Նաիրա Արամայիսի Շաչիլվյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1992-1997 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականություն
2004-2008 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
2012թ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Մասնագիտական գործունեություն
1997-2008 ԵՊՀ գիտական գրադարան, գրադարանավար
2008-2012 ԵՊՀ գիտական գրադարան, «Գերմանական անկյան» ղեկավար
2009-2012 ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս (ներքին համատեղությամբ)
2012թ-ից ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Համակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Word Office, Excel, Access, Power Point, HTLM

Նաիրա Արամայիսի Շաչիլվյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Նաիրա Շաչիլվյան

Գերմաներենի ժխտական մակբայների տիպաբանական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 67-75 |

Նաիրա Շաչիլվյան

Ժխտման կարգի արտահայտման բառակազմական միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 171-178 |

Նաիրա Շաչիլվյան

Ժխտման կարգի արտահայտման բառակազմական միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» 2(23), 2017, էջ 171-178

Ն. Ա. Շաչիլվյան

Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի շարահյուսական մակարդակում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 3-4, 87-91 էջ |

Նաիրա Շաչիլվյան

Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի շարահյուսական մակարդակում | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» 3-4, 2016, էջ 87-91

Նաիրա Շաչիլվյան

Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի և հայերենի բառային մակարդակում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 3-4, 2015, էջ 97-100

Նաիրա Շաչիլվյան

Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի և հայերենի բառային մակարդակում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015թ․, 03.апр, 97-100 էջ |

Նաիրա Շաչիլվյան

Ոչ բացահայտ ժխտում արտահայտող դարձվածքները գերմաներենում և հայերենում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1-2, 2012, էջ 137-141

Նաիրա Շաչիլվյան

Համատեքստային ժխտման միջոցները գերմաներենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (Գիտական աշխատությունների ժողովածու) 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 123-134

Նաիրա Շաչիլվյան

Ժխտման ոչ բացահայտ միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում | Օտար լեզուները Հայաստանում 3, 2010, էջ 40-51

Նաիրա Շաչիլվյան

Ընդհանուր և մասնակի ժխտական նախադասությունները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում | Օտար լեզուները Հայաստանում 3-4, 2008, էջ 25-39

Նաիրա Շաչիլվյան

Ժխտման կարգի ըմբռնման հիմնական հայեցակետերը | Լեզու և լեզվաբանություն 1(8), Երևան: Զանգակ-97, 2008, էջ 77-82