Նաիրա Իշխանի Մելքոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2015 թ-ից բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն
2003 թ-ից ԵՊՀ ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Նաիրա Իշխանի Մելքոնյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Նաիրա Մելքոնյան

Դարձվածքների ծագման և զարգացման առանձնահատկությունները ֆրանսերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), էջ 164-170 |

Նաիրա Մելքոնյան

Մենաբառույթացումը որպես ապադարձվածայնացման հիմնական միջոց | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2017, 8, էջ 26-32 |

Naïra Melkonyan

Les particularités de l’enseignement de la lecture | Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 106-109 էջ, Հայաստան |

Naïra Melkonyan

Le rôle de la grammaire dans l’enseignement du français | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2 (60-61), 281-285 էջ |

Նաիրա Մելքոնյան

Դարձվածքների և ազատ բառակապակցությունների մենաբառույթացման առանձնահատկությունները ֆրանսերենում | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», Երևան, «Ասողիկ», 2005, էջ 139-156