagyan, A. V. Hovsepyan, M. S. Sakanyan

Nucleation in pressure chamber as a rezult of a direct graphite-to-diamond transition.Stochastic appromaximation | International Conference on Electron,Pozitron, Neutron and X-Ray Scattering under External Influences. 2016, p. 166-174 |

М. С. Саканян

Изменение концентрации точечных дефектов на активных дислокациях под влиянием освещения в монокристаллах | Известия НАН, Армения, Физика, т 40, N-4, 2005, 301-305

М. С. Саканян

Влияние пластической деформации на поглащение ультразвука в кристаллах.CdS | Известия НАН, Армения, Физика, т 35, N-3, 2000,162-166

М. С. Саканян

Влияние примесей на микропластичность кварца | Изв. АН Арм. ССР, физика, 1990, т.25, В.6, 360

М. С. Саканян

Внутреннее трение в экструдированных биметаллических материалов | Порошковаяметалургия, 1988, N-2, 67-69
 

Թեզիս/Thesis

М. С. Саканян

Изучение микропластичности кристаллов. ZS | Межвуз. Сб. н/т Физика, 1992, вып.1, 62-63