Նարինե Հակոբի Դիլբարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Անվան ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ, 22.02.1991 ՀՀ ԱԱ Հր.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտին կից գիտական խորհրդում, արձանագր. N1

Աշխատանքային փորձ
10.03.1991 ցայսօր ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի պատմության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն», «Հայ - արաբական լեզվական առնչություններ», «Անվան քերականական կարգերի դրսևորումը», «Գրաբարի և արդի արևելահայերենի ընդհանրությունները և տարբերությունները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հատկանվանագիտություն, տեղանվանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Նարինե Հակոբի Դիլբարյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Դիլբարյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան, Ք. Հարությունյան

Գրաբարի դարձվածաբանություն | ԵՊՀ հրատ., 2020, 302 էջ, Հայաստան

Աննա Աբաջյան, Նարինե Դիլբարյան, Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան, Ալվարդ Խաչատրյան

Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ

Ն. Դիլբարյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան

Հայոց լեզվի պատմություն | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ |

Н. Дилбарян

Древнеармянский язык | Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии, РАН, Институт языкознания. Ред. колл.: Ю.Б. Коряков, А.А. Кибрик., М., Academia, 2013, 221-242 сс |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Նարինե Դիլբարյան

Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոցի» գրաբար բնագրի ձևաբանական բնութագրիչները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 56-67 |

Նարինե Դիլբարյան

Հայոց տեղանունների իմաստաբանական բաղադրիչները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 34-43 |

Ն. Դիլբարյան

Կրոնի և հավատալիքների իմաստային դաշտին պատկանող բառերը Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկի գրաբար բնագրում | «Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 201-212

Նարինե Դիլբարյան

Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոցի» գրաբար թարգմանության դարձվածքների իմաստակառուցվածքային բնութագիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 40-50 |

Նարինե Դիլբարյան

Մատթեոս Ուռհայեցու «ժամանակագրութեան» գրաբար բնագրի դարձվածքների քննություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 63-78 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Дилбарян Н. А.

Лексические особенности древнеармянского языка грекофильской школы (конец VIII в.) на примере древнеармянского перевода труда Григория Нисского "Об устроении человека" | Золотой V век армянской культуры. Достижения. Мировое значение. 2018, стр. 22 |