Նարինե Ասքանազի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1993 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Հոգեբանության ամբիոն, ասպիրանտուրա
1990 - 1992 թթ. ԵՊՀ հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին
1987 - 1992 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, Սոցիալ-հոգեբանական գործոնների ազդեցությունը ժամանակակից ընտանիքի կայունության վրա, Երևան, 2011

Լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն
2013 թ. Բ. Հելլինգերի ընտանեկան համախմբումներ և համակարգային հոգեթերապիա, պրակտիկ մասնագետի վկայական
2012 թ. Էրիքսոնյան հիպնոս և հոգեթերապիայի դասընթաց, պրակտիկ մասնագետի վկայական
2012 թ. Ընտանիքի և ամուսնական զույգերի համակարգային խորհրդատվություն և հոգեթերապիա, պրակտիկ մասնագետի վկայական
2007 թ. Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն, Խաղաղության մշակույթի (կոնֆլիկտաբանության) դասընթաց, բանակցող- հոգեբանի վկայական
2006 թ. Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն, Անհատական հոգեբանական խորհրդատվության դասընթաց, Անհատական հոգեբան-խորհրդատուի վկայական
2004 - 2005 թթ. Նեյրո-լինգվիստիկ ծրագրավորման և հոգեբանական կարգավորման կենտրոն, ՆԼԾ պրակտիկ մասնագետի վկայական

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1999 - 2009 թթ. ԵՊՀ, հոգեբանության ամբիոնի լաբորանտ, դասախոս համատեղությամբ
1993 - 2001 թթ. Գրիգոր Զոհրապ համալսարան, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն, Մարդաբանություն և համեմատական հոգեբանություն, Հոգեբանական պրակտիկում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընտանիքի հոգեբանության և հոգեթերապիայի, Ազգային հոգեբանության և ազգային ինքնության, Սոցիալական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Նարինե Ասքանազի Հարությունյան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Ա. Հարությունյան

Ընտանիքի կայունության հոգեբանական հիմքերը | Մենագրություն: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 280 էջ

Ավանեսյան Հ. Մ., Ասրիյան Է. Վ., Ստեփանյան Լ. Ս., Հարությունյան Ն. Ա., Հովհաննիսյան Ս. Վ.

Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ

Նարինե Հարությունյան

Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվություն | Ուրարտու համալսարանի հրատարակչություն, 2016թ․, 184 էջ

Ն. Ա. Հարությունյան, Է. Վ. Ասրիյան, Լ. Ս. Ստեփանյան

Հուզակամային ոլորտի հոգեբանության պրակտիկում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2014, 172 էջ

Ս. Վ. Հովհաննիսյան, Է. Վ. Ասրիյան, Դ. Ռ. Հայրապետյան, Լ. Ս. Ստեփանյան, Ն. Ա. Հարությունյան, Ա. Հ. Գալստյան

Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ |
 

Հոդված/Article

Հարությունյան Ն. Ա.

Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվության գիտական հիմքերը եվ կիրառական գործառույթները | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(5), 308-313 էջ

Հարությունյան Ն. Ա.

Անձի ինքնիրացման առանձնահատկությունները ամուսնական հարաբերություններում | Արդի հոգեբանություն, 2018, 1, էջ 80-87 |

Նարինե Հարությունյան

Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության նպատակներն ու առանձնահատկությունները | Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 1(46), 48-51 էջ, Հայաստան |

Նարինե Հարությունյան

Ընտանեկան արժեքների համատեղելիության առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ ընտանիքում | Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 1 (46), 52-55 էջ, Հայաստան |

Арутюнян Н. А.

Роль профессиональной идентичности в процессе выбора старшеклассниками поточного класса | Высшая школа: Опыт, проблемы, перспективы. 2016, стр. 588-591
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Галстян А., Арутюнян Н.

Психологическая безопасность личности подростка в контексте социальной одаренности | Междунар.научно-птакт.конференция “Развитие социальной одаренности детей и молодежи”, Ярославль, 26-27 окт., 20011, с.44-46