Նաիրա Վրույրի Պարոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1981 – 1986 թթ․ ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող
1986 – 1989 թթ․ ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
1991 թ․ բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի ասիստենտ (1990 – 2019թթ․)
ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ (2019 թ․ ցայսօր)

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Հայ գրական լեզվի պատմություն», «Հայոց լեզվի պատմություն», «Բարբառների համեմատական քերականություն», «Գրաբար բնագրերի բառաքննական վերլուծություն», «Բարբառագիտություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հայերնի պատմահամեմատական քերականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Նաիրա Վրույրի Պարոնյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աննա Աբաջյան, Նարինե Դիլբարյան, Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան, Ալվարդ Խաչատրյան

Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
 

Հոդված/Article

Ն. Պարոնյան, Ս. Գրիգորյան

Նորակազմությունները Մամբրե Վերծանողի ճառերում | «Ջահուկյանական ընթերցումներ», 2020, էջ 168-174

Ն. Պարոնյան, Ս. Գրիգորյան

Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմական և իմաստային առանձնահատկությունները | Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2020, էջ 175-185

Նաիրա Պարոնյան, Սուսաննա Գրիգորյան

Մովսես Սյունեցու ճառերի բառային արվեստը | Էջմիածին, 2019, Գ, էջ 101-110 |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Նոր բառեր Վարդան Արեվելցու «Ներբողեանք»-ում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 141-147 |

Նաիրա Պարոնյան, Սուսաննա Գրիգորյան

Բառային արվեստը Թեոդորոս Քռթենավորի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» և «Գովեստ ի սուրբ աստուածածինն» ճառերում | Հայագիտական հանդես, 2018, 2(40), էջ 8-16 |

Պարոնյան Նաիրա, Գրիգորյան Սուսաննա

Նորակազմությունները Թեոդորոս Քռթենավորի ճառերում | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 53-60 |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Պետրոս Սյունեցու բառային արվեստը | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, էջ 76-86

Ն. Պարոնյան

Նոր գիրք հայ բառարանագրության պատմության վերաբերյալ | Լեզու և լեզվաբանություն: 2017, 1(16), էջ 80-85

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Մեկնաբանական դիտողությունները Վարդան Արևելցու ճառերում | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 22-29 էջ, Հայաստան

Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան

Մակբայ խոսքի մասը` ըստ Մ. Ասատրյանի | Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 94-103 էջ, Հայաստան |

Նաիրա Պարոնյան, Ռուզաննա Շաբոյան

Գրաբարի բայի անցյալ կատարյալի հիմքի ուսուցումը բուհում | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3 - 4, 123 -128 էջ, Հայաստան |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Նոր բառեր Վարդան Արևելցու «Ճառք»-ում | Գիտական հոդվածների ժողովածու. նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին , 2016թ․, 105-113 էջ, Հայաստան |

Ն. Վ. Պարոնյան

Մանվել Ասատրյանը մակբայ- ածական, մակբայ-գոյական տարբերակման մասին | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 473-480 էջ, Հայաստան |

Նաիրա Պարոնյան

Հին հայերենի հոլովման համակարգը ըստ Գ. Ջահուկյանի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 42-49 |

Ռուզաննա Շաբոյան, Նաիրա Պարոնյան

Գրաբարի բայի խոնարհման համակարգի ուսուցումը բուհում | Thirteenth International Scientific Conference, «Институт общественной трансформации», Украина, 2016г. , УДК 873.01, X․9․

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմությունը | Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 351-357 էջ |

Ն. Պարոնյան

Փոխառությունները XV դարի անանուն հեղինակի թվաբանության դասագրքում | Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 13-14 մայիսի, 2014թ., Ե., 2015, էջ 174-181

Ն. Պարոնյան

Սարգիս Բերիացու «Յաղագս աշխարհի եւ այլ մասնաւոր իրաց» երկի բառակազմությունը | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2014, N 16, էջ 529-538

Ն. Պարոնյան

Միջնադարյան տոմարական երկերում առկա եզրերը և նրանց կենսունակությունը | Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 12-13 ապրիլի, 2012թ., Ե., 2013, էջ 179-186

Ն. Պարոնյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը Եսայի Ղրիմեցու «Տումար Արեգական և Լուսնի» երկում | Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2013, N 1(18), էջ 61-69

Ն. Պարոնյան

Բայի դիմավոր ձևերի գործածությունը Հ. Ղրիմեցու «Մեկնութիւն տումարի» երկում | Էջմիածին, Բ -Գ, Էջմիածն. հրատարակչ., 2007

Ն. Պարոնյան

Թումանյանի դիտողությունները Հր. Աճառյանի «Գավառական բառարանի» մասին | Թեզիսներ, Երևանի համալս. հրատարակչ., 2001

Ն. Պարոնյան

Հ. Թումանյանը և հայ նոր գրական լեզվի հարցերը | Մենագրություն, Երևան, «Տոներ» հրատ., 2001

Ն. Պարոնյան

Թումանյանը բառագետ | «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», հ.4, 1990