ՄԻՍԱԿ ԱՐՇԱՄԻ ԴԱՎԹՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1952 - 1958 թթ. ուսանող Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ
1960 - 1963 թթ. Ասպիրանտ, ՍՍՀՄ ԲԳԱ Կենսաբանության և բժշկական կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
Կենսաբ. գիտ. թեկնածու «Ամինաթթուների դեզամինացման , ռեամինացման և կետոթթուներից նրնաց կենսասինթեզըի պրոցեսները սրտամկանում»
1970 թ. կենսաբ. գիտ. դոկտոր, «Գլխուղեղի օրնիտինային ցիկլի ֆերմենտները»
1971 թ. պրոֆեսոր
1996 թ. ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
2002 թ. ԵՊՀ-ի կենսաբանական ֆակուլտետի պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1971 - 2000 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ
1971 - 2000 թթ. Համեմատական և էվոլուցիոն կենսաքիմիայի հիմնահարցերի լաբորատորիայի ղեկավար
1978 - 1985 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի դեկան
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
1989 - 1990 թթ. ՀՀ ժողովրդական կրթության նախարար
1990 - 1991 թթ. ԵՊՀ պրոռեկտոր
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի դեկան
1999 - 2002 թթ. Հայաստանի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր
2002 թ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ԳՀԼ ղեկավար
2002 - 2011 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Օրգան համակարգերի կենսաքիմիա», «Բժշկական կենսաքիմիա», «Դեղամիջոցների ազդման մեխանիզմները», «Բժշկական կենսաքիմիայի ասպեկտները», «Օրգան համակարգերի գործունեության մոլեկուլյար մեխանիզմները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազոտ պարուանկող միացությունների փոխանակություն, ֆերմնետների ուսումնասիրությունը համեմատական և էվոլյուցիոն ասպեկտով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ 051 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)
1996 թ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
2003 թ. ՀՀ ԲԳԱ անդամ
Վիրաբույժների համաշխարհային ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
1981 թ. ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
Մխիթար Հերացու մեդալ
2010 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Խաչատուր Աբովյան» մեդալ
2012 թ. ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ

ՄԻՍԱԿ ԱՐՇԱՄԻ ԴԱՎԹՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Ա.Խ. Աղաջանյան, Մ.Ա. Դավթյան, Հ.Հ. Սեմերջյան, Է.Խ. Բարսեղյան, Ս.Ա. Կարապետյան, Գ.Ա. Գաբրիելյան

Կենսաքիմիայի պրակտիկում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002
 

Հոդված/Article

է. Խ. Բարսեղյան, Մ. Ա. Դավթյան

Реактивация инактивированной при pH 3,6 аргиназы печени лягушек R.Ridlbunda (R.ridibunda գորտի լյարդի նախապես ինակտիվացված (рН 3,б) արգինազայի վերակտիվացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 102-106 (ռուսերեն) |

Ա. Ս. Շամիրյան, Տ. Ա. Զաքարյան, Է. Խ. Բարսեղյան, Մ. Ա. Դավթյան

Role of functional SH groups on the activity expression and conformation maintenance of Rana Ridibunda frog liver arginase (Ֆունկցիոնալ SH խմբերի դերը Rana ridibunda գորտի լյարդի արգինազի ակտիվության դրսևորման և կոնֆորմացիայի պահպանման գործընթացում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 24-27 |

Ա. Ս. Շամիրյան , Է. Խ. Բարսեղյան , Ռ. Հ. Գրիգորյան , Մ. Ա. Դավթյան

Investigation of the Rana Ridibunda tadpole’s liver arginase tryptic hydrolysis products by gel-filtration method (Rana ridibunda շերեփուկների լյարդի արգինազի տրիպսինով հիդրոլիզի արգասիքների ուսումնասիրությունը գել-ֆիլտրացիայի եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 28-31 |

Դավթյան Մ.Ա. , Խաչատրյան Մ.Հ., Հայրապետյան Ն.Ն. , Սեմերջյան Գ.Հ.

Ադենինը և ադենոզինը դեզամինացնող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը առողջ և տուբերկուլյոզով հիվանդ մարդկանց արյան մեջ | Հայաստանի Կենսաբանական Հանդես, 2012 LXIV, N1, էջ 75-79 |

М.А. Давтян , Н.Н. Айрапетян , М.А. Хачатрян , Г.Г. Семерджян

Гуаниндезаминазная активность в различных биологических объектах | Информационные Технологии и Управление, 2012 , Ν1, стр.209-216,

Карапетян М.А., Адамян Н.Ю., Бадалян И.А. , Дилбарян А.С., Давтян М.А.

Влияние на нейрофизиологические процессы и амидированность белков головного мозга крыс при гипоксии | межд. Юбилейная конф. Сборник стстьей “Физиолог. Механизмы регуляции деятельности организма” Ереван 2012 стр 180-185

Գ. Կ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան

Candida guilliermondii խմորասնկերի D-ամինաթթվային օքսիդազի մաքրման պրոցեսի բարելավումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 41-45 |

Ա. Լ. Նավասարդյան, Ս. Վ. Մարության, Լ. Հ. Նավասարդյան, Մ. Ա. Դավթյան

Ռենտգենյան ճառագայթման ենթարկված c. Guilliermondii НП-4 խմորասնկային բջիջների կենսական ակտիվության համեմատական ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #3(226), էջ 46-49 |

Оганесян С.П., Габриелян Г.А., Давтян М.А., Григорян А.Р.

Влияние перекиси водорода на индукцию L-аминокислотной оксидазы Asp.niger R-3 | Вестник МАНЭБ. 2010, т.15,№5,вып.1, с.64-67

Մ.Ա.Դավթյան, Լ.Հ. Նավասարդյան, Ս.Վ.Մարության, Ա.Լ.Նավասարդյան

Տարբեր օրգանիզմների ԴՆԹ-ի համեմատական ուսումնասիրումը ֆլյուորեսցենտային անալիզի եղանակով | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, հատոր, 2010 թ. LXII, 2, էջ 86-89

М. А. Давтян, С.А. Карапетян, Н.С. Хачатрян

Внутриклеточная локализация , NO- синтазы печени, мозга и почек крыс | Вестник МАНЭБ, 2010, т 15, вып 1, стр. 91-94 |

Барсегян Э., Давтян М., Егиазарян Э.

Возможности механизма Биохимической адаптации к условиям местообитания на примере пяти видов бесхвостых амфибий, распространенных в Армении | Известия аграрной науки (Грузия, Тбилиси), 2009, т 7, N2, ст 123-127 |

М.А. Давтян , Н.Н. Айрапетян , А.Л. Григорян

Содержание аргинина и метаболически связанных с ним различных низкомолекулярных азотсодержащих соединений в органах крыс | Информационные Технологии и Управление, 2009 , Ν2, стр. 36-40

Егиазарян Э.М., Барсегян Э.Х., Давтян. М.А.

Возможности биохимической адаптации к условиям местообитания на примере 5 видов бесхвостых амфибий, распространных в Армении | Известия аграрной науки, Грузия Тбилиси, 2009, т 7, N 2, с. 36-39

Давтян М.А. , Хачатрян М.А. , Семерджян Г.Г., Айрапетян Н.К.

Индукция и очистка аденазы аэробных инфузорий Paramecium multimicronucleatum | Вестник МАНЭБ, 2008 т.13, Ν4, вып.1, стр.58-61 |

Э.М. Егиазарян, Э.Х. Барсегян, Р.Г. Григорян, М.А. Давтян

Аргиназная активность печени бесхвостых амфибий, распространенных в Армении, как механизм адаптации к условиям местообитания | Биол.Ж.Арм., 2008, 60, N 4, с 27-36 |

Давтян М.А., Хачатрян М.А., Семерджян Г.Г., Айрапетян Н.К.

Индукция и очистка аденазы аэробных инфузорий Paramecium multimicronucleatum | Вестник МАНЭБ, 2008 т.13, Ν4, вып.1, стр.58-61

М.А. Давтян, М.А. Хачатрян , Г.Г. Семерджян , Н.Н Айрапетян , Г.А Семерджян

Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения | Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14 |

Давтян М.А., Навасардян Л.А., Барсегян Э.Х., Арцруни Н.А., Марутян С.В., Григорян Р.

Белковые фракции организмов при экстремальных состояниях | Труды III Международного Симпозиума “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посвященной 100-летию со дня рожд. Академика Н.М.Сисакяна, Москва-Дубна, 24-28 января, 2007, с.289-296

М. А. Давтян, М.А. Хачатрян, Г.Г. Семерджян, Н.Н Айрапетян, Г.А Семерджян

Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения | Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14

Оганесян С.П., Габриелян Г.А., Папоян А.Р., Торчян Р.О., Давтян М.А.

Влияние качественного и количественного состава источника азота питательной среды на индукцию оксидазы L-аминокислот грибов Asp.niger R-3 | Биологический журнал Армении. Ереван, 2007, N3-4 деп с.234-238

Давтян М.А., Хачаятрян М.А., Aйэрапетян Н.Н., Семерджан Г.Г., Семерджан Г.А.

Внутриклеточная локализация аденазы и аденозондезаминасы, влияние ионов на активность ферментов различного происхождения | Информационные технологии и управления, т. 2, 2007

М.А. Давтян, С.А Карапетян, М.А. Хачатрян, Э.Х. Барсегян, Н.А. Арцруни, Р.Г. Григорян

Механизмы становления уреотелизма в эволюции и онтогенезе организмов | Информационные технологии и управлние, Ереван, 2007 , 10, с. 147-161 |

Л.Р. Мурадян, С.А. Карапетян, М. А. Давтян

Субклеточное распределение процесса аммиакообразования печени крыс | Информационные технологии и управления, 2007, N 4, , стр 115-121 |

Л.Р. Мурадян, С.А. Карапетян, М. А. Давтян

Субклеточное распределение процесса аммиакообразования печени крыс | Информационные технологии и управления, 2007, N 4, , стр 115-121 |

Մ. Լ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան

О некоторых особенностях флуоресценции аргиназы (Արգինազի ֆլուորեսցենցիայի որոշ առանձնահատկությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 90-94 (ռուսերեն) |

С.А. Карапетян, А.А. Тамразян, Л.А Петросян, М. А. Давтян

Регуляция изоферментов митохондриальной глутаминазы аэробных инфузорий Paramecium multimicronucleatum | Биол.Ж.Арм., 2005, #1-2, , стр 119-122 |

Ջ. Հ. Վարդանյան, Ք. Հ. Վարդանյան, Մ. Ա. Դավթյան

Քիմիական մուտագեններով ինդուկտված լոբումուտանտ սերմերի սպիտակուցների համեմատական ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 88-91 |

Давтян М.А. , Хачатрян М.А., Семерджян Г.Г. , Семерджян Г.А. , Айрапетян Н.К.

Адениндезаминазная активность в различных биологических объектах | Вестник МАНЭБ, 2004, т.9, Ν3, стр.44-46 |

Մ. Ա. Դավթյան, Ս. Ա. Կարապետյան, Ա. Հ. Թամրազյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

Paramecium Multimicronucleatum ինֆուզորիաների և Candida Gulliermondii НП-4 խմորասնկերի միտոքոնդրիումային ֆրակցիայի գլյումինազի ակտիվության կարգավորումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 89-95 |

С.П. Оганесян, М.А .Давтян, А.Р.Папоян, Г.А. Габриелян

Пероксисомальные трансаминазы Aspergillus niger R-3 | Биологический журнал Армении. Ереван 2004, 1-2 (56), с.100-103

Մ. Ա. Դավթյան, Գ. Ա. Գաբրիելյան, Ռ. Հ. Թոռչյան

Выделение белков и определение их аминокислотного состава дрожжей Saccharomyces Cerevisiae - отходов пивоваренного производства (Գարեջրի արտադրության թափոնի՝ Saccharomyces Cerevisiae խմորասնկերի սպիտակուցների անջատումը և նրանց ամինաթթվային կազմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 107-111(ռուսերեն) |

Մ. Ա. Դավթյան, Մ. Ա. Խաչատրյան, Հ. Հ. Սեմերջյան, Գ. Հ. Սեմերջյան

Candida guilliermondii HП-4 խմորասնկերի կուլտուրաներում ադենինի դեզամինացումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 143-146 |

Մ. Ա. Դավթյան, Ս. Ա. Կարապետյան, Մ. Հ. Խաչատրյան , Հ. Հ. Սեմերջյան

Аминокислотный состав белков плазмы крови овцы (Ոչխարի արյան պլազմայի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Դավթյան, Է. Ա. Մանթաշյան, Լ. Գ. Անանյան

Биосинтез экзопротеаз базидиомицетами в условиях глубинного культивирования (Էկզոպրոտեազների կենսասինթեզը բազիդիոմիցետներում խորքային աճեցման պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 93-98 (ռուսերեն) |

Оганесян С.П., Папоян А.Р., Давтян М.А.

Пероксисомальные протеазы и пептид-гидролазы Aspergillus niger R-3 | Биологический журнал Армении. 2003, LV (55) N3 деп с.260-261

М.А. Давтян , Л.А. Навасардян , С.В. Марутян , А.З. Пепоян

Некоторые особенности выживаемости дрожжей Candida guilliermondii НП-4 | ДАН РА, #1, стр.62-69, 2002

Ի. Վ. Գոգինյան, Ջ. Հ. Վարդանյան, Մ. Ա. Դավթյան

Некоторые кинетические свойства трансаминазы разветвленных аминокислот печени кур (Հավի լյարդի ճյուղավորված ամինաթթուների տրանսամինազի որոշ կինետիկական հատկություններ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 91-95 (ռուսերեն) |

Մ. Լ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան

Изучение влияния pH и мочевины на флуоресценцию растворов аргиназы (pH-ի և միզանյութի ազդեցության ուսումնասիրությունը արգինազի լուծույթների ֆլուորեսցենցիայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 85-90 (ռուսերեն) |

Барсегян Э.Х., Арцруни Х.А., Давтян. М.А.

Сравнительное изучение аргиназы лягушек Rana ridibunda до и после метаморфоза | Биол.Ж.Арм., 2002, 54, N 1-2, с 9-13

Л.А.Навасардян, С.В.Марутян, М.А.Давтян

Изменение флюоресцентных показателей ДНК дрожжей Candida guiliermondii НП-4 под влиянием рентгеновского облучения и репарации | 2 Межд. симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии. Труды”, Москва-Дубна, 2002, т.2, стр.121-125

Մ. Ա. Դավթյան, Մ. Հ. Խաչատրյան, Ս. Ա. Կարապետյան, Հ. Հ. Սեմերջյան

Խոզի արյան պլազմայի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 77-80 |

Оганесян С., Давтян М., Папоян А.

Роль пероксисом Aspergillus niger R-3 в азотном обмене | Пробл.биохим., рад. и косм. биол., 2-ой межд.симп.под эгидой ЮНЕСКО, посвященный памяти академика Н.М.Сисакяна и II Сисакянские чтения, Москва, Дубна1, 2002, с.74-82

Л.А.Навасардян, С.В.Марутян, М.А.Давтян

Влияние рентгеновского облучения на ДНК одноклеточных организмов: 1-Флюоресцентные исследования | МАНЭБ, 2001т.6 (42), вып.2, стр.53-55

М.А.Давтян, Л.А.Навасардян, С.В.Марутян, А.З.Пепоян

Некоторые особенности выживаемости дрожжей Candida guilliermondii НП-4 | ДАН РА, 2002, #1, стр.62-69

Ա. Ե. Զաքարյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ն. Ա. Սարգսյան

Хемилюминесцентные исследования некоторых протвоопухолевых препаратов (Որոշ հակաուռուցքային պրեպարատի քիմիլյումինեսցենտային հետազոտությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 77-82 (ռուսերեն) |

Մ. Լ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան

Особенности термической инактивации аргиназы (Արգինազի ջերմային ինակտիվացման առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 100-105 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Դավթյան, Ս. Ա. Կարապետյան, Մ. Հ. Խաչատրյան, Հ. Հ. Սեմերջյան

Аминокислотный состав белков сыворотки молока (Կաթի շիճուկի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 83-87 (ռուսերեն) |

Մ. Լ. Գևորգյան, Մ. Ա.. Դավթյան

Инактивация аргиназы под действием водорастворимого карбодиимада (Արգինազի ինակտիվացումը ջրալուծելի կարբոմիդի ազդեցության տակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 79-82 (ռուսերեն) |

Է. Ա. Մանթաշյան, Լ. Գ. Անանյան, Մ. Ա. Դավթյան

Свободные аминокислотные мицелия гриба Flammulina velutipes, культивируемого на отходах пищевой промышленности (Flammulina velutipes սնկի ազատ ամինաթթուների կազմը սննդային արդյունաբերության թափոնների վրա խորքային աճեցման պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 88-92 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Դավթյան, Ի. Վ. Գոգինյան, Գ. Ջ. Խաչատրյան, Ջ. Հ. Վարդանյան

Tрансаминазa разветвленных аминокислот печени кур (Հավի լյարդի ճյուղավորված ամինաթթուների տրանսամինազը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 104-107 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Դավթյան, Ջ. Հ. Վարդանյան, Ի. Վ. Գոգինյան

Субстратная индукция аргиназы проростков гороха (Ոլոռի ծիլերի արգինազի սուբստրատային ինդուկցիան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 75-78 (ռուսերեն) |

Մ. Լ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան

Исследование продуктов триптического гидролиза аргиназы методом гель-фильтрации (Արգինազի տրիպտիկ հիդրոլիզի արդյունքների ուսումնասիրությունը ժել-ֆիլտրման եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 79-82 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Ա. Նիլոլյան, Լ. Ռ. Թումանյան, Ս. Վ. Չուբարյան

Влияние ЭДТА на структуру и активность аргиназы поджелудочной железы крыс (ԷԴՏԱ-ի ազդեցությունը առնետի ենթաստամոքսային գեղձի արգինազի կառուցվածքի և ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 112-114 (ռուսերեն) |

Ս. Պ. Հովհաննիսյան, Մ. Ա. Դավթյան, Լ. Ե. Լաչինյան, Ա. Ռ. Պապոյան

Активность глутамат- и анилин-дегидрогеназ в субклеточных фракциях Asp. niger R-3 (Գլուտամինաթթվի և ալանին դեհիդրոգենազների ակտիվությունը Asp. niger R-3-ի ենթաբջջային ֆրակցիաներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 63-66 (ռուսերեն) |

Մ. Լ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան

Влияние двухвалентных катионов на активность аргиназы печени крупного рогатого скота (Երկվալենտ կատիոնների ազդեցությունը խոշոր եղջրավոր անասունների լյարդի արգինազի ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 51-54 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Դավթյան, Ջ. Հ. Վարդանյան

Содержание свободных аминокислот в проростках и семядолях при проростании семян гороха (Ազատ ամինաթթուների պարունակությունը ոլոռի ծիլերում և շաքիլներում, ծլման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 47-50 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Դավթյան, Մ. Լ. Գևորգյան

Изучение функциональной роли некоторых аминокислотных остатков аргиназы (Արգինազի որոշ ամինաթթվային մնացորդների դերի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 40-47 (ռուսերեն) |

Барсегян Э.Х., Арцруни Х.А., Давтян. М.А.

Инактивация препаратов аргиназы различной степени очистки | Биол.ж.Арм., 1996, 49, # 3-4, с 156-158

Մ. Գ. Թասլախչյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան, Մ. Ա. Դավթյան, Հ. Հ. Սեմերջյան, Ռ. Պ. Խաչատրյան, Ն. Ջ. Կիրակոսյան

Активность целлюлолитических ферментов некоторых базидальных макромицетов в зависимости от источников углеродного питания (Որոշ բազիդալ մակրոմիցետների ցելյուլոլիտիկ ֆերմենտների ակտիվությունը կախված ածխածնային սննդառության ակտիվությունից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն) |

Մ. Լ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Գ. Գրիգորյան

Влияние pH на кинетические параметры каталитической реакции аргиназы (pH-ի ազդեցությունը արգինազայի կատալիտիկ ռեակցիայի կինետիկ պարամետրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 66-70 (ռուսերեն) |

Է. Խ. Բարսեղյան, Ն. Ա. Արծրունի, Մ. Ա. Դավթյան

Роль функциональных SH-групп в процессе обратимой инактивации аргиназы печени лягушки Rana ridibunda (Ֆունկցիոնալ SH-խմբերի դերը Rana ridibunda գորտի լյարդի արգինազի հետադարձ ինակտիվացման պրոցեսում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 75-78 (ռուսերեն) |

Барсегян Э.Х., Арцруни Х.А., Давтян М.А.

Роль функциональных SH групп в процессе инактивации аргиназы печени лягушек Rana ridibunda | Ученные записки ЕГУ, # 2, 1995, с 75-79 |

Davtyan N.A., Tiratsuyan S.G., Vardapetyan H.R., Davtyan M.A.

The influence of gibberellins on nucleic acids in isolated nuclei of wheat embryo during germination | Plant Physiology, v. 37, N 1, p. 177, 1990. (IF 0.492)

Մ. Ա. Դավթյան, Գ. Ջ. Խաչատրյան, Ի. Վ. Գոգինյան

О некоторых свойствах трансаминазы разветвленых аминокислот печени кур (Հավի լյարդի ճյուղավորված ամինաթթուների տրանսամինազայի մի քանի հատկյությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 82-87 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Դավթյան, Ջ. Հ. Վարդանյան

Изоэнзимный спектр и некоторые физико-химические свойства аргиназы проростков гороха (Ոլոռի ծիլերի իզոֆերմենտային սպեկտրը և մի քանի ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 105-109 (ռուսերեն) |

Давтян М.А., Вардеванян П.О., Тирацуян С.Г., Шбиб Г.Х.

Изменения в хроматине печени крыс при введении смеси аминокислот | Биохимия, 1987, т.52, N5, с.737-742
 

Թեզիս/Thesis

Давтян М.А., Оганесян С.П., Габриелян Г.А., Гукасян Дж.Г., Григорян А.П.

Выявление активности оксидазы L-аминокислот в пероксисомальных фракциях мицелиального гриба Asp.niger R-3 | Современное состояние биотехнологии в Армении и роль МНТЦ в ее развитии Сб. тезисов Цахкадзор, октябрь 2008, с.214-215

Оганесян С.П., Габриелян Г.А., Папоян А.Р., Торчян Р.О., Давтян М.А.

Индукция пероксидом и оксидаз аминокислот у гриба Aspergillus niger R-3 в зависимости от состава среды роста | Аннотации докл.лиг.сем.посвящ.100-летию акад. Н.Сисакяна «Проблемы биохимии, молекулярной, радиационной биологии и генетики, Ереван,2007, с.57

Давтян М.А., Навасардян Л.А., Марутян С.В.

Белковые фракции дрожжей при экстремальных состояниях (голодание и рентгеновское облучение) | 3 Международный симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М. Сисакяна, Аннотации долкадов, 24-28 января, Москва-Дубна, 2007, с.115

Марутян С.В., Акопян А.А., Навасардян Л.А., Давтян М.А.

Исследование водорастворимых фракций белков дрожжей до и после рентгеновского облучения | 3 Международный симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М.Сисакяна, Аннотации докладов, 24-28 января, Москва-Дубна, 2007, с.123

Ara H .Tamrazyan, Misak A. Davtyan, Susanna A. Karapetyan

Some properties and partial purification of Candida Guilliermondii NP-4 And Paramecium multimicronucleatum glutaminase | 1-st FEBS Advanced Lecture Course on Systems Biology, Gosau . Austria, Eu, 2005, P 154

Papoyan A.R., Hovhannisyan S. P., Davtyan M.A., Gabrielyan G.A.

Influence of the sources of nitrogen and carbon of growth medium on the activity of L- amino acid oxidaze of Aspergillus niger R-3 | EJB,29-th Febs Congress, June 26- July 1, Warsaw, Poland, 2004, p. 72

Навасардян Л.А., Марутян С.В., Петросян Л.А., Давтян М.А.

Пострадиационные изменения ДНК дрожжей | Материалы научной сессии Ереванского Государственного Медицинского института, 2004, выпуск 2, , стр.37

Tamrazyan A.H., Karapetyan S.A., Khachatryan M.A., Hayrapetyan N.N., Semergyan G.H., Khechoyan M.О.

Some properties and partial purification of Paramecium multimicronucleatum glutaminase and adenase | EJB the FEBS Journal, Abstracts of the 29-th Meeting of the Federation of the European Biochem., Warsaw, Poland,2004, p 70

Л.А.Навасардян, С.В.Марутян, М.А.Давтян

Изменение флюоресцентных показателей ДНК дрожжей Candida guilliermondii НП-4 под влиянием рентгеновского облучения и репарации | 2 Межд. симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии” и II Сисакяновские чтения, Москва-Дубна, 2001, с.151