Նարինե Հակոբի Դիլբարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Անվան ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ, 22.02.1991 ՀՀ ԱԱ Հր.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտին կից գիտական խորհրդում, արձանագր. N1

Աշխատանքային փորձ
10.03.1991 ցայսօր ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի պատմության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն», «Հայ - արաբական լեզվական առնչություններ», «Անվան քերականական կարգերի դրսևորումը», «Գրաբարի և արդի արևելահայերենի ընդհանրությունները և տարբերությունները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հատկանվանագիտություն, տեղանվանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Նարինե Հակոբի Դիլբարյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Դիլբարյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան

Հայոց լեզվի պատմություն | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ |

Н. Дилбарян

Древнеармянский язык | Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии, РАН, Институт языкознания. Ред. колл.: Ю.Б. Коряков, А.А. Кибрик., М., Academia, 2013, 221-242 сс |

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | 2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևանի համալսարանի հրատարկչություն, Երևան, 2013, 100 էջ

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Հայերենի դասական ուղղագրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն 2009
 

Հոդված/Article

Նարինե Դիլբարյան

Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոցի» գրաբար թարգմանության դարձվածքների իմաստակառուցվածքային բնութագիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 40-50 |

Նարինե Դիլբարյան

Մատթեոս Ուռհայեցու «ժամանակագրութեան» գրաբար բնագրի դարձվածքների քննություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 63-78 |

Нарине Дилбарян

Лексические особенности древнеармянского языка в переводе труда Григория Нисского «Об устроении человека» | Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 176-182 |

Н. А. Дилбарян, А. М. Аветисян, А. С. Аревшатян

Нерсес Ламбронаци | Православная Энциклопедия, 2018, том 49, стр. 56-57 |

Н. А. Дилбарян

Нерсес Аштаракеци | Православная Энциклопедия. 2018, том 49, стр. 55-56 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Дилбарян Н. А.

Лексические особенности древнеармянского языка грекофильской школы (конец VIII в.) на примере древнеармянского перевода труда Григория Нисского "Об устроении человека" | Золотой V век армянской культуры. Достижения. Мировое значение. 2018, стр. 22 |