Մելանյա Աշոտի Սամվելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ
2002 - 2006 թթ Քիմիայի ֆակուլտետ (հայցորդ)

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, 23.03.2007թ., Բ.00.03 - «Օրգանական քիմիա» ՀՀ ԳԱԱ ՕՔԻ - 010 խորհուրդ-Նոր սինթեզներ 2-էթօքսիկարբոնիլ-4-ալկօքսիմեթիլբուտանոլիդների բազայի վրա:
2016թ. – Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1997 - 1998 թթ. Հայաստանի Գյուղատնտեսական ակադեմիա (Պեստիցիդների լաբորատորիա –կրտսեր գիտաշխատող)
1998 թ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, օրգանական քիմիայի ամբիոն (Գիտ-աշխատող)
2011 թ-ից Օրգանական քիմիայի ամբիոնի ասիտենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրգանական սինթեզ: Հագեցած 5-անդամանի լակտոնների սինթեզ և նրանց քիմիական հատկությունների ուսումնասիրություն:Սինթեզ և ուսումնասիրություն ազոտ- , թթվածին- և ծծումբ պարունակող հետերոցիկլերի բնագավառում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2020-2021 ANSEF 2020- ղեկավար

Մասնագիտական անդամակցություն
2016-մինչ այժմ Քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, քարտուղար

Լեզուներ
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

msamvelyan@ysu.am

Մելանյա Աշոտի Սամվելյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար | Քիմիայի ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան

Որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի անալիզի որակական և քանակական եղանակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012 թ
 

Հոդված/Article

Samvelyan Melanya, Ghochikyan Tariel, Grigoryan Sevak, R. A. Tamazyan, A. V. Aivazyan

Alkylation of 1,2,4-Triazole-3-thiols with Haloalkanoic Acid Esters | Russian Journal of Organic Chemistry. 2017, 53, No. 6, pp. 935-940

Andranik Petrosyan, Tariel V. Ghochikyan, Syeda Abida Ejaz, Zorayr Z. Mardiyan, Shafi Ullah Khan, Tatevik Grigoryan, Ashot Gevorgyan, Melanya A. Samvelyan, Armen S. Galstyan, Silvio Parpart, Qamar Rahman, Jamshed Iqbal, Peter Langer

Synthesis of Alkynylated Dihydrofuran-2(3H)-ones as Potent and Selective Inhibitors of Tissue Non-Specific Alkaline Phosphatase | ChemistrySelect. 2017, 2, 20, pp. 5677-5683

А. С. Сагиян, Л. Ю. Саакян, А. М. Симонян, С. Г. Петросян, А. Ф. Мкртчян, М. А. Самвелян, Т. В. Кочикян

Асимметрический синтез новых гетероцик-лически замещенных аналогов α-аминомасляной кислоты, содержащих замещенные триазольные группы в боковом радикале | Химический Журнал Армении. 2017, 70, 1-2, стр. 71-81 |

А. М. Симонян, А. С. Сагиян, Л. Ю. Саакян, Н. Н. Багян, А. О. Восканян, Ж. Н. Сарибекян, М. А. Самвелян, Т. В. Кочикян

Асимметрический синтез новых гетероцик-лически замещенных аналогов (S)-α-аланина, содержащих 3,4-дизамещенные -5-тиоксо-1,2,4-триазолы в боковом радикале | Химический Журнал Армении. 2017, 70, 1-2, стр. 82-91 |

Մ. Ա. Սամվելյան , Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ա. Ս. Գալստյան

3-(Prop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones: synthones for lactone-containing new compounds (3-(պրոպ-2-ինիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոների՝ ելանյութեր լակտոն պարունակող նոր միացությունների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 81–88 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Տարիէլ Ղոչիկյան, Մելանյա Սամվելյան

Հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմե-թիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,2-դիօքսո¬լան-2-իլ)դիհիդրոֆուրան-2-(3H) | Օրգանական քիմիա, 2020, Հայաստան, 3373 A: Գյուտը վերաբերում է օրգանականքիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմեթիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,3-դիօքսոլան-2-իլ) դիհիդրոֆուրան-2-(3H)-ոնին, որը կարող է կիրառվել բժշկության մեջ:3-ալիլ-3-ացետիլ-5-ալկօքիսմեթիլդիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոնը փոխազդեցության մեջ են դնում պրոպիլենգլիկոլի հետ բացարձակ բենզոլի միջավայրում, կատալիտիկ քանակությամբ կատիոնափոխանակիչ խեժի (КУ-2, КУ-2×8) առկայությամբ, գոյացած ջրի ազեոտրոպ հեռացմամբ: Ընդլայնվում է հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող միջոցների տեսականին:

Տարիէլ Ղոչիկյան, Մելանյա Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմե¬թիլ)-2-(օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ) –N-((4-նիտրոֆենիլ)կարբամոթիոիլ)ացետամիդ | Օրգանական քիմիա, 2019, Հայաստան, 3371 A: Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմեթիլ)-2-օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-N-((4-նիտրոֆենիլ)կարբամոթիոիլ)ացետամիդին, որը կարող է կիրառություն գտնել պրակտիկ բժշկության մեջ: 2-կարբօքսիմեթիլ-4-բուտօքսիմեթիլ4-բուտանոլիդի քլորանհիդրիդը փոխազդեցության մեջ են դնում նատրիումի կամ ամոնիումի ռոդանիդի հետ, իսկ այնուհետև՝ 4-նիտրոանիլինի հետ: Ընդլայնում է հակաբորբոքային հատկություն ունեցող միջոցների տեսականին:

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն | Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A

Գալստյան Ա. Ս., Ղոչիկյան Տ. Վ., Մարտիրյան Ա. Ի., Սամվելյան Մ. Ա.

Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A
 

Թեզիս/Thesis

Samvelyan Melanya

The synthesis of potentially bioactive new compounds in the field of 3,4-disubstituted -5-mercapto -1, 2,4-tiazoles | 6th Pharmacovigilance Congress. 2016, p. 36

Галстян А. С., Маргарян Ш. Г., Самвелян М. А., Кочикян Т. В.

Синтез и функционализация бис-1,2,4-триазолов | Book of absrtracts. International Congress on Heterocyclic Chemistry "Kost-2015", 2015, p. 413

Ghochikyan T.V., Samvelyan M.A., Harutyunyan V.S., Harutyunyan E.V., Kotsinyan A.E., Peter Langer

The new transformation of 3-substituted-1,2,4-triazoles | Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян

Синтез новых гетерилкомбинировнных 1,2,4-триазолов | 3-я междунар. кон. «Новые направления в химии гетероциклических соединений», Пятигорск, Россия, 17-21 сетября 2013, с. 103

T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan, V. S. Harutyunyan, E. V. Harutyunyan

Synthesis of new spiroheteril-derivatives of butanolides | 3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 84
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը