Նարինե Հակոբի Դիլբարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Անվան ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ, 22.02.1991 ՀՀ ԱԱ Հր.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտին կից գիտական խորհրդում, արձանագր. N1

Աշխատանքային փորձ
10.03.1991 ցայսօր ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի պատմության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն», «Հայ - արաբական լեզվական առնչություններ», «Անվան քերականական կարգերի դրսևորումը», «Գրաբարի և արդի արևելահայերենի ընդհանրությունները և տարբերությունները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հատկանվանագիտություն, տեղանվանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Նարինե Հակոբի Դիլբարյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ, Հայաստան, Երևան |

Н. Дилбарян

Древнеармянский язык | Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии, РАН, Институт языкознания. Ред. колл.: Ю.Б. Коряков, А.А. Кибрик., М., Academia, 2013, 221-242 сс |

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | 2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևանի համալսարանի հրատարկչություն, Երևան, 2013, 100 էջ

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Հայերենի դասական ուղղագրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն 2009

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն, 2007
 

Հոդված/Article

Նարինե Դիլբարյան

Գրիգոր Ղափանցյանը հատկանավանգետ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 13-23 |

Նարինե Դիլբարյան

Հայերենի անձնանվանական բառաշերտի քննություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 38-50 |

Նարինե Դիլբարյան

Չթեքվող խոսքի մասերի ըմբռնումը Մ. Ասատրյանի քերականական համակարգում | Պրոֆ. Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան: 2016, 35-47 էջ, Հայաստան |

Նարինե Դիլբարյան

Խեթա-լուվական ենթաշերտը հայկական հնագույն տեղանուններում | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 37-45 էջ, Հայաստան

Նարինե Դիլբարյան

Խեթական արմատները հայկական հատուկ անուններում | Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3(9) , 147-156 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը