Նարինե Հմայակի Զաքարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, դիպլոմավորված մասնագետ
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1 հոկտեմբեր - 30 նոեմբեր 2002 թ. Կենսաբազմազանության համակարգչային բազաների դասընթացներ, UNDP.
օգոստոս 2006 թ. Կարմիր ցուցակ. Աշխատանքային խումբ. UNEP/GEF/FAO.
ապրիլ, 2008 թ. Դասախոսների մանկավարժական–հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացներ, ԵՊՀ:

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Կոտայքի բնական կերահանդերի ժամանակակից վիճակը (ՀՀ)»: ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանություն մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, 2001 թ. Գ.00.05.

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի բազային ֆինանսավորման թեմա, գիտաշխատող, ժամավճարով դասախոս:
1999 - 2007 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1995 - 1999 թթ. ՓԲԸ “Սանտեխպատրաստվածքների գործարան”, էկոլոգ-դենդրոլոգ:

Կարդացվող դասընթացներ
«Բուսաբանություն», «Բարձրակարգ բույսերի ‎‎‎անատոմիա և մորֆոլոգիա», «Բույսերի էկոլոգիյա և գեոբուսաբանություն», «Բույսերի կենսաբազմազանություն», «Մշակովի ուտելի բույսեր», «Հայաստանի վայրի ուտելի բույսեր», «Հայաստանի Դեղաբույսեր»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆլորա, գեոբուսաբանություն, կենսաբազմազանություն, բուսականության վերականգնում, բնապահպանություն, բուսական ռեսուրսներ, դեղաբույսեր:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Նախկին ԽՍՍՄ-ի երկրների կենսաբազմազանություն, Darwin Initiative Grant Program. 2004 - 2005 թթ.
Անհատական դրամաշնորհ, Henrich Bolle Foundation. 2005 թ.
Մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցների in situ պահպանություն, UNEP/GEF/FAO. 2005 - 2007 թթ.
Հայաստանի անտառների էկտոմիկորիզագոյացնող սնկերի ֆիլոաշխարհագրական և կարգաբանական ուսումնասիրությունները (CRDF/NFSAT) 2006 - 2008 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1994 թ-ից մինչ այժմ Հայկական բուսաբանական ընկերություն
2004 թ-ից մինչ այժմ Ռուսական բուսաբանական ընկերություն
2004 թ-ից մինչ այժմ «Ecofung» Հայկական սնկաբանական ընկերություն

botmyc@ysu.am

Նարինե Հմայակի Զաքարյան

Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նարինե Զաքարյան

Բույսերի հավաքի կանոններ և հավաքի ենթակա վայրի բուսատեսակներ՝ դասակարգված ըստ սեզոնայնության | Ուս. ձեռնարկ: Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ: 2017թ․, 29 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Հոդված/Article

Ս. Հ. Խուդոյան, Լ. Գ. Կարապետյան, Ն. Հ. Զաքարյան, Ա. Ա. Անտոնյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Chemical composition and bioactivity of extracts from leaves and branches of Armenian Pistacia Atlantica Desf. (Հայկական Pistacia atlantica Desf.-ի տերևների և ճյուղերի թուրմերի քիմիական կազմը և կենսակտիվությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 37-44 |

Renata Piwowarczyk, Óscar Sánchez-Pedraja, Gonzalo Moreno-Moral, Nanagulyan S. G., Zakaryan N. H., Kartashyan N. G.

Phelipanche hajastanica (Orobanchaceae), a new species from Armenia | Annales Botanici Fennici. 2017, 54, pp. 117–123

Нанагюлян С. Г., Шахазизян И. В., Погосян А. В., Закарян Н. А., Григорян Н. В., Элоян И. М.

Фитопатогенная микобиота лекарственных, съедобных и пряных растений Цахкуняцского хребта (Армения) | Takhtajania, 2016, 3, стр. 142-149

Нанагюлян С. Г. , Закарян Н. А., Погосян А. В., Шахазизян И. В., Элоян И. М.

Информационные технологии в процессе преподавания ботаники и микологии | Развитие науки в XXI веке. 2016, 1, стр. 19-21 |

Զաքարյան Ն. Հ., Արզումանյան Գ. Է., Նանագուլյան Ս. Գ.

Մերձերևամյամ հանքային աղբյուրների շրջանի ֆլորան | Բուսաբանական գիտությունը ժամանակակից աշխարհում. (Միջազգային գիտաժողովի նյութերը՝ նվիրված Երևանի Բուսաբանական այգու հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանին): 2015թ․, 146-150 էջ |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Нанагулян С. Г., Шагазизян И. В. , Погосян А. В., Закарян Н. Г., Григорян Н. В., Элоян И. М., Петросян А. М.

Фитопатогенная микобиота полезных растений Цахкуняцского лесного массива (Армения) | Проблемы лесной фитопатологии и микологии. Мат. IX Межд. конф., посв. 90-летию со дня рожд. проф. Н.И.Федорова, 2015-10-19, 156-157 стр. |

Авакян К.Г., Нанагюлян С. Г., Погосян А.В., Закарян Н.А.

Очерк растительности горных степей южных отрогов Памбакского хребта | Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, Ереван. 2007. Вып. 16, С. 77-78

Погосян А.В., Закарян Н.А.

Мхи степной зоны горы Араилер Армении | "Степи Северной Евразии". Оренбург. 2006. С. 571-572

Zakaryan N.A.

A study of Kotayk’s (Republic of Armenia) present vegetation compared with the data of the passport system of natural fodder lands in 1946 | Abstract XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, 17-23 July 2005. P. 583-584

Zakaryan N.A.

Alteration of steppe fodder land in Kotayk (Armenia) in 55 years | In: Phytogeography of Northeast Asia: tasks for the 21st century.- Vladivostok. 2003. P. 101