Ենթակառուցվածքներ | Ֆակուլտետներ

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ

Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում, որը 1933 թ. դարձել է ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ: 1959 թ. այն տրոհվել է երկու ֆակուլտետների՝ ֆիզիկայի և մեխանիկամաթեմատիկական:

1963 թ. մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետում բացվել է մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի մասնագիտությունը, որի հիման վրա 1972 թ. ստեղծվել է կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետը: 1988 թվականին մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետը բաժանվել է երկու առանձին՝ մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետների, իսկ 2007 թ. նրանք վերամիավորվել են մի՝ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետում:


Ֆակուլտետում ուսուցումը կատարվում է երեք մասնագիտություններով՝ մաթեմատիկա, մեխանիկա և ակտուար մաթեմատիկա: Ֆակուլտետի 8 ամբիոններում մագիստրոսական կրթության շրջանակներում գործում են հետևյալ ծրագրերը՝ ֆունկցիաների տեսություն, դիֆերենցիալ հավասարումներ, հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, կիրառական հանրահաշիվ և երկրաչափություն, օպտիմալ կառավարման տեսություն և մոտավոր մեթոդներ, ակտուար մաթեմատիկա, դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա, շարժման ղեկավարում և կայունություն:


Ֆակուլտետի շրջանավարտները ստանում են մաթեմատիկայի, մեխանիկայի, ակտուար մաթեմատիկայի բակալավրի և մագիստրոսի, ինչպես նաև մաթեմատիկայի ուսուցչի որակավորում և կարող են իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառել տարբեր գիտահետազոտական հիմնարկներում, միջնակարգ և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, հանրակրթական դպրոցներում, ֆինանսական, քաղաքական, արտադրության կառավարման և այլ ոլորտներում:


Ֆակուլտետը գիտական համագործակցության լայն կապեր ունի աշխարհի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի մի շարք խոշոր կենտրոնների, բուհերի և գիտահետազոտական հիմնարկների հետ (ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ինստիտուտներ, Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, Ռուսաստանի ԳԱ Վ. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Ռուսաստանի ԳԱ մեխանիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ, Ուկրաինայի ԳԱԱ մեխանիկայի և մաթեմատիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ, Տրիրի համալսարան (Գերմանիա), Ստոկհոլմի թագավորական տեխնոլոգիական համալսարան (Շվեդիա), Հարավային Կարոլինայի համալսարան (ԱՄՆ), Այովայի պետական համալսարան (ԱՄՆ), Կառլի համալսարան (Չեխիա), Տամպերեի տեխնոլոգիական համալսարան (Ֆինլանդիա) և այլն):

Ֆակուլտետում ուսանողական կյանքը առավել հետաքրքիր և արդյունավետ անցկացնելուն նպաստում են ուսանողական կառույցները ՝ Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը: Ֆակուլտետի ուսանողները կարող են նաև ծանոթանալ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի, ՈւԽ - ի և ՈւԳԸ - ի ֆեյսբուքյան էջերին:

Կառուցվածք

  • Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
  • Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
  • Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
  • Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
  • Ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
  • Մեխանիկայի ամբիոն
  • Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
  • Մաթեմատիկական հետազոտությունների կենտրոն
  • Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ ԳՀ լաբորատորիա

Աշխատակիցներ
Դեկան` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Արթուր Սահակյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-03-66
(ներքին 23-66),
math@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ